Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie 2050 provincie Noord-Holland

windmolenDe Ontwerp-Omgevingsvisie 2050 van provincie Noord-Holland lag van 18 juni tot en met 30 juli 2018 ter inzage voor zienswijzen. Deze omgevingsvisie is tot stand gekomen na een uitbereid participatietraject van bijna 2 jaar met inwoners, andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Hierin staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste maatschappelijke opgaven die op de provincie afkomen. Denk daarbij aan klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en natuur en biodiversiteit.


Als Eilandraad hebben wij zelf geen zienswijze ingediend, maar de gemeente Waterland heeft dat wel gedaan middels haar brief d.d. 24 juli 2018 . In deze zienswijze staan twee onderwerpen die Marken direct aangaan.


Windenergie:

Wat betreft windenergie pleit de gemeente ervoor om een derde windmolen bij de Nes mogelijk te maken of vervanging van de twee bestaande windmolens naar een grotere. Als Eilandraad streven wij naar een 100% energieneutraal Marken. Een derde windmolen bij de Nes, maar ook zonnepanelen op de Bukdijk, dragen bij aan deze doelstelling en zijn daarom het onderzoeken waard.


Waterbewust bouwen:

Ook verzoekt de gemeente om de bouwstenen voor een waterbewuste toekomst uit het rapport ‘Marken boven Water’ op te nemen. Dit rapport is opgesteld als onderdeel van de ‘MIRT verkenning Meerlaagsveilgheid Dijkversterking Marken’. Deze bouwstenen bestaan uit een breed scala aan opties en aanbevelingen voor waterbewust bouwen. Hiermee worden door aangepaste bouwwijze veiligheids- en schadeconsequenties van wateroverlast en overstromingen beperkt. Het door meerdere overheden onderschreven rapport heeft nu al gevolg voor toekomstige bouwplannen op Marken. Als Eilandraad zijn wij uiteraard niet tegen waterbewust bouwen, echter het kan niet zo zijn dat dit alleen voor Marken geldt en daarmee bouwkosten alleen op Marken toenemen. Door de bouwstenen alsnog op te nemen in de Omgevingsvisie van de provincie wordt het onderdeel van provinciaal beleid.


Afdrukken   E-mailadres