Rondschrijven april 2016

volgende nieuwsbriefOverleg met gemeente Waterland
Op dit moment zijn er vele onderwerpen aan de orde van gemeente Waterland zoals een eventueel waterstanden kunstwerk op het parkeerterrein, het nieuwe maaibeleid van de gemeente, initiatieven op de Bukdijk waar de gemeente onderzoek naar doet, het voornemen om de dam bij de Minnebuurt en de zwemsteiger bij de Vuurtoren te verwijderen, een proef om inrijden en parkeren voor bezoekers van inwoners goedkoper en gemakkelijker te maken en de meekoppelkansen binnen de dijkversterking om extra zaken te realiseren zoals steigers, strandjes, bankjes en aanlegvoorzieningen voor kleine bootjes. Wij hebben gemeente Waterland aangeboden gezamenlijk de meningen via een enquête uit te vragen.

Informatieavond RWS ontwerp dijkversterking woensdag 18 mei 20.00 uur in Het Trefpunt
In ons inlegvel van november 2015 hebben wij aangegeven dat de Eilandraad de gesprekken met Rijkswaterstaat (RWS) had opgeschort vanwege het steeds verder naar beneden bijstellen van ontwerpnormen. In december 2015 en april 2016 hebben vertegenwoordigers van de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad hierover gesproken met deltacommissaris Wim Kuijken en onze burgemeester. De deltacommissaris is de belangrijkste adviseur van minister van Infrastructuur & Milieu, Schultz-Van Haegen. In het 1e kwartaal 2016 heeft RWS de ontwerpnormen beter onderbouwd en het lijkt erop dat tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de Eilandraad. Belangrijkste punt van discussie is hoe wordt omgegaan met toekomstige zetting van de dijk en wat daar vooraf aan kan worden gedaan. De minister gaat deze zomer een besluit nemen welk ontwerpalternatief nader wordt uitgewerkt.

Openbare vergadering maandag 6 juni 2016 20.00 uur in Het Trefpunt
In ieder geval zullen wij de resultaten van het door de Eilandraad uitgevoerde woonwensenonderzoek onder jongeren en ouderen presenteren. Verder komt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) inhoudelijk meer vertellen over de grote ontruimingsoefening die in het kader van waterveiligheid voor 2 en 3 november 2016 staat gepland. Het door VRZW en diverse marker instanties opgestelde Coördinatieplan Waterveiligheid Marken wordt dan geoefend. Dit plan wordt binnenkort vastgesteld en openbaar gemaakt via onder andere de website van de Eilandraad.

Toerisme op Marken
Naar aanleiding van de Toekomstvisie zijn er op het gebied van toerisme een aantal activiteiten uitgevoerd. In mei 2015 is het infopunt aan de haven geopend en worden bezoekers geïnformeerd over het aanbod op Marken. Met touroperators en gidsen zijn gesprekken gevoerd over de overlast en oplossingen die de bewoners hebben aangedragen. Met de gemeente Waterland is overlegd over de noodzaak van onder meer bewegwijzering, afvalpunten en sanitaire voorzieningen. De verdere uitwerking wordt naar verwachting tijdens onze openbare vergadering op 6 juni toegelicht.


Handhaving inrijden en parkeren door BOA’s
Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controleren met ingang van 2016 intensiever op Marken. Dit vooral om te handhaven op overtreders van het inrijd- en parkeerverbod. Omdat regels en bevoegdheden onduidelijk blijken te zijn, heeft de Eilandraad er bij gemeente Waterland op aangedrongen om via een brief voor alle inwoners zaken toe te lichten en dat is ook toegezegd. Ook is de Eilandraad (al jaren) bezig om inrijden en parkeren voor onze eigen bezoekers tegen zo laag mogelijke kosten mogelijk te maken. Na een recente brainstormsessie hierover met belanghebbenden zoals diverse ondernemers en SV Marken, heeft de gemeente nu toegezegd om via een proef voorstellen uit te willen proberen. Naar verwachting komen wij hier tijdens onze openbare vergadering van 6 juni op terug.

Eilandraad en diverse belanghebbenden in overleg met provincie over uitvoering N 518
Na de succesvolle protesten van de Eilandraad bij provincie Noord-Holland komen er toch geen extra drempels op de weg tussen Monnickendam en Marken (N 518) en gaat de algehele maximum snelheid van 60 km/uur ook niet door. Uiteraard wordt de weg zelf wel opgeknapt en dat wordt naar verwachting in 2017 uitgevoerd. Samen met diverse ondernemers en andere belanghebbenden heeft de Eilandraad in een recent gehouden overleg randvoorwaarden geformuleerd waar de toekomstige aannemer rekening mee moet houden. Dit in verband met het bereikbaar houden van Marken tijdens de uitvoering.

Eilandraad blijft zich inzetten voor woningbouw op Marken
Nu de Bennewerf definitief is geschrapt, is het zaak om de uitzonderingspositie die dit bouwplan had bij provincie Noord-Holland te behouden. De Bennewerf maakte namelijk deel uit van de pilot Waterlands Wonen waarin bij hoge uitzondering bouwen buiten de huidige bebouwingscontouren op Marken werd toegestaan. Omdat vele potentiële bouwlocaties deze contouren net of helemaal overschrijden, is het zaak om een voet tussen de deur te houden bij de provincie. Onder de noodkreet “zet Marken niet op slot” heeft de Eilandraad hier ook bij gemeente Waterland aandacht voor gevraagd. Dit signaal is meer dan opgepakt omdat enerzijds de gemeenteraad vindt dat er serieus werk gemaakt moet worden van woningbouw op Marken en anderzijds het CDA concreet met een aantal voorstellen is gekomen. De tijd begint namelijk te dringen omdat de 13 jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan slechts tijdelijk zijn.

Zorgwoningen naast Patmoskerk
Buurtzorg zet zich, in samenwerking met de Eilandraad, in voor de realisatie van 24-uurszorg op Marken. De plannen voor de bouw van een aantal zorgappartementen naast de Patmoskerk beginnen vorm te krijgen. Overleg met diverse betrokken partijen is nu gaande en wij hopen dat er nog dit jaar een presentatie kan worden gegeven van de uitgewerkte plannen.

Dijk van een Tafel gaat definitief door, alleen de datum is gewijzigd naar vrijdagavond 17 juni
De Eilandraad draagt als initiatiefnemer van de stichting Herdenking Watersnood Marken 1916 deze stichting uiteraard een warm hart toe. Een werkgroep van deze stichting is de afgelopen weken hard aan de slag gegaan om het regionale evenement Dijk van een Tafel ook op Marken van de grond te krijgen. Dit is gelukt, alleen de eerder voorgenomen zondagmiddag 12 juni wordt nu vrijdagavond 17 juni. De bedoeling is om op de Noordkant van de haven een lange tafel neer te zetten waar een watersnoodmaaltijd genuttigd gaat worden onder begeleiding van diverse optredens die op de tafel zelf plaatsvinden. Deze tafel is daar uiteraard breed en sterk genoeg voor. Een uniek evenement dat u niet mag missen. Nadere informatie volgt via de organisatie. Zet dus alvast definitief vrijdagavond 17 juni in uw agenda!

Het bestuur en alle werkgroepen van de Eilandraad wensen u een plezierige Koningsdag, waar we gezien de vele bovenstaande onderwerpen genoeg gesprekstof hebben.


Afdrukken   E-mailadres