×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Nieuwe weg tegen verkeersprobleem

-- Noorhollands Dagblad woensdag 11 maart 2015 --

 

 

Een nieu­we weg van­af het gro­te par­keer­ter­rein op Mar­ken naar de Buur­ter­straat, ter hoog­te van snack­bar De Ver­keer­de We­reld, kan het voor­ma­li­ge ei­land ver­los­sen van een nij­pend ver­keers­pro­bleem. Het CDA in de ge­meen­te­raad van Wa­ter­land stelt voor om de haal­baar­heid van zo’n weg te on­der­zoe­ken.

Het ver­keers­pro­bleem speelt al ja­ren, maar is kort ge­le­den weer op de agen­da ge­zet door de Ei­land­raad Mar­ken, die er aan­dacht aan be­steedt in de toe­komst­vi­sie voor het dorp. De door­gaan­de we­gen zijn smal, maar zijn wel al­le­maal twee­rich­tings­ver­keer. Te­gen­lig­gers kun­nen el­kaar am­per of he­le­maal niet pas­se­ren en de be­wo­ners van de hui­zen langs de we­gen er­va­ren veel over­last van voor­al zwaar ver­keer waar de we­gen niet op be­re­kend zijn. Gro­te groe­pen wan­de­len­de toe­ris­ten ma­ken de ver­keers­si­tu­a­tie er bo­ven­dien niet vei­li­ger op. In zijn toe­komst­vi­sie dringt de Ei­land­raad er bij de ge­meen­te op aan om ge­za­men­lijk te zoe­ken naar op­los­sin­gen.

Het CDA komt daar met het voor­stel voor de nieu­we weg aan te­ge­moet. ,,Op het tracé waar we aan den­ken heeft in 2006 al een tij­de­lij­ke weg ge­le­gen'', zegt Jaap Zon­der­van van het CDA. ,,Dat was een bouw­weg voor zwaar ver­keer ten be­hoe­ve van de bouw van De Ver­keer­de We­reld. Er is toen ook wel over ge­dacht om er een de­fi­ni­tie­ve weg van te ma­ken, maar door om­stan­dig­he­den is dat plan weer he­le­maal naar de ach­ter­grond ver­dwe­nen. De toe­komst­vi­sie van de Ei­land­raad is na­tuur­lijk een prach­ti­ge ge­le­gen­heid om het weer op te pak­ken.’’

Eénrichtingsverkeer

Vol­gens het CDA-plan wordt de nieu­we weg twee­rich­tings­ver­keer en wor­den de hui­di­ge toe­gangs­we­gen tot de oude kern éénrichtingsverkeer. ,,Zo­wel het Ze­rei­der­pad (op het kaartje aan­ge­duid als Kerk­buurt, red.) als de Kets'', zegt Zon­der­van. ,,Het idee is om het ver­keer dat de oude kern in wil rij­den, en niet van de nieu­we weg ge­bruik wil ma­ken, dat doet via het Ze­rei­der­pad. Op De Kets en Het Riet­land geldt dan éénrichtingsverkeer Mar­ken uit. Om­dat veel ver­keer van de nieu­we weg ge­bruik gaat ma­ken, zo­wel Mar­ken in als uit, zal de door­stro­ming in de oude kern enorm ver­be­te­ren en de over­last aan­zien­lijk wor­den be­perkt.’’

Vol­gens Zon­der­van is het tracé waar de nieu­we weg moet ko­men on­ge­veer 180 me­ter lang. De grond is par­ti­cu­lier ei­gen­dom en de ei­ge­na­ren zul­len dus be­reid moe­ten zijn om mee te wer­ken aan het plan. Het on­der­zoek waar het CDA om vraagt moet dui­de­lijk ma­ken of die be­reid­heid er is. Ook moet het on­der­zoek in­zicht ge­ven in de kos­ten van het pro­ject.

Het voor­stel wordt mor­gen­avond be­han­deld door de ge­meen­te­raad. Het CDA wil dat het haal­baar­heids­on­der­zoek ui­ter­lijk in de­cem­ber is af­ge­rond.

 


Afdrukken   E-mailadres