Nieuwsbrief Eilandraad Marken 1e kwartaal

Beste inwoners van Marken,

volgende nieuwsbriefDe Eilandraad heeft u tegen het einde van het vorige jaar geïnformeerd over een nieuwe invulling van deze papieren nieuwsbrief. Deze gaat binnen een jaargang elk kwartaal verschijnen. De Eilandraad informeert u middels de nieuwsbrief over de naar onze mening belangrijkste onderwerpen die Markers aangaan. Wij proberen hierin zo actueel mogelijk te zijn. Maar zoals u zult begrijpen zijn er soms ontwikkelingen die net na het verschijnen van een nieuwsbrief tot ons komen. Deze zullen wij dan op onze website www.eilandraad.nl plaatsen. Wij vragen u dan ook onze site periodiek te bezoeken. Alvast veel dank daarvoor.

Petitie nieuwe milieustraat voor Waterland
Er zijn al enige tijd ontwikkelingen binnen de Gemeente Waterland aangaande het realiseren van een eigen milieustraat in Katwoude. Dit om als gemeente minder afhankelijk te zijn van Purmerend. Er zijn, zoals bij elk onderwerp waarbij gemeentelijke investeringen een rol spelen, zowel voor- als tegenstanders van een milieustraat in Katwoude.

De Eilandraad wil, ten bate van volledige informatievoorziening aangaande dit onderwerp, de inwoners van Marken wijzen op een petitie die is gestart door de Polderraad Katwoude. Het uitgangspunt van deze petitie is dat er géén nieuwe milieustraat gerealiseerd gaat worden in Katwoude maar een samenwerking wordt gezocht met de gemeente Purmerend. De Gemeente Purmerend heeft einde 2021 definitief besloten een nieuwe milieustraat te bouwen op de Baanstee Noord, te realiseren in 2023.

De Eilandraad is niet voor of tegen welk standpunt dan ook in de discussie omtrent het realiseren van een nieuwe milieustraat. Dat is haar rol ook niet. Wel is het onze taak te wijzen op de actuele ontwikkelingen over dit onderwerp. Waaronder dus ook de petitie van de Polderraad Katwoude. U gaat rechtstreeks naar meer informatie over en naar de petitie zelf via de volgende link:

Peuterspeelzaal ‘De Kladdegatjes’ overgenomen door Sportify Kids
In 1979 is de peuterspeelzaal opgericht op Marken. Sindsdien is het dagelijks bestuur nog altijd in handen van vrijwilligers. Met de overgang van peuterspeelzaal naar kinderopvang zijn er echter veel zaken veranderd. Door nieuwe wet- en regelgeving is het als vrijwillig bestuur moeilijker om aan de hoge eisen te voldoen. Om deze reden heeft het bestuur van PSZ De Kladdegatjes, na overleg met alle belanghebbenden, besloten tot een overname door Sportify Kids per 1 maart 2022. Door deze overname wordt de kwaliteit, kennis en expertise van de peuterspeelzaal op Marken veiliggesteld.

Sportify Kids is geen onbekende partij op het eiland. Zij verzorgen sinds september 2021 vijf dagen per week de voor- en buitenschoolse opvang op Marken. Daarnaast zijn zij voornemens om vanaf komende zomer kinderopvang (0 tot 4 jaar) van 7.30 tot 18.30 uur aan te bieden. Sportify Kids biedt een uniek concept: een samenwerking van pedagogisch medewerkers en sportinstructeurs zorgt elke dag voor een aanbod van sport en spel met daarnaast creatieve en muzikale activiteiten. Sportify Kids werkt hierin samen met de lokale verenigingen op Marken. Zoals met muziekvereniging Juliana, de voetbal- en tennisvereniging.

