×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Politiek moet out of the box denken, net als Marken

Noordhollands Dagblad 04-03-2015

Waar moet het op Mar­ken naar­toe in de ko­men­de tien, vijf­tien of twin­tig jaar? Hoe ziet de lo­ka­le be­vol­king er dan uit? Zijn er vol­doen­de wo­nin­gen, voor ou­de­ren, voor jon­ge­ren, en zijn ze be­taal­baar? Hoe zit het met voor­zie­nin­gen als de ba­sis­school, het me­disch cen­trum, de mid­den­stand, het ver­e­ni­gings­le­ven? En hoe ont­wik­kelt zich het toe­ris­me in de toe­komst?

Nie­mand weet het. Ook de Ei­land­raad Mar­ken niet. ,,Maar het is wel no­dig dat we over al die din­gen na­den­ken en pro­be­ren ze in goe­de ba­nen te lei­den'', zeg­gen be­stuurs­le­den Henk Zee­man en Jaap Boes van de Ei­land­raad. ,,We moe­ten niet ach­ter­over leu­nen en maar af­wach­ten wat er op ons af­komt. Dat doet de ge­meen­te Wa­ter­land te veel en die hou­ding wil­len we ver­an­de­ren. Onze toe­komst­vi­sie is daar­bij een hulp­mid­del en een hand­rei­king.’’

Te­leur­stel­lend

De toe­komst­vi­sie is al een tijd­je klaar, maar de Ei­land­raad vindt de re­ac­tie tot nu toe te­leur­stel­lend. Het col­le­ge van b en w van Wa­ter­land las de vi­sie goed, maar had Mar­ken maar wei­nig ex­tra's te bie­den. On­der­de­len van de vi­sie zou­den on­der­deel wor­den van vi­sies waar de ge­meen­te zelf al aan werkt, hier en daar wat amb­te­lij­ke on­der­steu­ning en een lin­kje op de ge­meen­te­lij­ke web­si­te, dat was het wel zo on­ge­veer.

,,We had­den echt iets an­ders ge­hoop­t'', zegt Jaap Boes. ,,Als je met zo veel men­sen zo hard aan zo’n vi­sie hebt ge­werkt, dan ver­wacht je niet al­leen een ste­vi­ge aai over je bol maar ook een be­lo­ning. Bij­voor­beeld in de vorm van een fi­nan­ciële bij­dra­ge voor het pro­ject Pro­mo­tie Mar­ken als woon­om­ge­ving. Maar het had ook iets an­ders kun­nen zijn.’’

Top­lo­ca­tie

,,Uit het ant­woord van de ge­meen­te blijkt dat zij erg re­a­geert van­uit wat op dit mo­ment staand be­leid is. Neem be­heer en on­der­houd van groen. In onze vi­sie staat dat dat naar een plus-ni­veau moet, meer pas­send bij de top­lo­ca­tie die Mar­ken ver­vult als toe­ris­ti­sche at­trac­tie. De ge­meen­te ver­wijst ver­vol­gens naar haar be­staan­de groen­vi­sie en noemt die lei­dend. Wij vin­den dat je ver­der moet kij­ken: wat zou het be­te­ke­nen als de top­lo­ca­tie Mar­ken er ook echt top uit­ziet?’’

Henk Zee­man: ,,Out of the box-den­ken noe­men we dat. Ver­der kij­ken dan je neus lang is. Dat mis­sen we nu bij de ge­meen­te. Out of the box-den­ken be­te­kent dat je open staat voor al­ler­lei ideeën, bij­voor­beeld op het ge­bied van mee­kop­pel­kan­sen bij de dijk­ver­ster­king, waar­bij je dat pro­ject ook met­een aan­grijpt om bij­voor­beeld na­tuur en re­cre­a­tie te ver­ster­ken. Wat wil je met de Buk­dijk, wat kun je doen om het ver­keer bin­nen de oude kern in goe­de ba­nen te lei­den, wat is de toe­komst van het me­disch cen­trum en het dorps­huis? Daar zijn tal­lo­ze ideeën over, ook over het com­bi­ne­ren van func­ties. Soms wil­de ideeën, die mis­schien nooit kun­nen wor­den uit­ge­voerd. Maar je moet er­naar luis­te­ren en ze se­ri­eus be­kij­ken. Dan komt er uit­ein­de­lijk iets uit waar je mee ver­der kan.’’

Af­wach­tend

,,De ge­meen­te is in dat op­zicht veel te af­wach­tend'', ver­volgt Zee­man. ,,Ze zegt bij voor­baat al dat er geen geld is en be­roept zich op staand be­leid. Ze be­seft ook te wei­nig dat de toe­komst van Mar­ken niet al­leen maar iets is van de Mar­kers of de Ei­land­raad. Het is van be­lang voor Wa­ter­land als ge­heel. Ik zou graag zien dat ze dui­de­lijk uit­spreekt dat Mar­ken in­der­daad een top­lo­ca­tie is en dat ze er ook iets voor over heeft om dat zo te hou­den. Dat doet ze niet om­dat ze bang is dat ze an­de­re ker­nen daar­mee te­kort doet: we moe­ten Mar­ken niet te veel ge­ven want dat ei­land krijgt al zo veel. Maar Mar­ken le­vert ook heel veel op. En het laat­ste wat we wil­len is dat wat Mar­ken krijgt, ten kos­te gaat van an­de­re ker­nen. Dat hoeft he­le­maal niet zo te zijn.’’

Boes: ,,De ge­meen­te is in­der­daad te af­wach­tend, maar het is ook weer niet zo dat ze he­le­maal niks doet. Ze er­kent het be­lang van voor­zie­nin­gen op Mar­ken en is be­reid om mee te den­ken over de toe­komst daar­van. Ze zegt toe om daar ook aan­dacht aan te be­ste­den in haar ei­gen struc­tuur­vi­sie voor de ko­men­de ja­ren.’’

,,Daar zijn we op zich­zelf blij mee, maar het is te wei­nig. Met name wat be­treft de kos­ten en ba­ten van het toe­ris­me, het na­den­ken over een duur­zaam ver­dien­mo­del daar­voor, had ik meer ver­wacht. Maar mis­schien zit er nog wat in het vat. Bij­voor­beeld ten aan­zien van het hel­pen in stand hou­den van onze mo­nu­men­ten.

Don­der­dag wordt onze vi­sie be­spro­ken door de ge­meen­te­raad. Dan komt in elk ge­val een voor­stel van D66 aan de orde om de pro­vin­cie te vra­gen geld te in­ves­te­ren in re­cre­a­tie­voor­zie­nin­gen op de om­ring­dijk. Ik hoop dat het daar niet bij blijft en dat er meer voor­stel­len ko­men waar we echt iets aan heb­ben.’’

 


Afdrukken   E-mailadres