Nieuwsbrief Eilandraad Marken (Zorg & Welzijn)

zorgwelzijn2019retinaBeste inwoners van Marken,
Op 18 november jl. vond de laatste Openbare Vergadering van dit jaar plaats. Daar werd heel veel actuele informatie gedeeld door de werkgroepen van de Eilandraad. Naar aanleiding van die vergadering is besloten om per onderwerp een nieuwsbrief te maken met meer achtergrondinformatie. Deze week is het de beurt aan de werkgroep Zorg & Welzijn en het Projectteam Zorgplan Marken.

Oprichting werkgroep Zorg & Welzijn
Omdat de centrale overheid steeds verder terugtreedt en de lokale gemeente zorg- en welzijnszaken dient over te nemen, is op initiatief van de Eilandraad in januari 2015 de werkgroep Zorg & Welzijn in het leven geroepen. De 1 februari 2015 door de Eilandraad gepresenteerde Visie voor Marken op de Toekomst is leidend voor de werkgroep. Vanuit behoud van leefbaarheid op Marken is daarbij het belangrijkste doel om tot een levensloopbestendig Marken te komen waar bewoners van geboorte tot overlijden wonen en leven en waar alleen specialistische zorg buiten Marken plaatsvindt.

Taken werkgroep Zorg & Welzijn
De werkgroep vertegenwoordigt als informatie- en adviesplatform de Marker gemeenschap en zoekt de dialoog met vrijwilligers, inwoners en verschillende zorginstellingen en professionals. Daarnaast is de werkgroep gesprekspartner van gemeente Waterland inzake toekomstvisie en beleidsontwikkeling op dit terrein. Het is de taak van de werkgroep om het huidige niveau van welzijn en (medische) zorg op Marken te bewaken en - waar nodig en mogelijk - nieuwe vormen te helpen realiseren en/of bestaande vormen naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor zijn allereerst de op Marken aanwezige zorgverleners en -faciliteiten in kaart gebracht. Om tot verregaande samenwerking tussen betrokken instanties en instellingen te komen is er aansluitend een netwerk opgezet. Doel is om elkaar te versterken en gezamenlijk invulling te geven aan een visie op de nabije en verdere toekomst.

Activiteiten werkgroep Zorg & Welzijn
De werkgroep brengt de op Marken actieve zorgorganisaties dus samen. Daarbij schuift ook twee keer per jaar wethouder Zorg & Welzijn van gemeente Waterland aan. Via dat overleg worden kansen en knelpunten besproken. Daar kunnen de zorgpartijen hun voordeel mee doen in het belang van het verbeteren van het zorgaanbod en daarmee de leefbaarheid op Marken. Zo is bijvoorbeeld het initiatief ’Voor elkaar op Marken’ tot stand gekomen. Doel is om vrijwilligers te verbinden aan hulpbehoevende dorpsgenoten. Dat gaat bijvoorbeeld om het doen van klusjes zoals vervoer, boodschappen en tuinonderhoud. Meer informatie vindt u op onze website via de knop ‘onderwerpen’ en dan ‘Voor elkaar op Marken’. Daar staat ook het aanvraagformulier voor hulp en een aanmeldformulier voor vrijwilligers. Ook het idee om valpreventie onderdeel te maken van de ouderengymnastiek is voortgekomen uit het periodieke overleg met zorgpartijen. Andere voorbeelden zijn het opzetten van een Telefooncirkel, organiseren van presentaties over eenzaamheid, inclusief het leren herkennen daarvan, ….. maar ook het beter op de kaart zetten van het Huis aan het Water in Katwoude waar kankerpatiënten en hun naasten onder meer leren omgaan met de gevolgen van kanker.