Peuteropvang de Kladdegatjes is opgericht als stichting. Het private vermogen blijft
bij deze stichting. Het huidige bestuur blijft aan als dagelijks bestuur. Door een statutenwijziging wordt de stichting omgevormd tot steungroep, de zogenoemde ‘Steungroep de Kladdegatjes’. Het doel van de steungroep is: “Het ondersteunen van de ontwikkeling van jonge kinderen op Marken. De steungroep richt zich op het verlenen van financiële en materiele steun aan niet-subsidiabele ontwikkeling en ondersteunende (ontwikkelings)activiteiten, alles in de meest ruime zin van het woord. De steun is volledig gericht op de kwaliteit en continuïteit van de kinderopvang op Marken.”

Eilandraad thema eerste kwartaal 2022: wonen
In de nieuwe opzet van deze papieren nieuwsbrief sluit deze elk kwartaal af door één thema vanuit de Eilandraad werkgroepen uit te lichten. In de eerste nieuwsbrief van 2022 legt de Eilandraad hier de focus op een voor de toekomst van Marken belangrijk onderwerp: wonen.

Project Buurterstraat
De realisering van dit project nadert haar einde. De bouw is de afgelopen maanden goed verlopen. De weersomstandigheden werkten prima mee zodat de werkzaamheden door konden gaan. Het resultaat heeft volgens de Eilandraad grotendeels de goedkeuring van de inwoners van Marken. Hierin valt over smaak natuurlijk niet te twisten.

Op 28 februari hebben de nieuwe bewoners op feestelijke wijze de sleutels overhandigd gekregen. Het doel, namelijk met dit project de doorstroming van ouderen naar een passende woning en de hierdoor vrij komende woningen voor jonge(re) inwoners beschikbaar te krijgen, is in de praktijk gebracht. De Eilandraad feliciteert de betrokken partijen en wenst de nieuwe bewoners veel woonplezier op deze fantastische locatie.
Tijdens de feestelijkheden kreeg de Eilandraad als vertegenwoordiger van de inwoners van Marken een aandenken overhandigt als dank voor de constructieve houding van de inwoners t.o.v. het plan en geduld tijdens de bouwwerkzaamheden.
Een bronzen beeldje dat de samenwerking tussen ontwikkelaar, Gemeente en Markers symboliseert met de titel Samenwerking op Niveau.

Project Westerstaat
De ontwikkelingen zijn op het moment van dit schrijven positief te noemen. De ontwikkelaar is in gesprek met de gemeente over het sluiten van een exploitatieovereenkomst. Zij zal op zeer korte termijn de omwonenden uitgebreid informeren over de huidige stand van zaken.
Uitgangspunt blijft hier het realiseren van woningen voor de jeugd (zowel koop als huur).

Project ‘de Loods’
Onze in samenwerking met de ontwikkelaar besproken plannen om hier woningruimte voor de Marker jeugd te realiseren zijn van de baan. De Gemeente Waterland geeft aan dat dit niet mogelijk is conform het huidige beleid vanuit de provincie. De ontwikkelaar heeft nu een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van zes koopwoningen.

Project Sportvereniging Marken
De werkzaamheden verlopen naar wens. Het belangrijkste is nu het afwachten van de resultaten aangaande de zetting van de opgehoogde grond op het nieuw aan te leggen
voetbalveld. Verder is de procedure voor het bestemmingsplan in werking gesteld. Een ieder kon tot 11 februari 2022 een zienswijze inbrengen. Er is nog niets bekend over een aantal ingediende zienswijzen.

De ontwikkelaar heeft de Eilandraad geïnformeerd over het feit dat er binnenkort wederom een update van de informatie volgt via de website www.ontwikkeling-marken.nl. Heeft u belangstelling voor een woning en heeft u dit (nog) niet kenbaar gemaakt? Doe dit dan via de genoemde website.

Project Hoogkamplaan
Door een voortvarende aanpak van de nieuwe wethouder wordt gewerkt aan een plan om de bouw van een combinatie van ouderen- en jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan te realiseren. Mogelijk in combinatie met een zorg voorziening. Het is nog te vroeg om concrete informatie te kunnen geven. Zodra hierover meer gedetailleerde informatie beschikbaar is informeert de Eilandraad u hierover middels onze eigen kanalen.

 

Wees voorzichtig en blijf gezond!

Eilandraad Marken

 


Afdrukken   E-mailadres