Het bestuur van de Eilandraad Marken bestaat uit de volgende personen:

DAGELIJKS BESTUUR : Van links naar rechts

Voorzitter: Cees van Altena
Bestuurslid: Jan-Edward Commandeur, Alice Schouten, Henk Zeeman, Melissa Zwaan en Danny Zondervan 
Secretaris: Suzan Visser & Nicolette Schouten
Penningmeester: Pieter Schipper
   

Conform de statuten worden de bestuursleden eens in de drie jaar, voor een periode van drie jaar, verkozen door de inwoners van Marken, aanwezig op de openbare vergadering. Een bestuurslid kan binnen het bestuur direct gekozen of herkozen worden als voorzitter, secretaris of penningmeester. Een bestuurslid kan en mag maximaal drie aaneengesloten perioden van drie jaar in functie zijn, daarna is hij of zij verplicht het bestuur te verlaten voor tenminste een periode van één jaar. Zie verder de statuten


Buiten het bestuur is er nog een Kascommissie actief. De Kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, dorpsgenoten, zijnde geen bestuursleden. Deze commissie controleert onmiddellijk na de jaarwisseling de financiële stukken die de penningmeester ter beschikking stelt. 
Na het verlenen van decharge ondertekenen de voorzitter en de secretaris de stukken.


Werkgroep(en)


Geïnteresseerde dorpsgenoten kunnen in overleg met, of op verzoek van, het dagelijks bestuur samen een werkgroep vormen ter uitwerking van een bepaald onderwerp. De werkgroep(en) bestaan uit tenminste twee personen, waarvan één werkgroephoofd Het onderwerp wordt uitgewerkt door de werkgroep en in overleg met het dagelijks bestuur worden zo nodig acties ondernomen. 
Minimaal één keer per jaar vergadert het voltallige bestuur samen met alle werkgroephoofden om voortgang af te stemmen en om de algemene vergadering(en), zoals beschreven in art. 5 lid 1 van de Statuten, voor te bereiden. Zie verder het Huishoudelijk reglement en de statuten. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste werkgroepleden, heb je interesse meld je dan aan via 

info@eilandraad.nl


Bent u geïnteresseerd in de Eilandraad of heeft u anderszins vragen en/of opmerkingen, dan kunt u zich te allen tijde melden bij onze secretariaat p/a


Nicolette Schouten, Buurt III 20, 1156 Marken.


Telefoon 0299-603085 of via e-mail: info@eilandraad.nl

Image