×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Visie voor Marken op Jeugd

Jeugd voelt zich thuis op Marken

Uit demografische gegevens blijkt dat regio Waterland vergrijst, ontgroent en dus krimpt qua aantal inwoners. Vanuit de overheid wordt het voorzieningenniveau daarop aangepast mede ingegeven door structurele bezuinigingen.

Huidige situatie

De Peuterspeelzaal biedt kinderen tussen 2-4 jaar vier dagdelen aan (maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdag ochtend). Buitenschoolse opvang wordt op Marken voor twee dagdelen ingevuld (dinsdag- en donderdagmiddag). Kinderdagopvang wordt in Monnickendam en Broek in Waterland als dichtstbijzijnde locatie aangeboden.

Basisschool De Rietlanden heeft een bezetting van ongeveer 180 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Bijna alle kinderen op Marken volgen onderwijs op deze school. De afname van het aantal geboorten is evenredig met de afname van het aantal leerlingen. De Rietlanden zit ruim in haar jasje.

Om te voorkomen dat jongeren wegtrekken, en om te ondersteunen dat jonge gezinnen zich hier willen vestigen, moet het voorzieningenniveau voor deze doelgroep hierop aangepast worden. Liefst als (fysiek en programmatisch) onderdeel van de basisschool, om de ouders te ontzorgen. Vooral daar waar geen bessie en bap beschikbaar zijn om kinderen van de ene locatie naar de andere te begeleiden.

Het wegtrekken van jongeren boven 18 jaar is een natuurlijk verloop van hen die elders gaan studeren, een relatie met iemand van buiten Marken hebben of het zelf prettiger vinden om buiten Marken te wonen.Zie verder thema Wonen.

Voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar (en zelfs tot 25 jaar) is de Stichting Marker Jongeren actief door hen op vrijdag- en zaterdagavond in het pand De Zonnewijzer vertier bieden.

De groep jongeren op Marken tussen 0 en 18 jaar heeft een omvang van bijna 400 kinderen.

Wat willen we bereiken

Dat Marken vanwege haar fysieke afstand tot andere kernen minimaal een basisschool, peuterschool en buitenschoolse opvang heeft. Wat betreft de doelgroep 12 tot 18 jaar (en ouder) willen wij bereiken dat Marken voldoende te bieden heeft voor haar jeugd en in de lijn met hun behoeften en wensen zodat zij niet uitsluitend zijn aangewezen op voorzieningen buiten Marken. De gemeente Waterland kan hier een actieve rol in spelen door te investeren in de benoemde doelstelling en deze binnen het beleid te borgen.

Hoe doen we dat

In gesprek gaan met basisschool De Rietlanden en de gemeente Waterland om combinatie van voorzieningen rondom kinderen van 2 tot 12 jaar op de basisschool te concentreren.

Om de jeugd van 12 tot 18 jaar (en ouder) vertier aan te bieden op Marken moet gekeken worden naar hun behoefte en wensen. De SMJ 2.0 of een andere organisatie moet zich erop richten om activiteiten te ontwikkelen die daarop inspelen. In dat licht is het wenselijk te onderzoeken wat de wensen en behoefte zijn van de huidige en toekomstige jeugd om zo vraaggerichte activiteiten te ontwikkelen. Hiervoor moet veld- en literatuuronderzoek voor uitgevoerd worden. Deze problematiek speelt ook in andere kernen dus zou het centraal via de gemeente Waterland georganiseerd moeten worden om dit professioneel aan te pakken.

Onze opdracht

Het behoud en/of koppelen van voorzieningen wordt alleen met behulp van de overheid en betreffende organisaties bereikt.

Hoe organiseren we dat 

  • Basisschool: zorgen dat alle voorzieningen voor 2 tot en met 12 jaar geconcentreerd zijn in dat gebouw
  • Overheid: onderzoek in algemene zin uitvoeren
  • Inwoners: medewerking verlenen en snel bereikbare acties zelf oppakken
  • Verenigingen: bieden hun accommodatie of activiteiten aan binnen BSO-koppelkansen

Raakvlakken met andere thema’s

  • Wonen: zorgen voor voldoende aanbod van starterswoongelegenheid en voor doorstroming
  • Openbaar Vervoer: zorgen voor bereikbaarheid
  • Voorzieningen: zorgen voor voorziening als basisschool
  • Toerisme: zorgen voor behoud leefbaarheid en beter benutten toerisme voor lokale economie (levendigheid en werkgelegenheid).

Wat kost het

Kosten van integraal onderzoek in de gemeente Waterland naar wat de behoefte en wensen zijn van jongeren van 12 tot en met 18 jaar en hoe deze in te vullen. Omvang van deze kosten te bepalen door de gemeente Waterland.


Afdrukken   E-mailadres