×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

Huishoudelijk reglement

DOELSTELLING:
Artikel 1.
De Stichting Eilandraad Marken tracht het in de statuten genoemde doel, te weten het behartigen van de belangen van de inwoners en de kern Marken van de gemeente Waterland op een zo uitgebreid mogelijke wijze, te bereiken door:
het houden van openbare bijeenkomsten;
contacten te leggen en te onderhouden met de bevolking, organen, instellingen en verenigingen;
het aanwenden van andere wettige middelen.

HET BESTUUR
Artikel 2.
Het bestuur van de Stichting Eilandraad Marken kan zich laten bijstaan door adviseurs.

TAAKVERDELING
Artikel 3.
De bestuurders van de Stichting Eilandraad stellen in onderling overleg een taakverdeling vast. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

De voorzitter.
De voorzitter leidt de vergaderingen, stimuleert de activiteiten van de bestuurders en draagt zorg dat gehandeld wordt volgens de statuten en huishoudelijk reglement. Hij kan zich met betrekking tot contacten naar pers, publiek, gemeente en andere instanties doen vertegenwoordigen door een woordvoerder of contactpersoon.

De secretaris.
De secretaris stelt de agenda’s en verslagen samen van de vergaderingen van het bestuur en de andere bijeenkomsten en ontvangt en agendeert de inkomende post en verzorgt de uitgaande post in nauw overleg met de bestuurders en concipieert de persberichten. De secretaris draagt zorg voor het archief.
De penningmeester.
De penningmeester houdt boek van inkomsten en uitgaven. Van betalingen dient hij een bewijs te kunnen overleggen. Aan het eind van het jaar maakt hij een overzicht van inkomsten en uitgaven in dat jaar en stelt een begroting op voor volgend jaar. Hij stelt deze gegevens ter beschikking van de Kascommissie.

De Kascommissie.
De Kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, dorpsgenoten, geen bestuurders zijnde. Deze commissie controleert onmiddellijk na de jaarwisseling de van de penningmeester afkomstige gegevens en stelt deze ter beschikking aan het bestuur. Na het verlenen van decharge ondertekenen de voorzitter en de secretaris de stukken.

De bestuurders.
De bestuurders onderhouden een zo intensief mogelijk contact met de dorpsgenoten en dragen onderwerpen aan voor behandeling in het bestuur. Conform art. 4 lid 1 van de Statuten is er voor gekozen het bestuur uit maximaal 5 personen te laten bestaan, te weten minimaal een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en twee bestuursleden.

De werkgroepen.
De werkgroepen bestaan uit tenminste twee personen, waarvan 1 werkgroephoofd. Het onderwerp wordt uitgewerkt door de werkgroep en in overleg met het bestuur worden zo nodig acties ondernomen. Minimaal één keer per jaar vergadert het voltallige bestuur samen met alle werkgroephoofden om voortgang af te stemmen en om de algemene vergadering(en), zoals beschreven in art. 5 lid 1 van de Statuten, voor te bereiden.
Bij beëindiging van hun opdracht heft de werkgroep zich op na beoordeling van het dagelijks bestuur van de Eilandraad.

VERGADERINGEN
Artikel 6.
Het bestuur vergadert conform art. 6 lid 2 van de statuten ieder kalenderkwartaal, waarbij minimaal één keer per jaar ook de werkgroephoofden worden uitgenodigd. Het dagelijks bestuur vergadert voorts zo dikwijls als leden van het dagelijks bestuur dit noodzakelijk achten.

BESLUITVORMING
Artikel 7.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.
Behoudens in geval van besluiten met betrekking tot benoemen dagelijks bestuur, statutenwijziging of ontbinding van de stichting kunnen door het dagelijks bestuur rechtsgeldige besluiten worden genomen indien sprake is van een unaniem besluit waarbij art. 7 lid 2 van de Statuten in acht wordt genomen (uitvraag mening overige bestuursleden). Bij ontbreken unanimiteit, zal het besluit alsnog ter besluitvorming worden ingebracht bij het voltallige bestuur. Indien er dan sprake is van stemmenmeerderheid van de aanwezige bestuursleden, in een vergadering waarbij minimaal 2/3 van de bestuursleden aanwezig dient te zijn, kunnen er alsnog een rechtsgeldige besluiten worden genomen. Indien dit minimum niet aanwezig is wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven. Op deze vergadering beslissen de dan aanwezigen eveneens met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen vindt op dezelfde vergadering herstemming plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
Agendapunten moeten één week van tevoren worden ingediend bij de secretaris. Punten die niet op de agenda voorkomen, kunnen echter met algemeen goedvinden worden behandeld.

FINANCIEN
Artikel 8.
De gelden voor de Stichting Eilandraad Marken worden verkregen door o.a:
* subsidies
* tegemoetkoming van de gemeente Waterland
* donaties dorpsgenoten.

WIJZIGINGEN
Artikel 9.
Voor wijzigingen in dit reglement is stemmenmeerderheid van de aanwezige bestuurders nodig, waarbij minimaal 2/3 van de bestuurders aanwezig dient te zijn. Indien dit minimum niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven. Op deze vergadering wordt beslist overeenkomstig artikel 7 lid 2 van de statuten.

SLOTBEPALING
Artikel 10.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de op dat moment aanwezige bestuurders van de Stichting Eilandraad Marken.


Afdrukken   E-mailadres