×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Visie voor Marken op Openbaar Vervoer

Marken moet goed bereikbaar blijven

Huidige situatie Marken wordt door het openbaar vervoer ontsloten door een busverbinding, lijn 315. De dienstverlening wordt sinds 2012 uitgevoerd door EBS. De huidige concessie voor Waterland loopt tot december 2019 en kan met twee jaar worden verlengd. Volgens de dienstregeling van 2014 rijdt elk half uur een bus van en naar Marken.Later op de avond rijdt er vanaf circa 21.30 uur elk heel uur een bus van en naar Marken.

Lijn 315 van Amsterdam naar Marken rijdt vanaf medio 2014 niet meer langs Amsterdam-Noord maar nog wel via onder meer Ringshemmen in Monnickendam. In de richting Amsterdam maakt lijn 315 sinds een paar jaar een rondje door Monnickendam; een rondje dat reizigers naar Amsterdam ruim zes minuten tijdverlies oplevert en door Markers niet als prettig wordt ervaren (extra kosten). In de ochtendspits is – mede op verzoek van De Eilandraad – de route aangepast en wordt dit rondje niet meer gereden. Na de ochtendspits komt het rondje weer in de route, evenals in het weekend. Amsterdam-Noord is alleen bereikbaar door een overstap op lijn 110 of 111. Met name op de terugweg is dit geen goede verbinding. Op zondag rijdt lijn 315 zowel het rondje als via Amsterdam-Noord.

De huidige dienstregeling voor de diverse lijnen is te vinden op: http://www.ebs-ov.nl/reizen-met-ebs/dienstregeling-2015/dienstregeling-per-lijn/#c741

Wat willen we bereiken

Marken moet met het openbaar vervoer op een acceptabele maar ook realistische manier bereikbaar zijn en blijven. Acceptabel in de zin dat de huidige frequentie van twee bussen per uur minimaal gehandhaafd wordt, realistisch door niet te eisen dat bijvoorbeeld de frequentie onevenredig hoog is. Een ander doel van de werkgroep Openbaar Vervoer is het teniet doen van het tijdverlies door het rondje Monnickendam. Dit zal niet door de afschaffing van het inmiddels beruchte rondje gebeuren, dit ligt politiek te gevoelig, maar wel door andere oplossingen. Intussen is dit doel in de ochtendspits bereikt door het doorrijden in Monnickendam in die periode. Een verdere doelstelling is de garantie van een goede en weinig omslachtige bereikbaarheid van zowel Amsterdam-Noord (winkelcentrum, scholen) als Purmerend (markt, ziekenhuis, winkelgebied). Ook Volendam (met name het Don Bosco College) dient voor de vele scholieren uit Marken die daar hun opleiding volgen goed en snel bereikbaar te zijn. Deze laatstgenoemde aspecten staan momenteel bovenaan de agenda maar blijken in sommige gevallen lastig uitvoerbaar.

Hoe doen we dat?

De Eilandraad is recent meerdere keren constructief in overleg geweest met EBS en de gemeente Waterland over de dienstregeling van en naar Marken. Hierbij worden onder meer alternatieven en knelpunten besproken en beoordeeld, alsmede vragen beantwoord en onduidelijkheden waar mogelijk opgelost. Doelstelling van De Eilandraad is deze contacten goed te blijven onderhouden en steeds een vinger aan de pols te houden wanneer er aanpassingen aan de dienstregeling zullen worden ingevoerd. Hierbij wordt het belang van de Marker bevolking steeds als uitgangspunt genomen.

Klachten en onvolkomenheden proberen we zo veel mogelijk te verzamelen om zodoende als één orgaan met EBS in contact te komen en blijven om er voor te zorgen dat klachten niet versnipperen. Dit verzamelen gaat via mond-tot-mondreclame, social media, e-mail en de website van De Eilandraad.

Onze opdracht

De opdracht voor De Eilandraad is er voor te zorgen dat de dienstverlening voor het openbaar vervoer op een acceptabel niveau is en blijft en daarmee beantwoordt aan de wensen van de Marker bevolking. Dit is de kern van de opdracht: het draagvlak onder de Marker bevolking dient groot te zijn. Dit laatste is onder meer met de enquête gepeild.

Vermeld dient te worden dat De Eilandraad Marken een adviserende, corrigerende of signalerende rol heeft bij het opstellen van de dienstregeling: de aanbieder is leidend. De Eilandraad heeft dus geen doorslaggevende stem in het proces.

Een andere opdracht is het (meer) bekend maken van het bestaan van de Werkgroep openbaar vervoer binnen Marken zodat Markers weten waar ze met hun klachten naar toe kunnen. Daarvoor wordt een digitaal loket opgezet waar bewoners van Marken hun ongenoegen of alternatieven kunnen inbrengen zodat deze met de dienstverlener worden gecommuniceerd en besproken. Voordeel is dat klachten of verbeterpunten zodoende centraal worden besproken met de aanbieder.

Hoe organiseren we dat?

We blijven continu op een normale manier (open, met respect over en weer) in gesprek met de dienstverlener en de gemeente Waterland. Door aan te geven welke knelpunten er vanuit Marken worden ervaren en dit te communiceren kunnen er verbeterpunten worden doorgevoerd. Dit heeft in het recente verleden al tot enige successen geleid zoals een gegarandeerde overstap van lijn 311 op lijn 315 naar Amsterdam en bij de nieuwe dienstregeling het doorrijden van lijn 315 in Monnickendam in de ochtendspits. Voor klachten of verbeterpunten (anders dan persoonlijk leed) kan contact worden gezocht met De Eilandraad, via een digitaal loket of anders schriftelijk, zodat de klacht of het verbeterpunt vastligt. Een mooi voorbeeld hiervan is de gesignaleerde verslechtering van de bereikbaarheid van Amsterdam-Noord of het alsnog rijden van het rondje Monnickendam door de schoolbus naar Volendam.

Raakvlakken met andere thema’s

Een raakvlak met andere thema’s is onder meer die met Toerisme en Promotie Marken. Veel toeristen bezoeken Marken met het openbaar vervoer. Zolang de bereikbaarheid goed is, en blijft, blijft deze manier van reizen voor toeristen interessant. Dit heeft weer tot gevolg dat vele toeristen Marken blijven bezoeken door gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Andere thema’s die een raakvlak met het openbaar vervoer hebben, zijn Wonen en Jeugd. Wanneer Marken goed bereikbaar blijft, kunnen bijvoorbeeld scholieren met het openbaar vervoer van en naar school reizen. Verder hebben veel jongeren (nog) geen rijbewijs en is het openbaar vervoer voor hen onontbeerlijk om naar andere locaties te reizen. Als Marken goed bereikbaar blijft met het openbaar vervoer is dat geen barrière om hier niet te komen, willen of blijven wonen.

Wat kost het?

In principe hoeven de activiteiten aangaande het openbaar vervoer De Eilandraad niet direct geld te kosten en de gemeente Waterland levert alleen beschikbare ambtelijke capaciteit. De overleggen zijn op vrijwilligersbasis en daarmee kosteloos. Op een indirecte manier kan het wel iets kosten, namelijk dienstverlening. Marken in het algemeen, en De Eilandraad in het bijzonder, moeten samen alert blijven bij voorgenomen veranderingen in de dienstregeling. Dit om te voorkomen dat de dienstverlening verslechtert met alle gevolgen van dien.


Afdrukken   E-mailadres