Nieuwsbrief Eilandraad (d.d. 19/05/2021)

Beste inwoners van Marken,

Op dinsdag 8 juni aanstaande om 20.00 uur is de openbare vergadering van de Eilandraad. Door de huidige coronasituatie is de vergadering digitaal te volgen. U zult die avond alles te weten komen over actuele onderwerpen over en rondom Marken. Een belangrijk agendapunt is het presenteren van de toekomstvisie van de Eilandraad voor de jaren 2021 tot 2025. Daarnaast wordt onder andere ingegaan op een samenwerking met basisschool De Rietlanden. Hieronder treft u enkele andere onderwerpen waarover wij u willen informeren.

Enquête over het mogelijk plaatsen van windmolens
windmolens nes markenHet zal niemand zijn ontgaan: er wordt gesproken over het plaatsen van windmolens nabij Marken. De Eilandraad wil de inwoners van Marken een stem geven omdat zij het recht hebben hun mening te ventileren over plannen die mogelijk zeer ingrijpend zijn voor hun leefomgeving. Dit doen wij door middel van een enquête onder de Marker bevolking.

De Eilandraad staat erop dat de informatie over de plannen voor het plaatsen van windmolens gedetailleerd en volledig is. Te denken valt aan informatie over veiligheid, natuurwaarden en de invloed op de vogeltrek. Belangstellenden kunnen worden verwezen naar rapporten, websites en/of andere betrouwbare en onafhankelijke berichtgeving. Ook komen er foto’s beschikbaar die de impact van deze windmolens op de omgeving laten zien.

De enquête komt in zowel digitale (met uitgebreide informatie) als ook in papieren vorm (minder uitgebreid qua informatie) beschikbaar. De Eilandraad vraagt alle inwoners van Marken om mensen die minder vertrouwd zijn met digitale informatievoorziening te ondersteunen. Zo krijgen ook zij alle informatie die zij wensen en die hen toekomt. De papieren enquête zal deze week huis-aan-huis worden verspreid (met dank aan de jeugdraad). De digitale versie is gelijktijdig via sociale media beschikbaar. De uitslag wordt medio juni bekendgemaakt. Vervolgens wordt deze aangeboden aan de Gemeente Waterland en aan betrokken partijen zoals de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW).

Aangaande de uitslag van de enquête is het vanuit de Eilandraad belangrijk aan te geven dat zij op geen enkele wijze de beslissing over dit project richting wil geven. Het naar voren brengen van uw mening is ons doel. Wel trekt de Eilandraad in het kader van ‘betrouwbaarheid van informatie’ een aantal zaken in twijfel. Zo hebben sommige inwoners bijvoorbeeld de indruk dat een significant deel van de opbrengsten van de exploitatie van de windmolens ten goede komen aan Marken. Dit is niet conform de waarheid.
De opbrengsten vanuit een commerciële organisatie als de CWW komen niet ten goede aan Marken. Wel geeft de website van de CWW correct aan dat er 78 verenigingen, waarvan 14
Marker instanties inclusief de Eilandraad, in de afgelopen jaren een sponsorbedrag hebben ontvangen. Dit is echter iets anders dan het structureel verkrijgen van inkomsten door de kern Marken bij plaatsing van windmolens.

De Eilandraad dankt haar werkgroep natuur & milieu voor hun bijdrage aan de enquête.
Daarnaast ook een woord van dank aan één van onze inwoners die een notitie heeft opgesteld aangaande de bouwtechnische aspecten van de windmolens. De Eilandraad neemt alle relevante informatie mee in haar rapportage naar de Gemeente Waterland.

Donaties Eilandraad
Wij danken een ieder voor de financiële bijdragen. Wij maken de tussenstand aan ontvangen giften bekend tijdens de openbare vergadering op 8 juni. Mocht u nog geen bijdrage hebben gedaan maar dit wel willen, dan kan dit alsnog. U steunt ons door een bedrag over te maken op NL14 RABO 0310 759 188 t.n.v. Stichting Eilandraad Marken. Giften aan de Eilandraad zijn fiscaal aftrekbaar vanwege de ANBI status.

Bouwprojecten nabij Sportvereniging Marken en aan de Buurterstraat
De laatste aanbevelingen, wensen en eisen van de welstandscommissie voor het project nabij SV Marken worden momenteel uitgewerkt. Deze zullen een antwoord geven op veel openstaande vragen. Projectontwikkelaar HSB heeft bij de Eilandraad aangegeven dat er via de website op korte termijn een update komt met informatie en de planning van de bouw.

Op de Buurterstraat is het, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, door omstandigheden niet gekomen tot feestelijkheden omtrent ‘het slaan van de eerste paal’. Deze is echter al wel geslagen en de bouw ligt volgens de ontwikkelaar volledig op schema.

See by Drive
Tot slot is een actueel onderwerp in vele gesprekken op Marken momenteel het concept van het bedrijf ‘See by Drive’ aan de Kruisbaakweg. Hiermee verkennen bezoekers middels een e-car de omgeving. De Eilandraad is van mening dat een aantal verkeersincidenten en de heftige reacties hierop See by Drive en haar activiteiten in een verkeerd daglicht hebben gesteld.

De activiteiten van deze verhuurder (en ook verhuurders uit andere plaatsen) worden conform wet- en regelgeving uitgevoerd. Alle voertuigen zijn wettelijk goedgekeurd. Het verplaatsen van de e-cars van Marken naar elders via de N518 is niet het idee van See by Drive maar van lokale overheden. Het maken van verkeersovertredingen door gebruikers, mogelijk veroorzaakt door onbekendheid met de mogelijkheden van een e-car, vormt volgens de Eilandraad geen aanleiding om het bedrijf en haar activiteiten te veroordelen.

Wees voorzichtig en blijf gezond!


Eilandraad Marken


Afdrukken   E-mailadres