Rondschrijven december 2016

website opruim checklist kerstAllereerst wensen wij u fijne feestdagen en uiteraard een goed 2017!

Bezinning op onze rol als dorpsraad!
Zo rond de feestdagen is het altijd een mooi moment voor bezinning. Dus wat houdt ons nu bezig en welke rol nemen wij daarin als dorpsraad. In 2016 sprongen in dat verband twee dossiers eruit die nogal wat discussies gaven en geven. Ten eerste het parkeren/inrijden binnen Marken in relatie tot het parkeerterrein en ten tweede het geïntroduceerde Herbergier-concept, een woonvorm voor mensen die zorg nodig hebben. Het eerste gaf veel gespreksstof vanwege het opheffen van het parkeerhuisje en de strenge handhaving en het tweede is onderwerp van gesprek vanwege o.a. de bezwaren van diverse bewoners van Wittewerf tegen de beoogde locatie (de boerderij ten noordwesten van de Wittewerf).

Vraag bij dit soort dossiers is hoe ver een dorpsraad kan gaan om haar missie, het behouden en verhogen van de leefbaarheid op Marken, te verwezenlijken. Is dat alleen informeren en gevraagd en ongevraagd adviseren, of ook activeren en verbinden. Bij genoemde twee dossiers is gekozen voor activeren en verbinden. Bij het parkeren/inrijden zijn wij daarin samen opgetrokken met de marker ondernemers en SV Marken en bij het Herbergier-concept hebben wij de belanghebbenden vanaf het begin betrokken, maar dit heeft nog niet gebracht wat wij ervan hadden gehoopt. Beide onderwerpen zijn zeker in het belang van het behouden en verhogen van de leefbaarheid op Marken maar maken ons als dorpsraad wel kwetsbaar omdat algemeen belang soms strijdig is met individueel belang. In januari 2017 gaan wij ons in een bijeenkomst met alle (oud) vrijwilligers van de Eilandraad nader bezinnen op onze toekomstige rol en nemen daarin ook de veranderende rol van vooral de gemeente mee. Zij stelt zich bij initiatieven vanuit de beoogde burgerparticipatie namelijk steeds meer op als begeleider/verbinder in plaats van uitsluitend toetser. In onze volgende Openbare Vergadering (medio juni 2017) komen wij hier zeker op terug.

Wie komt de Eilandraad versterken?
2016 was een erg druk en enerverend jaar, waar het er naar uitziet dat het in 2017 niet veel rustiger zal worden. Wij zijn daarom nog steeds op zoek naar extra handjes en nodigen vooral ook jongeren uit om zich bij ons aan te melden en mee te doen. Als Eilandraad zijn wij immers vooral bezig met de toekomst en daarmee ook met de toekomst van de huidige jeugd. Waar wij nu handen tekort komen betreft vooral het secretariaat. De belangrijkste taak is het bijhouden van onze mailbox door inkomende mails naar de juiste mensen door te sturen en naar aanleiding van hun reacties te reageren. Daarbij is het uiteraard ook belangrijk om ons digitaal archief goed bij te houden. Verder kunnen de werkgroepen Openbare Ruimte en Toerisme nog wel wat extra bezetting gebruiken en moet de werkgroep Jeugd nieuw leven worden ingeblazen. Deelname aan werkgroepen betekent over het algemeen een aantal keer vergaderen per jaar. Daarnaast vooral via de mail meedenken en meebeslissen over onderwerpen die voorbij komen.

Wist u dat?

