Laatste Nieuws

Rondschrijven november 2005

Inwoners van Marken,

Gaarne uw aandacht voor het volgende:

Bij de oprichting van de Eilandraad in 2001 is het toenmalige leefbaarheidsplan gekozen als een leidraad voor het te voeren beleid.
Daarnaast reageren wij op de beleidsplannen van de Gemeente Waterland zoals het bestemmingsplan en de

Lees meer:

Oktober 2005 notulen

Aanwezig : Cees van Altena, Hein Zeeman, Agnes Boes, Dirk Appel, Els Chevallier, Daniel Moenis , Lijsje Roos

En 39 belangstellenden.

1. Opening en welkomstwoord
 De Voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen van de voorzitter
• Vz. maakt iedereen attent op de

Lees meer:

Oktober 2005 agenda

1. Opening en welkomstwoord
2. Mededelingen voorzitter
3. Evaluatie functioneren Eilandraad 
a) Evaluatie Leefbaarheidsplan en samenstellen speerpunten Eilandraad komende jaren

4. Windmolens De Nes
5. Bomen tussen Trefpunt en Minneweg
6. In 2007: Organisatie festiviteiten n.a.v. 50 jaar aanleg dijk Marken

Lees meer:

Rondschrijven september 2005

Inwoners van Marken,

Gaarne uw aandacht voor de volgende zaken:

Startende woningzoekenden kern Marken
Woonzorg Nederland zal op 26 september a.s.een info avond in het Trefpunt organiseren.
Hier zullen de definitieve bouwplannen op het terrein van het voormalige bejaardencentrum worden gepresenteerd.
Voor alle duidelijkheid melden wij u dat deze plannen niet alleen woningen voor ouderen betreffen.
Ook voor starters zullen een groot aantal (huur-)woningen worden gerealiseerd.

Lees meer:

Rondschrijven mei 2005

Geachte inwoners van Marken,

Onderstaand een aantal punten die besproken zijn tijdens onze Openbare Vergadering en waar wij ons de afgelopen tijd mee bezig hebben gehouden:

Groencontainer
De plaatsing van de groencontainer is een succes.
Er wordt op grote schaal gebruik van gemaakt en we hopen dat door dit initiatief illegale stortingen tot het verleden behoren.
Een woord van dank aan het grote aantal vrijwilligers is hier op z’n plaats.

Lees meer:

April 2005 notulen

Maandag 11 april 2005 

Aanwezig: Cees van Altena, Neel Huurman, Els Chevallier, Jaap Boes, Hein Zeeman, 
Agnes Boes, Brenda Stooker
Afwezig: Jelle Kaars
Bezoekers: 110 geïnteresseerde

1. Opening en welkomswoord
De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet alle aanwezige welkom. Een speciaal

Lees meer:

April 2005 agenda

Agenda Openbare Vergadering 11 april 2005

1. Opening en welkomstwoord
2. Presentatie plannen Wooncomplex Voor Anker met als gastsprekers
o.a. Woonzorg, architect en Evean 
PAUZE


3. Mededelingen voorzitter
4. Evaluatie functioneren Eilandraad/Af- en aantreden bestuursleden 
5. Financieelverslag
6.

Lees meer:

Rondschrijven februari 2005

Geachte inwoners van Marken, 
februari 2005

Groencontainer

Het besluit is genomen. Tot ons grote genoegen kunnen wij u meedelen dat de inwoners van Marken vanaf 4 maart a.s. hun grof tuinafval (takken, boomstronken enz) wekelijks kunnen deponeren bij de voormalige gemeentewerf (nabij de parkeerplaats op het terrein naast schildersbedrijf Vlasbloem).

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31620565992
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188