×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Visie voor Marken op Verenigen van Verenigingen en Stichtingen

Samen sterker met gebundelde kracht

Huidige situatie

Marken kent van oudsher een rijk verenigingsleven. Op een bevolking van beperkte omvang is een rijk scala aan activiteiten te vinden. De waardering is groot en het draagvlak is, mede door de sociale inbreng, continu en geborgd. Op het moment dat een schakel uitvalt, wordt opvolging snel gevonden. Het is wel zo dat de continuïteit vooral door de bewoners vanaf middelbare leeftijd wordt ingevuld. Deels uit plichtsbesef en deels omdat men de verworvenheden niet verloren wil laten gaan. Daarin zit duidelijk een bepaalde frictie. Waar jongeren vragen om starterswoningen om op Marken te kunnen blijven wonen, is hun inspanning om daaraan bij te dragen niet groot. Dit geldt ook voor andere thema ’s die behoud van leefbaarheid aangaan.

Wat willen we bereiken?

Zoals verenigingen nu opereren, is er sprake van fragmentatie die het moeilijk maakt om eigen doelstellingen te bereiken (behoud, uitbreiding, professionalisering) en wordt het gezamenlijk doel niet ondersteund. Daarom heeft De Eilandraad het initiatief genomen om de krachten te bundelen. In het verlengde van deze gedachte is het voornemen om een overkoepelende stichting op te richten waarin alle Marker verenigingen op één platform gezamenlijk acteren. De rol die de Marker Evenementen Stichting (MES) daarin kan spelen, wordt nader onderzocht. Er is al een begin gemaakt door vanuit onder meer het burgerparticipatieplan van de gemeente Waterland collectief te gebruiken licht- en geluidapparatuur aan te schaffen. Kansen ligger er verder vanuit de voorbereiding van het herdenkingsjaar in 2016 (Watersnood) en vanuit de koppeling aan het thema Toerisme (onder meer genereren extra opbrengsten door activiteiten te organiseren voor toeristen).

Hoe doen we dat?

Door de werkgroep zijn vier pijlers benoemd waarop de aanpak op korte termijn is gebaseerd. Een korte samenvatting:

1. Gezamenlijke evenementenplanning

  • Coördinatie vanuit Marker Agenda (een coördinator aanstellen)
  • Inzet digitale hulpmiddelen (actualiteit en eenvoudig aanmeldsysteem)

2. Samenwerking evenementen

  • Elkaar helpen bij individuele evenementen (onderling spullen uitwisselen)
  • Evenementen van verschillende deelnemers combineren (publiek meer te bieden en basiskosten gedeeld)

3. Samenwerking fondsenwerving

  • Voor subsidies aanschaf gezamenlijk te gebruiken materieel (onder meer mobiele LED-lichtinstallatie)
  • Voor subsidies (gecombineerde) evenementen (inzet van argumenten zoals burgerparticipatie en maatschappelijke bijdrage)

4. Samenwerking inkoop

  • Behalen inkoopvoordelen bij leveranciers (bijvoorbeeld kopieerkosten)
  • Zorgen dat overschotten bij evenementen goed worden ingezet (bijvoorbeeld overnemen broodjes)

Onze opdracht

Het is duidelijk en concreet waar we mee aan de slag gaan. Er moeten alleen nog personen aan taken worden gekoppeld.

Hoe organiseren we dat?

Daar hebben we veel mensen voor nodig. Het verenigingsleven is een cruciaal onderdeel van de Marker samenleving: het is de ziel van wat ons bindt. Dat betekent dat een grote inspanning nodig is om de bestaande verenigingen te binden in een collectief. Bij die goede gedachte ontstaat natuurlijk spanning. Het is een taak van allen om die drempel te verlagen. Het doel is dat alle verenigingen hun eigen identiteit behouden maar tegelijkertijd gezamenlijk optrekken om op termijn te overleven. De oprichting van een stichting waarin alle verenigingen zijn vertegenwoordigd, is een stap die bijdraagt aan de borging van een groot goed.

Raakvlakken met andere thema’s

Het thema Verenigen van Verenigingen en Stichtingen heeft meerdere raakvlakken met andere thema’s. Het meest prominente raakvlak is natuurlijk het thema Jeugd. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat het thema Voorzieningen ouderzorg ook een rol speelt. Het is ondenkbaar dat een levendige kern kan floreren zonder een rijk verenigingsleven. 14


Afdrukken   E-mailadres