Statuten

5154.akte2

                                                   
Heden, tien januari tweeduizend één,
verschenen voor mij, mr. Peter Hiemstra, kandidaat-notaris, wonende te Landsmeer, hierna te noemen: notaris, waarnemende het kantoor van mr. Rudolf Bosboom, notaris te Monnickendam, gemeente Waterland:
1. de heer CORNELIS VAN ALTENA, 
2. mevrouw AAGJE ANNIGJE KOUWENOORD, 3. de heer HEIN ZEEMAN, 
De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:


Naam, Zetel en Duur 
Artikel 1 
1. De stichting draagt de naam: STICHTING EILANDRAAD MARKEN.
2. Zij heeft haar zetel in Marken, gemeente Waterland.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

 
Doel
Artikel 2 
1. De stichting heeft ten doel:
het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
- regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
- het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
- alle andere wettige middelen.


Vermogen 
Artikel 3 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.


Bestuur 
Artikel 4 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en uit ten hoogste elf leden. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3. De bestuursleden worden eens in de drie jaar, voor een periode van drie jaar, verkozen door de inwoners van Marken, aanwezig in de algemene vergadering. Tussentijdse bestuursvacatures kunnen worden opgevuld door het verkiezen van bestuursleden op de jaarlijkse algemene vergadering op voordracht van het bestuur of van de inwoners van Marken. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s), meer dan twee maanden voor de eerstvolgende algemene vergadering zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) bevoegd zijn (een) tijdelijke waarnemer(s) te benoemen, die in functie blijft/blijven tot de eerstvolgende algemene vergadering.
Een bestuurslid kan slechts eenmaal onmiddellijk herkozen worden als voorzitter of secretaris. Bestuursleden voor alle overige functies zijn onbeperkt onmiddellijk herbenoembaar
4. Ingeval één of meer vacatures in het bestuur, waarbij de vacature(s) door een van de bestuursleden tijdelijk wordt/worden waargenomen, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
6. Raadsleden en de Burgemeester van de gemeente Waterland mogen geen bestuurslid van de stichting zijn.


Algemene vergaderingen 
Artikel 5 
1. De algemene vergadering is openbaar en wordt tenminste eenmaal per jaar of zoveel maal als de dorpssituatie dat nodig maakt, bijeengeroepen.
2. Eens in de drie jaar verkiest de algemene openbare vergadering een nieuw bestuur.
3. Zowel het bestuur als de inwoners van Marken hebben het recht kandidaat-bestuursleden voor te dragen, tot de aanvang van de vergadering.
4. Alleen de inwoners van Marken kunnen als bestuurskandidaten worden voorgedragen.
5. Bestuurskandidaten worden tot bestuurslid verkozen bij gewone meerderheid van stemmen.
6. Elke inwoner van Marken heeft het recht één stem uit te brengen.
7. De jaarlijkse algemene vergadering dient tenminste drie weken tevoren bekend te worden gemaakt onder opgave van agendapunten. Deze bekendmaking dient te geschieden door publikatie.
8. Indien de inwoners van Marken dit wenselijk achten kunnen zij een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Het verzoek daartoe dient onder opgaaf van redenen en vergezeld van minimaal vijfentwintig handtekeningen van inwoners van Marken te worden overgelegd aan de voorzitter van de stichting. Na indiening van het verzoek tot het houden van een bijzondere algemene vergadering dient het bestuur binnen vier weken de bijzondere algemene vergadering te organiseren. De oproeping dient te geschieden zoals hiervoor in lid 7 omschreven.
9. Spoedeisende algemene vergaderingen, anders dan de jaarlijkse, dienen door het bestuur tenminste één week tevoren worden aangekondigd. De oproeping dient te geschieden zoals hiervoor in lid 7 omschreven.
10. De inwoners van Marken hebben het recht een bestuurslid te ontslaan indien hij functioneert op een wijze die niet wenselijk geacht wordt door een meerderheid van de aanwezige inwoners van Marken in een daartoe conform lid 8 bijeengeroepen bijzondere algemene vergadering.
Het ontslag dient het desbetreffende bestuurslid te worden verleend tijdens een bijzondere algemene vergadering, bij minimaal twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen van de aanwezige inwoners van Marken.


Bestuursvergaderingen 
Artikel 6 
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Marken.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.


Bestuursbesluiten 
Artikel 7 
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.
7. Bij het staken van de stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.


Bestuursbevoegdheid 
Artikel 8 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een andere verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.


Vertegenwoordiging 
Artikel 9 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk of hun vervangers.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.


Einde bestuurslidmaatschap 
Artikel 10 
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
a. door zijn overlijden;
b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
e. door ontslag hem verleend door de bijzondere algemene vergadering op de wijze zoals hiervoor in artikel 5 lid 10 omschreven.
f. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijke Wetboek;
g. door het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 4 lid 3.


Boekjaar en jaarstukken 
Artikel 11 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.


Reglement 
Artikel 12 
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is ten alle tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaald in artikel 13 lid 1 van toepassing.


Statutenwijziging 
Artikel 13 
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.


Ontbinding en vereffening 
Artikel 14 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen, in het verlengde van de in artikel 2 lid 1 omschreven doelstelling, ten bate van de inwoners van Marken.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen persoon.


Slotbepalingen 
Artikel 15 
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.


Artikel 16 
De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.
Slotverklaringen 
Tenslotte verklaarden de verschenen personen:
1. Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:
a. de heer Cornelis van Altena voornoemd, tot voorzitter;
b. mevrouw Neeltje Zeeman, geboren op negentien oktober negentienhonderd achtenvijftig te marken, thans gemeente Waterland, wonende De Pieterlanden 2 te 1156 DN Marken, gemeente Waterland, tot secretaris;
c. mevrouw mr. Aagje Annigje Kouwenoord voornoemd, tot tweede secretaris;
d. de heer Hein Zeeman voornoemd, tot penningmeester;
*. mevrouw A.L. van Oostrom, geboren op vier april negentienhonderd zesenzestig te Nieuwe Niedorp, thans gemeente Niedorp, wonende Buurt III-1 te 1156 BD Marken, gemeente Waterland;
f. mevrouw Olga Zondervan, geboren op negentien november negentienhonderd drieënzestig te Marken, thans gemeente Waterland, wonende Noorderwerfstraat 6 te 1156 AJ Marken, gemeente Waterland;
g. de heer Klaas Boes, geboren op éénendertig december negentienhonderd zeventig te Marken, thans gemeente Waterland, wonende Meester Visserstraat 18 te 1156 CP Marken, gemeente Waterland.
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend één.


Slot akte
WAARVAN AKTE,
is verleden te Monnickendam, gemeente Waterland, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. Voor het verlijden van deze akte heb ik, notaris, aan de verschenen personen de zakelijke inhoud daarvan medegedeeld en daarop een toelichting gegeven. Daarna hebben de verschenen personen verklaard voor het verlijden van deze akte kennis te hebben genomen van de inhoud daarvan en in te stemmen met een beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik, notaris, deze akte beperkt voorgelezen. Onmiddellijk daarna is deze akte ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.


Afdrukken   E-mailadres