Inlegvel Eilandraad d.d. 04/03/2021

Beste inwoners van Marken,


Wat betreft de coronasituatie zijn er vorderingen: steeds meer mensen worden gevaccineerd, de temperatuur gaat omhoog en de discipline bij de bevolking om zich aan de coronaregels te houden is redelijk te noemen. Toch blijven er ook mensen die zich niet aan de avondklok houden en met meerdere personen bij elkaar komen. Wij hopen als Eilandraad dat een ieder de overheidsrichtlijnen blijft volgen en Nederland op termijn ‘van slot’ gaat.


Overleg kernwethouder Gemeente Waterland
Afwijkend van ons regulier overleg hebben wij de nieuwe kernwethouder op de hoogte gebracht van actuele zaken die spelen op Marken. Zij is hierbij uitgebreid geïnformeerd over onder andere parkeerdruk en mogelijk (tijdelijke) oplossingen, de discussie aangaande windmolens, beleid ten aanzien van toerisme en het belang van de woningbouwprojecten.


Met betrekking tot de parkeerdruk binnen Marken benadrukken wij dat iedere inwoner met een vergunning kan en mag parkeren op de grote parkeerplaats. Het afzetten van een gedeelte van het parkeerterrein voor toeristen en een deel permanent beschikbaar houden voor inwoners ligt echter juridisch lastig. De Gemeente Waterland kijkt, indien de druk en de overlast volgens hen te groot wordt, naar andere mogelijkheden.


Bouwproject bij SV Marken
Alle vragenstellers en geïnteresseerden hebben, naar weten van de Eilandraad, antwoord gekregen van HSB. Sommige mensen vinden de door hen verkregen antwoorden inhoudelijk tekort schieten. De Eilandraad heeft HSB hierop gewezen. Genoemde opmerkingen hebben voornamelijk betrekking op de architectuur, vormgeving en indeling van de woonbuurten.

Wij willen u erop wijzen dat aangaande deze onderwerpen de vragen overeenkwamen met de aanbevelingen, wensen en eisen van de Welstandscommissie. Die wensen worden
momenteel uitgewerkt en zullen waarschijnlijk een antwoord geven op nog openstaande vragen. Wij zullen HSB vragen om zo frequent als mogelijk de informatie op de site aan te passen zodat iedereen de ontwikkelingen kan volgen.


De rondgaande discussie over de vleermuizenproblematiek zal vooralsnog geen vertraging opleveren voor de voortgang van het project.


Bouwproject Buurterstraat
De voorbereidende activiteiten zijn afgerond en het bouwen gaat op korte termijn starten. Er zijn vragen gekomen over het toewijzingsbeleid van de woningen maar dit is nu duidelijk. Het huidige toewijzingsbeleid is opgelegd door de Gemeente Waterland. Het afwijken van gedane toezeggingen aan potentiële huurders is de ontwikkelaar niet aan te rekenen. Dit project is in ons aller belang en zal hopelijk een start geven aan de doorstroming in de huisvestingsproblematiek voor jongeren en ouderen. Bij vragen en/of problemen kunt u het (nog te plaatsen) informatiebord van de betrokken organisaties bekijken.

Zomerrooster groencontainer
Vanaf 1 maart 2021 is de groencontainer weer wekelijks open op zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur. Altijd een goed moment voor een praatje met dorpsgenoten!


Plannen windmolens
Er is enigszins beroering ontstaan onder onze inwoners over de gepresenteerde plannen van de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW). Het standpunt van de Eilandraad is hierin dat de inwoners van Marken recht hebben op betere informatievoorziening omtrent dit onderwerp door alle partijen. Wij hebben de Gemeente Waterland en de diverse betrokken partijen hiervan ook op de hoogte gesteld. Er dient meer gedetailleerde informatie te komen dan hetgeen tot nog toe door CWW is gepresenteerd. Dit is verre van afdoende geweest.

Wanneer alle informatie betreffende onder andere veiligheid, natuur, invloed op de vogeltrek en andere onderwerpen bekend is, legt de Eilandraad deze informatie voor aan de inwoners
van Marken. Aansluitend zullen wij een enquête houden onder alle Markers en op basis van de uitkomsten daarvan ons definitieve standpunt aan de Gemeente Waterland voorleggen. Het belangrijkste is hierin de grote impact die deze beoogde windmolens op de directe leefomgeving hebben. De Marker bevolking dient volgens de Eilandraad in elk geval een zwaarwegende stem te hebben in de besluitvorming rondom eventuele windmolens.

 

Supermarktvoorziening Marken
Uit de voorlopige berichtgeving concludeert de Eilandraad dat deze zo belangrijke voorziening voor Marken behouden blijft. De huidige Deen gaat een Albert Heijn supermarkt worden. Het ons bekende en vertrouwde winkelpersoneel wordt overgenomen. Zij continueren hiermee de goede relatie met de huidige (en toekomstige) klantenkring.


Mededelingen Eilandraadwerkgroep Natuur en Milieu
Het voorjaar komt eraan en de natuur leeft op. Zo ook de kauwtjes die nu in grote aantallen op zoek gaan naar nestruimte. Kauwtjes nestelen bij voorkeur in onze schoorstenen waar ze gigantische nesten bouwen. Kauwtjes zijn echte opportunisten die alles eten wat ze te pakken kunnen krijgen. Zo ook jonge (weide)vogels en hun eieren. In het weiland gaan ze in groepen op jacht waarbij een paar vogels de kieviten en grutto’s afleiden en de rest de eieren steelt.


Om te voorkomen dat het aantal kauwtjes verder toeneemt, is het van belang om de nestgelegenheden te verkleinen. Dit kan door afsluiting van de schoorstenen. Bijvoorbeeld door een schoorsteenrooster (boldraadrooster) dat gemakkelijk boven op de schoorsteen kan worden gezet. Bijkomend voordeel is dat het risico op koolmonoxidevergiftiging afneemt.

Kauwtjes broeden van eind maart tot juni dus is het nu de tijd om in actie te komen. Boldraadroosters zijn online te bestellen op www.toolstation.nl/boldraadrooster/p65782. De meest gangbare maat van de schoorstenen op Marken zijn die van 140-150-160 mm. Voor meer informatie kun je bellen naar Dirk Kaars op telefoonnummer 06 – 4412 0041.


Toekomstvisie 2021 - 2025
Tot slot wil de Eilandraad u melden dat wij op dit moment met al onze werkgroepen bezig zijn met het ontwikkelen van onze nieuwe toekomstvisie. Deze zal uiterlijk begin juni gereed zijn. Wij brengen middels de toekomstvisie onze standpunten ruim vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 onder de aandacht bij de Gemeente Waterland en alle voor Marken relevante organisaties/instanties. De toekomstvisie is door u medio 2021 te downloaden op www.eilandraad.nl. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

 

 


Afdrukken   E-mailadres