Rondschrijven oktober 2016

volgende nieuwsbriefHiermee informeren wij u over de voortgang van diverse onderwerpen.

Openbare vergadering maandag 28 november 2016 20.00 uur in Het Trefpunt
Naar verwachting presenteert provincie Noord-Holland haar definitieve plannen en planning met betrekking tot de werkzaamheden aan de N 518 (uitvoering in 2017). Mogelijk komt ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de resultaten van hun onderzoek naar de afvoercapaciteit van water binnen Marken presenteren. Los van de huidige niet ideale afvoercapaciteit, waar feitelijk nu al iets aan zou moeten gebeuren, ligt er ook een relatie met het detailontwerp van de dijkversterking. Het is namelijk belangrijk om te weten hoeveel water er in extreme situaties per tijdseenheid over de dijk mag slaan. Dit uiteraard naast de belasting van steeds vaker voorkomende zware en langdurige regenval. Verder brengen wij u naar verwachting op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond wonen. Dit gaat dan over nieuwbouw, vervolg van de huidige tijdelijke jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan en het eventueel benutten van bestaande panden voor zorgfuncties. Medio november komen wij met een definitieve agenda, maar reserveert u alvast 28 november in uw agenda (inloop vanaf 19.30 uur).

Voortgang ontwerp dijkversterking
In juli 2016 heeft minister Melanie Schultz besloten om conform het advies van de Eilandraad de Zuidkade (Kruis tot Vuurtoren) buitendijks aan te leggen. Voor de Westkade (Kruis tot Bukdijk) volstaat een beperkte versterking die niet heel veel afwijkt van het huidige profiel. De Noordkade (Vuurtoren tot Bukdijk) heeft geen opgave. De dijkvakken moeten zo ontworpen worden dat er de komende 50 jaar geen nieuwe versterking nodig is. Goed beheersen van de zetting is dus een vereiste en ook daar heeft de Eilandraad voortdurend op aangedrongen. Als Eilandraad zijn wij daarom ook zeer ingenomen met dit besluit. Op 14 oktober 2016 heeft de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad de eisen en wensen van alle betrokken partijen nog eens doorgenomen met Rijkswaterstaat. De toekomstig beheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was daarbij ook aanwezig. Na aanbesteding gaat vanaf maart 2017 een ingenieursbureau aan de slag met de detailuitwerking. Denk dan aan vaststellen van definitieve afmetingen en detailoplossingen zoals bij de Vuurtoren en Rozenwerf. De werkgroep dijkversterking van de Eilandraad wordt hier weer nauw bij betrokken.

2 en 3 november grote ontruimingsoefening Marken
Inwoners van Marken dienen zich aan te melden voor deze oefening, u doet dus niet automatisch mee! Meer informatie over het programma en het formulier om aan te melden voor de evacuatie of het autoplan vindt u op www.waterland.nl/waterwolf. Aanmelden kan ook telefonisch bij de Eilandraad via telefoonnummer 06 444 489 62 Jolanda Zeeman of 06 184 528 95 Jan Commandeur. Onder andere het mede door de Eilandraad opgestelde Coördinatieplan Waterveiligheid Marken wordt dan geoefend.

Opmerkingen en suggesties voor halfjaarlijks overleg met de kernwethouder (15 november)
Op 15 november 2016 zit het bestuur van de Eilandraad weer aan tafel met onze kernwethouder Gabrielle Bekhuis. Heeft u zaken die wij mee moeten nemen in dit overleg, mail uw opmerkingen en suggesties dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek één van onze bestuursleden aan.

In ons inlegvel van april 2016 stond al aangegeven dat er vele onderwerpen aan de orde zijn. Daarbij hadden wij gemeente Waterland aangeboden om voorafgaand aan onze openbare vergadering (juni 2016) gezamenlijk de diverse meningen op Marken via een enquête te peilen. Dit is om verschillende redenen niet of niet gezamenlijk gedaan. Van de toen genoemde onderwerpen is de tussenstand als volgt: 

Waterstanden kunstwerk op het parkeerterrein
Kunstwerk en locatie staan op dit moment ter discussie. De Eilandraad was en is voorstander om de locatie voor te leggen aan de inwoners. Gemeente Waterland komt erop terug. De vergunningsaanvraag voor de huidige locatie is ingetrokken.


Nieuwe maaibeleid van de gemeente (minder frequent maaien i.v.m. bloemen/bijen en schapenbegrazing)
De Eilandraad heeft aangegeven tegen het minder frequent maaien in de oude kern te zijn omdat dit de kwaliteit van de openbare ruimte aantast. Wat betreft de schapenbegrazing heeft de Eilandraad aangegeven dat de beoogde plekken op Marken qua oppervlak te klein zijn. In Monnickendam wordt dit jaar een proef uitgevoerd met schapenbegrazing en de gemeente wacht eerst deze resultaten af.


Initiatieven op de Bukdijk waar de gemeente onderzoek naar doet
Dit betreft een initiatief van de gemeenteraad naar aanleiding van twee moties waaronder het verzoek van de VVD om een doorvaartopening in de Bukdijk te maken. De Eilandraad heeft aangegeven tegen zo een doorvaartopening te zijn. Enerzijds op basis van een in april 2014 gehouden enquête waar vele inwoners hebben aangegeven de Bukdijk te willen benutten voor kleinschalige recreatieve voorzieningen zoals een wandelpad. Bij een doorvaartopening wordt de Bukdijk juist voor wandelaars onbereikbaar. Anderzijds omdat een opening een negatief effect gaat hebben op het ontwerp van de dijkversterking aan de Westkade. Dit laatste wordt onderschreven door Rijkswaterstaat.


Voornemen om de dam bij de Minnebuurt te verwijderen
Tijdens onze openbare vergadering in juni 2016 hebben de aanwezigen aangegeven deze dam bij de Minnebuurt vooralsnog te willen handhaven. Afspraak is om eerst te kijken of deze voorziening meegenomen kan worden binnen de zogenaamde meekoppelkansen van de dijkversterking.


Voornemen om de zwemsteiger bij de Vuurtoren te verwijderen
Tijdens onze openbare vergadering in juni 2016 hebben de aanwezigen aangegeven dat deze verwijderd kan worden en dat is ondertussen gebeurd. Verzoek van de aanwezigen aan gemeente Waterland was wel om te onderzoeken in hoeverre het zwemstrandje bij de Vuurtoren een officiële status kan krijgen, net zoals in 2014 met het zwemstrandje bij de haven is gebeurd.


Proef om inrijden en parkeren voor bezoekers van inwoners goedkoper en gemakkelijker te maken
Ondertussen ligt er een voorstel die 10 november 2016 aan de orde komt in de gemeenteraad. In hoofdlijnen is het voorstel om de oude bezoekersontheffing weer in ere te herstellen en bestemmingsverkeer toe te staan. Daarbij is wel een parkeerverbod voor heel Marken nodig, dus ook voor de Minnebuurt.


Meekoppelkansen binnen de dijkversterking realiseren (steigers, bankjes, aanlegvoorzieningen et cetera)
Gemeente Waterland is initiatiefnemer hiervoor. Als Eilandraad hebben wij op 4 november 2016 een overleg met de gemeente hierover. Op 14 oktober 2016 heeft de Eilandraad tijdens een overleg met Rijkswaterstaat en de toekomstige beheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd om vooral over de aanlegvoorzieningen van kleine bootjes een standpunt in te nemen. Zonder hun toestemming heeft nadere uitwerking namelijk weinig zin. Men komt hierop terug


Afdrukken   E-mailadres