Hoe staat het nu met de Herbergier?
Tijdens de openbare vergaderingen van de Eilandraad in november 2016 en juni 2017 is het ‘Herbergier-concept’ gepresenteerd; een woonvorm voor ouderen met geheugenproblemen (zie ook www.herbergier.nl). Doel van deze woonvorm is om actief en zelfstandig in de eigen woonplaats te blijven wonen wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Het idee werd door een ruime meerderheid van de Openbare Vergadering positief ontvangen. Er was tevens al zicht op een locatie. De eigenaren van Zereiderpad 8, de boerderij ten westen van de Wittewerf, hadden namelijk aangegeven open te staan voor nadere uitwerking op hun perceel. Belangrijk knelpunt was dat een aantal bewoners van Wittewerf zich op voorhand als bezwaarmakers verenigde in een stichting. Daardoor was een breder locatieonderzoek nodig. Daarnaast moest sowieso de behoefte aan dit soort zorg op Marken beter worden onderbouwd. Ook was er nog onderzoek nodig of de exploitatie rond was te krijgen. De zorg moet immers wel betaalbaar en daarmee bereikbaar blijven voor inwoners van Marken. De Eilandraad besloot daarop dat er eerst een Zorgplan Marken moest worden opgesteld. Daarbij moest in de volle breedte onderzocht worden in hoeverre kleinschalige woonvormen voor mensen met zowel mentale als fysieke beperkingen op Marken tot de mogelijkheden behoren. Om dit onderzoek uit te voeren, maar ook om conclusies daaruit te kunnen vertalen naar concrete plannen, is in februari 2018 een apart projectteam Zorgplan Marken opgericht.

Zorgplan Marken ‘Hoe word ik 100 op Marken?’
In april en mei 2018 zijn door het projectteam, met behulp van externe professionele ondersteuning, twee workshops ‘Hoe word ik 100 op Marken’ georganiseerd. Daarbij waren zowel inwoners (met en zonder een zorgvraag) als vertegenwoordigers van diverse zorginstanties en gemeente Waterland aanwezig. Doel was om voor Marken behoeften en wensen op het gebied van Zorg & Welzijn vast te stellen. De Eilandraad streeft daarbij naar een model waarbij mantelzorg, thuiszorg en kleinschalige groepszorg als een netwerk opereren en waar wonen en zorg financieel zijn gescheiden. Op basis van die twee workshops zijn leden van het projectteam nader in gesprek gegaan met zorginstellingen om haalbaarheid van bepaalde opties vast te kunnen stellen. Naast de eerdere focus op mentale aandoeningen (dementie), werd nu ook breder gekeken naar kleinschalige woon- en zorgvormen voor fysieke aandoeningen.

Enquête Zorgplan Marken en opvolging daarvan
Rond de jaarwisseling 2018/2019 is vervolgens een enquête onder de inwoners van Marken gehouden over de zorg- en woonbehoefte op Marken. Uit de vele reacties blijkt dat dit onderwerp leeft binnen Marken. De uitslag van de enquête was daarmee ook representatief. De resultaten zijn tijdens de openbare vergadering van juni 2019 gepresenteerd. De eerder door het projectteam verzamelde landelijke cijfers werden daarmee specifiek voor Marken bevestigd. Daarmee was de behoeftevraag beantwoord. Er wordt nu eerst ingezet op de wat lichtere zorg voor mensen met een PGB-indicatie. Er zijn daarvoor gesprekken gaande met Buurtzorg. Zij hebben aangegeven hun concept ‘Buurtwonen’ op Marken te willen realiseren. Ook wordt gekeken naar de zwaardere zorg voor mensen met een indicatie op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ook daar zijn zorgconcepten voor beschikbaar waar wonen en zorg financieel zijn gescheiden. Dus de zorgvrager huurt altijd zelf de woning.

Locatieonderzoek kleinschalige woon- en zorgvormen
Ook dat onderzoek is ondertussen afgerond door het projectteam. Daaruit bleek allereerst dat provinciale regels de eerder beoogde locatie Zereiderpad 8 veel minder kansrijk maakte dan eerder gedacht. De meest kansrijke locatie blijkt nu het perceel ter plaatse van de huidige bijgebouwen van de Patmoskerk te zijn. Er wordt nu samen met zorgverlener Buurtzorg, gemeente Waterland en de Kerk gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. Naar verwachting is een eerste schetsontwerp begin 2020 gereed. Dat zal eerst worden voorgelegd aan de leden van de Kerk. Bij positief advies, zal dit plan in 2020 nader worden uitgewerkt. Heel 2021 is vervolgens nodig voor het aanvragen en verlenen van vergunningen. Start bouw is daarom op zijn vroegst in 2022 mogelijk.


Afdrukken   E-mailadres