×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

Het ontstaan

In oktober 2000 heeft de Gemeente Waterland het bureau Amers Adviseurs en NPI (Het Noordhollands Participatie Instituut) verzocht een Leefbaarheidsplan op te stellen voor de kern Marken.

De aanleiding tot dit verzoek was het feit dat de leefbaarheid (de woon- en leefsituatie) op Marken in toenemende mate onder druk was komen te staan als gevolg van het o.a. afgenomen voorzieningenniveau, de geleidelijk veranderende bevolkingssamenstelling en de toenemende recreatieve druk. De Gemeente Waterland had de intentie een nieuwe impuls te willen aan de leefbaarheid door het opstellen van een Leefbaarheidsplan voor Marken aan de hand van voorstellen en initiatieven van de inwoners.

De Gemeente Waterland heeft bewust gekozen voor een proces, waarbij de inwoners zelf de basis leggen voor een plan van aanpak ter verbetering van de leefbaarheid op Marken. Ook vanuit het rijk en de provincie (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, plattelandsvernieuwing en dergelijke) werd veel belang gehecht aan een optimale betrokkenheid van de inwoners en belanghebbenden bij de opzet en uitvoering van het beleid.
Het uitgangspunt voor de Gemeente Waterland was dan ook een bottum-up benadering van de huidige en na te streven situaties in de dorpen, die vorm moet krijgen in integrale Leefbaarheidsplannen en meerjarige uitvoeringstrajecten per kern.

Aldus diende het te ontwikkelen Leefbaarheidsplan richting te geven aan en toetsing te bieden voor de door de Gemeente Waterland op te stellen uitvoeringsplannen en –projecten. Het eindproduct moest een handreiking worden voor alle betrokken partijen, die ieder vanuit hun eigen betrokkenheid invulling konden geven aan het Leefbaarheidsplan en het daarbij behorende uitvoeringstraject.

Deze tekst is afkomstig uit het Leefbaarheidsplan dat op 28 november 2001 is gepresenteerd door Amer Adviseurs aan de Gemeente Waterland.

In totaal zijn er meer dan 150 punten door de inwoners van Marken aangedragen.
Het enthousiasme van de inwoners en het aantal aangedragen punten was mede een van de redenen om een belangenvereniging voor de kern Marken binnen de Gemeente Waterland op te richten.
Uiteindelijk heeft dat op 10 januari 2001 geresulteerd in de oprichting van de Eilandraad.

Het beleid van Stichting Eilandraad Marken van 2001 tot en met 2005 was gericht op de punten uit dit Leefbaarheidsplan.

Na een evaluatie van deze punten in november 2005 heeft de Eilandraad een beroep op de inwoners gedaan speerpunten aan te dragen om daarmee het beleid te bepalen voor de periode 2006-2010.


Afdrukken   E-mailadres