 • Het Hoogheemraadschap onderzoek doet naar de mogelijk slechte waterhuishouding op Marken
 • De Eilandraad hierover zowel ambtelijk als bestuurlijk aan de bel heeft getrokken 
 • Dit vooral ook is gedaan om calamiteiten van wateroverlast beter het hoofd te kunnen bieden 
 • De uitkomsten in februari 2017 bekend worden en ook van belang zijn voor het ontwerp van de dijk
 • De Eilandraad vanaf maart 2017 samen met Rijkswaterstaat verder gaat met dit dijkontwerp
 • De Eilandraad in gesprek is met de gemeente en provincie NH over meekoppelkansen bij de dijk
 • Dit vooral gaat over extra bankjes, strandjes, voorzieningen voor kleine bootjes, et cetera 
 • De gemeente bezig is om ook van het strandje bij de Vuurtoren een officieel zwemstrandje te maken 
 • De Eilandraad zich tegen een doorbraak van de Bukdijk heeft uitgesproken
 • Dit is gedaan vanwege toegankelijkheid en om de dijken langs de Gouwzee goed beschermd te houden
 • De Eilandraad naar een 100% duurzaam Marken streeft en bij de Bukdijk kansen ziet voor zonnepanelen
 • De provincie NH waarschijnlijk in oktober/november 2017 de N 518 (weg M’dam – Marken) aanpakt
 • De parkeerplaats bij het Kruis om veiligheidsredenen door provincie Noord-Holland wordt verwijderd
 • 80 km/uur toch behouden blijft, er geen extra drempels komen maar wel een volledig inhaalverbod
 • Bestemmingsverkeer voortaan mag doorrijden en hiervoor in de plaats een algeheel parkeerverbod komt 
 • Er naast een parkeervergunning per inwoner ook een parkeervergunning per huishouden mogelijk wordt
 • Hier binnenkort vanuit de gemeente meer informatie over komt 
 • De dagtoeristenbelasting wordt afgeschaft zodat de parkeerautomaten eenvoudiger worden 
 • Er tevens per tijdseenheid i.p.v. per dag wordt afgerekend en betalen via een app mogelijk wordt
 • Eind 2017 wordt geëvalueerd of de situatie rond de parkeerautomaten verbeterd is
 • De tijdelijke jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan definitief worden
 • De Eilandraad ernaar streeft om de wachtlijst bij te blijven houden zodat markers voorrang houden
 • Daarmee de beoogde dijkwoningen aan de Hoogkamplaan definitief niet doorgaan
 • Buurtzorg met plannen bezig is voor zorgwoningen met een 24 uurs zorgpost naast de Patmoskerk
 • Een ontwikkelaar de winkel Kes (Buurterstraat) en Loods (Kruisbaakweg) heeft aangekocht
 • Hij plannen heeft om hier naar behoefte huurwoningen te bouwen binnen 700 tot 1200 euro/maand
 • De gemeente wil bouwen op het C-veld van SV Marken, maar ook het idee Boxenring omarmt 
 • Het idee Boxenring een burgerinitiatief betreft waar wonen toegevoegd wordt aan de functie opslag
 • Eigenaren binnen te stellen randvoorwaarden dan hun box kunnen ombouwen naar opslag/wonen
 • Wij als Eilandraad verder gaan met het onderzoek naar het Herbergier-concept bij Wittewerf
 • Dit een woonvorm is van begeleid wonen waardoor o.a. dementerenden op Marken kunnen blijven
 • De Eilandraad meekijkt met plannen in Broek in Waterland aangaande verbetering doorstroom verkeer
 • Onze bus 315 m.i.v. 2018 niet meer naar Amsterdam CS rijdt i.v.m. overstap metro in A’dam-Noord
 • Het beoogde waterkunstwerk bij het parkeerterrein definitief niet doorgaat
 • De Eilandraad de gemeente verzoekt andere lettertypes op de herdenkingstegel van graven toe te staan 
 • Wij in gesprek met Rijkswaterstaat en de Watersportvereniging zijn over verbeteren onderhoud haven
 • De Eilandraad een zienswijze heeft ingediend op de Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030
 • Onze eigen Visie voor Marken op de Toekomst van 1 februari 2015 de basis hiervoor is geweest
 • De zienswijze over maatwerk per kern, bouwprojecten, waterrobuustheid en toerisme gaat, …….
 • ……. maar ook over zwaar verkeer, parkeren, weidevogels, duurzaamheid, bodemdaling en de Bukdijk
 • U deze zienswijze en de Ontwerp-Omgevingsvisie kunt inzien via onze website www.eilandraad.nl 
 • Wij ons als Eilandraad blijven inzetten voor de leefbaarheid op Marken
 • U altijd uw reacties kwijt kunt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., het bestuur of de leden van onze werkgroepen.

Afdrukken   E-mailadres