×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Rondschrijven mei 2015

Stand van zaken Visie voor Marken op de Toekomst
Nadat de visie op 1 februari 2015 is ingediend bij gemeente Waterland is er heel veel beweging ontstaan. Allereerst hebben wij het gereed komen van de visie gevierd met alle betrokkenen waarbij wij voormalig minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt als gastspreker hadden uitgenodigd. Zij kwam met goede tips hoe wij de visie tot een succes kunnen maken. Vervolgens heeft de gemeenteraad van gemeente Waterland de visie serieus behandeld van waaruit bijvoorbeeld een motie is aangenomen om daadwerkelijk een verkeerscirculatieplan op Marken nader uit te werken. Ook zijn wij in gesprek gekomen met diverse wethouders die de visie omarmen en welke zij waar mogelijk meenemen in het formuleren van beleid en de uitvoering daarvan. Los daarvan benaderen ook private partijen ons zoals de eigenaar van het voormalige Viterzo-pand over kansen voor dat pand maar ook ondernemers zoals van de Marken Express en Tours & Tickets om te praten over het terugdringen van overlast. Verder is ook buiten gemeente Waterland belangstelling voor onze aanpak ontstaan getuige de interesse vanuit politieke fracties van Provincie Noord-Holland, maar ook de Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland waar wij presentaties hebben gegeven over onze aanpak. Al deze zaken samen maken dat wij als Marken meer dan op de kaart staan en dat gaat ons absoluut helpen om de leefbaarheid op Marken voor de langere termijn te borgen en daar doen wij het uiteindelijk voor. Het belangrijkste winstpunt is in ieder geval dat er bij besluiten over het algemeen breder wordt gekeken dan alleen het onderwerp zelf. Dit hebben wij de afgelopen maanden bijvoorbeeld gezien bij het borgen van openbare toiletten, de huisvesting van de toekomstige huisartsen en het overwegen van een alternatieve locatie voor de brandweer.

Openbare vergadering maandag 22 juni 2015 in Het Trefpunt
Deze datum brengen wij opnieuw onder uw aandacht. Dit wordt namelijk de gelegenheid om persoonlijk in contact te komen met diverse werkgroepen. Zij vertellen u dan waar zij mee bezig zijn en u kunt uw vragen en opmerkingen kwijt. De vergadering wordt nog nader voorbereid, maar naar verwachting zal dan ook de website van de werkgroep Promotie Marken als woonomgeving worden gepresenteerd. Hiervoor hebben gemeente Waterland en de organisatie Kern met Pit respectievelijk 3.500 euro en 1.000 euro subsidie toegezegd. Begin juni komen wij via een inlegvel met meer informatie over deze openbare vergadering en op de achterzijde van dit inlegvel geven wij alvast aan welke onderwerpen binnen de diverse werkgroepen actueel zijn.

Herdenking Watersnood 1916
In ons vorige inlegvel hadden wij reeds aangekondigd dat er vanuit de tijdelijke werkgroep van de Eilandraad een aparte stichting opgericht zou gaan worden. Dit is inmiddels gebeurd en tevens zijn er via de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) en de Rabobank respectievelijk 2.000 euro en 750 euro toegezegd. Nadere informatie volgt verder via de nieuwe stichting Herdenking Watersnood Marken 1916 die nu ook Marken vertegenwoordigt waar het gaat om het realiseren van een herdenkingsmonument op Marken. De aanbesteding daarvoor is ondertussen gestart.

Actuele onderwerpen binnen de diverse werkgroepen:

Openbare Ruimte
-Herinrichting Provinciale weg N 518 (compromis 2015, voorbereiding 2016 en uitvoering 2017)
-Verkeerscirculatieplan Marken (o.a. plan nieuwe weg van Verkeerde Wereld naar parkeerterrein)
-Definitieve afspraken onderhoud haven (m.i.v. 2015 gaat gemeente Waterland dit deels doen?)
-Vervangen beschoeiing slootzijde zuidelijk deel haven (uitvoering 2015?)
-Verwijderen K-borden tussen haven en Bukdijk?
-Combineren toiletten, parkeerautomaat en pinautomaat parkeerterrein (uitvoering 2016?)
-Nader uitwerken varianten dijkversterking (2015/2016)
-Bewaken tussentijds onderhoud dijk (tot start dijkversterking in 2018)
-Tijdelijke regeling kleine bootjes op de dijk (tot 1 juni 2015 is aanmelden regeling mogelijk)
-Regionaal risicoprofiel Zaanstreek-Waterland (o.a. voorbereid zijn op optie dijkdoorbraak)
-Afstemming andere dorpsraden m.b.t. dijkversterking Hoorn-Amsterdam (o.a. pompen in Afsluitdijk)

Wonen
-Subsidie voor monumenten en rehabilitatie oude houten woningen (o.a. tegengaan verkrotting)
-Analyse woonbehoefte en onderzoek naar reden vertrek van Marken
-Aantrekken nieuwe inwoners (gezinnen) via de werkgroep Promotie Marken
-Volgen bouwplannen korte termijn zoals voormalige winkel van Kes, Gemeentehuis en de Smederij
-Volgen bouwplannen lange termijn zoals Dijkwoningen Voor Anker en Bennewerf
-Onderzoek naar kansen voor definitieve jongerenwoningen (aanleunwoningen slechts t/m 2020)

Medische- en Ouderenzorg
-Opbouwen netwerk zodat de werkgroep medische- en ouderenzorg een serieuze gesprekspartner wordt
-Onderzoek naar betere samenwerking gemeente Waterland, SWOM, Kerk en Wonen Plus
-Onderzoek naar opties beschermd wonen en langer thuis wonen op Marken
-Onderzoek naar herbestemming van het Buurthuis (verplaatsen div. medische functies naar Trefpunt?)

Toerisme
-Adviseren toeristisch steunpunt Stichting Promotie Waterland aan de haven (8 mei feestelijk geopend)
-Samenbrengen ondernemers en verenigingen/stichtingen zodat zij elkaar versterken
-Mede vormgeven toeristische visie geheel gemeente Waterland (in 2015 vaststellen)
-Dagtoeristenbelasting en netto opbrengst parkeergelden investeren op Marken ten behoeve van toeristen
-Reguleren bustoerisme en stimuleren dagtoerisme
-Adviseren over informatieborden (o.a. ook het voorgenomen bord met hoogtes overstromingen)

Openbaar vervoer
-Volgen lijnennetvisie 2018 (o.a. overstap metrostation Amsterdam-Noord)
-Volgen nieuwe dienstregeling 2016 (o.a. aansluiting Amsterdam-Noord, scholen en ziekenhuis)

Algemeen Eilandraad
-Aansturing via een dagelijks bestuur en werkgroephoofden i.p.v. een groot bestuur
-Aanpassen convenant kernraden n.a.v. bestuurskrachtonderzoek gemeente Waterland

En nog veel meer ......... kom dus 22 juni 2015 naar onze Openbare Vergadering!


Afdrukken   E-mailadres