×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Behoud van leefbaarheid op de korte en lange termijn

Op 26 september 2013 is in de raad van de gemeente Waterland een motie aangenomen die is ondertekend door CDA, PvdA, SP en GroenLinks. Het college werd daarin opgeroepen om in overleg met De Eilandraad een integrale visie op te stellen in het kader van toerisme, veiligheid (dijkversterking) en ruimtelijke ordening. Aanleiding was een inspreekreactie op 5 september 2013 op het verslag Langs de Kernen. Daarin werd door De Eilandraad vooral gewezen op kansen die door het verbinden van thema´s en out-of-the-box durven denken, kunnen ontstaan. Doordat de motie niet vergezeld ging van een financiële paragraaf, heeft het college de motie bij gebrek aan ambtelijke capaciteit niet uitgevoerd.

Vervolgens kwam er een vraag van het college of De Eilandraad niet zelf een dergelijke visie wilde opstellen. Omdat het aantrekkelijk was de regie zelf in handen te hebben, is deze vraag bevestigend beantwoord en is De Eilandraad aan de slag gegaan. Er was namelijk al een fundament gelegd vanuit een interactieve bijeenkomst met inwoners in november 2012 en een bijeenkomst specifiek voor jongeren in maart 2013.

Op Marken houden we niet van half werk: we hebben daarom de opdracht van de motie breder opgevat en meer thema’s die ons als gemeenschap bezighouden, erbij betrokken. Voor elk thema werd een werkgroep opgericht met een specialist op het betreffende gebied als voorzitter.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de visie van de werkgroepen op hun thema te verwoorden en op te schrijven. Veel data zijn verzameld, gesprekken gevoerd en de Marker bevolking is geraadpleegd met een grote enquête. Het resultaat van die gezamenlijke inspanning ligt nu voor u. Wij danken in dat verband alle werkgroepleden, werkgroepvoorzitters en andere onbezoldigde adviseurs voor alle tijd en energie die zij samen met de bestuursleden van De Eilandraad in deze visie hebben geïnvesteerd. Een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie waarmee Marken zich op de kaart zet en bovendien zeer waardevol is voor de gemeente Waterland.

Op de concept-versie Visie op Marken op de Toekomst ontving De Eilandraad al een eerste reactie van het college van B&W. Wij waarderen het bijzonder dat het college zich de moeite heeft getroost om in een drukke periode, waar veel nieuwe beleidszaken nog vorm gegeven dienden te worden, de tijd heeft genomen om kennis te nemen van deze concept-versie. Het verheugt ons dat het college onze Visie voor Marken op Wonen omschrijft als een heldere analyse die zeer bruikbaar is bij het opstellen van de Structuurvisie en de Woonvisie van de gemeente. Ook zijn wij content met de toezegging van het college bereid te zijn om samen met De Eilandraad te onderzoeken wat de Europese of subsidiemogelijkheden zijn om verkrotting van een deel van het woningbestand tegen te gaan. Daarnaast wil het college in het kader van Visie op Marken voor Jeugd concreet bijdragen door te kijken naar welke onderzoeksgegevens nodig zijn om tot een consistent beleid te komen en welke rol de gemeente hierin kan spelen.

Vanuit de gemeenteraad hebben de fracties van GroenLinks en de PvdA inhoudelijk op de concept-versie gereageerd. Hun waardevolle inbreng hebben wij met veel belangstelling gelezen en uiteraard naast de standpunten van De Eilandraad gelegd. In dit stadium is het prematuur om hun vragen te beantwoorden en hun opmerkingen van uitgebreid commentaar te voorzien. Ongetwijfeld zullen hun opvattingen te horen zijn als de definitieve Visie voor Marken op de Toekomst in de gemeenteraad van Waterland wordt besproken: een debat waar wij als Eilandraad met vertrouwen naar uitkijken. Wij spreken de hoop en de verwachting uit dat u met interesse kennis neemt van onze Visie voor Marken. Het gaat om de toekomst van een unieke plek in Nederland, een plek waar wij trots op zijn en waar wij graag met plezier veilig willen blijven wonen met een voorzieningenniveau dat ons recht doet. Wij vragen u met een open blik naar onze visie te kijken. Wij realiseren ons dat soms zaken niet haalbaar zijn of misschien te hoog gegrepen, maar wij kunnen veel problemen die op ons afkomen niet zelf oplossen. Daar is vooral initiatief en hulp van de gemeente Waterland voor nodig. Wij wensen u afsluitend veel leesplezier. Bestuur Eilandraad Marken


Afdrukken   E-mailadres