Jongerenwoningen Hoogkamplaan

Sinds 6 oktober 2013 worden de voormalige senioren woningen aan de Hoogkamplaan via Woonzorg Nederland tijdelijk verhuurd aan jongeren van Marken tot de leeftijd van 28 jaar.

Voorgeschiedenis

De woningen werden tussen 2013 en 2020 verhuurd op basis van de Leegstandwet (5 jaar met een maximale verlenging van 2x1 jaar). Deze periode liep af op 6 oktober 2020.

In het voorjaar van 2018 had Woonzorg aangegeven de woningen niet om te zetten naar permanente huur en ook geen plannen te hebben tot renovatie/nieuwbouw op die locatie omdat men van mening was voldoende seniorenwoningen op Marken te hebben. Het plan was de woningen te verkopen.

De verhuurperiode van 7 jaar is zeer succesvol geweest voor de Marker jeugd, vele wisten door te stromen naar een eigen woning op Marken (koop cq. huur). De jeugd kreeg de kans om een start te maken op de woningmarkt en daarna door te stromen naar een permanente woning. Het behoudt van de jeugd op Marken is heel belangrijk voor de Leefbaarheid en het op peil houden van de voorzieningen!!

Vanaf 2018 is door de Eilandraad en de gemeente Waterland koortsachtig gezocht naar een oplossing voor de jongeren, dit heeft geresulteerd in een motie van Groen Links en de PvdA medio 2018, die gesteund werd door de gemeenteraad en het college van B&W.

Vanaf medio 2018 heeft wethouder Jelle Kaars doorlopend contact gezocht met Woonzorg Nederland, dat ging aanvankelijk moeizaam mede door de directiewisseling bij Woonzorg Nederland en veranderende contactpersonen. Door de inzet van wethouder Jelle Kaars kwam er uiteindelijk in 2020 een opening.

Mogelijke oplossing

De gemeente Waterland is bereid de woningen van Woonzorg Nederland te kopen, uiteraard tegen een redelijke prijs!

We kunnen hier spreken van zéér uitzonderlijke situatie want de gemeente Waterland stoot juist eigendommen af om kosten te besparen! Dat er nu grond en woningen wordt aangekocht is dan ook zéér uitzonderlijk. Deze uitzonderlijke situatie is te danken aan het lobbywerk en het voortdurend onder de aandacht brengen door de Eilandraad, de motie van Groen Links en de PvdA en het mee willen werken van de gemeenteraad en het college van B&W en de niet aflatende inzet van wethouder Jelle Kaars. Hulde aan alle partijen!!

De reden dat de Gemeente Waterland deze uitzonderlijke stap maakt, komt omdat dat er sprake is van een overbrugging op de lopende bouwplannen op Marken, alleen met dit in het achterhoofd was/is de Gemeente Waterland bereid tot deze bijzondere stap.

Hoe nu verder?

  • Per 5 oktober 2020 heeft de gemeente Waterland een tijdelijke huurovereenkomst met Woonzorg Nederland met betrekking tot de woningen Hoogkamplaan 3 t/m 15. Deze overeenkomst is maandelijks opzegbaar door de gemeente Waterland.
  • Per 6 oktober 2020 zijn alle huurovereenkomsten tussen de huidige bewoners en Woonzorg Nederland ontbonden.
  • Per 6 oktober 2020 hebben alle huidige huurders een gebruikersovereenkomst gekregen van de gemeente Waterland.

De huurovereenkomst tussen de gemeente Waterland en Woonzorg Nederland is vooruitlopend op de verkoop van de woningen en de grond.

De gemeente Waterland heeft overeenstemming over de verkoopprijs maar er moet nog verder overleg plaatsvinden over de voorwaarden die door Woonzorg Nederland aan de verkoop gesteld worden.

De gemeente Waterland denkt ca. nog 2 maanden nodig te hebben voor er een definitieve oplossing cq. akkoord is.

Indien er géén akkoord wordt bereikt wordt de huurovereenkomst ontbonden en moeten de jongeren alsnog de woning verlaten!!
Indien er wél een akkoord wordt bereikt dan gaat de koop van de woningen door en moet deze aankoop door de raad goedgekeurd worden. Het plan is dan om de woningen tijdelijk te verhuren aan Marker jongeren. De details over deze verhuur moeten nog worden uitgewerkt.

Het blijft dus nog even spannend hoe dit af gaat lopen.

Namens Projectgroep Jongerenwoningen
Jaap Visser
Aris Uithuisje
Jan Edward Commandeur
Neel Huurman


Afdrukken   E-mailadres