Inlegvel Eilandraad 20 jaar (maart 2021)

Beste inwoners van Marken,

De Eilandraad bestaat deze jaargang 20 jaar. Dit willen wij als bestuur van de Eilandraad, ondanks de grote impact van het coronavirus, niet onopgemerkt laten. Enerzijds vanwege het harde werk van alle vrijwilligers die voor de Eilandraad actief zijn of zijn geweest. Anderzijds omdat we trots zijn dat de burgerparticipatie op en voor Marken na al die jaren nog altijd springlevend is. De Eilandraad is uitgegroeid tot een volwaardig gesprekspartner van de Gemeente Waterland en vele andere organisaties. Door middel van dit schrijven lichten we een selectie aan hoogtepunten van 20 jaar Eilandraad uit.

Het prille begin
Vanwege met name een nijpend tekort aan woningbouw start de Stichting Eilandraad op in januari 2001. Het was en is van groot belang dat Marken zich verenigt in een collectief waarmee men sterk(er) staat in een constant veranderende omgeving. Het geformuleerde statutaire doel van de Eilandraad is: ‘Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’. Dit is ook precies waarmee de Eilandraad in de afgelopen 20 jaar bezig is geweest.

Het realiseren van doelstellingen
De Gemeente Waterland speelt logischerwijs een grote rol in ontwikkelingen op Marken. De Eilandraad heeft een goede relatie opgebouwd met talloze beslissers aangaande gemeentelijke onderwerpen. Denk hierbij aan Openbare Ruimte, Verkeer, Zorg en vele andere portefeuilles. De Eilandraad is structureel in overleg met burgemeester, wethouders, overheden en andere instellingen. Dit is nodig om inhoudelijke kennis op te doen om besluitvorming te beïnvloeden in de richting van het belang van Marken en haar inwoners.

Zonder andere dorpsraden tekort te willen doen merkt de Eilandraad dat de gemeente andere groepen soms ervaart als zijnde ‘protestgroepen’. Er is niets mis met ‘tegen’ bepaalde ideeën te zijn. Het is voor de gemeente en/of andere organisaties echter wel belangrijk dat dit beargumenteerde kritiek is. Daarmee ben je een volwaardig gesprekspartner in plaats van een tegenstem. Dit is vanaf het begin altijd de insteek van de Eilandraad geweest: inhoudelijk gesprekspartner zijn en mensen activeren, adviseren en verbinden. Daarmee is richting gemeente, overheden en andere organisaties veel bereikt.

Highlights na 20 jaar Eilandraad
Het is uiteraard niet mogelijk om alles dat is gerealiseerd op circa één of twee pagina’s samen te vatten. Daarom is het bestuur intern gaan kijken naar een tweetal ‘highlights’. Zowel projectmatig als in de bredere context van de Eilandraad. Een kroon op het jubileum is het project Dijkversterking. Dit is namelijk voor de gehele Marker bevolking relevant. Hiermee houden we Marken in de volgende decennia droog en veilig. Maar ook het in het leven roepen van werkgroepen die zich met diverse onderwerpen bezighouden springt in het oog.

Project dijkversterking
Al meer dan 50 jaar is het versterken van de dijk rondom Marken een actueel en relevant onderwerp. Dit komt doordat de dijk jaarlijks zakt. Vanaf 2007 praat een groep inwoners hierover middels een klankbordgroep al mee met Rijkswaterstaat (RWS). In 2008 wordt duidelijk dat de dijk niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen.

Onze werkgroep Dijkversterking zoals we deze nu kennen is in 2012 geformeerd. Hierin zitten betrokken Marker inwoners met veelal relevante (technische) kennis. De werkgroep dient in 2013 een alternatief plan in bij RWS met als doel een buitendijkse versterking middels een zettingsvrij profiel. Dit betekent een fundering die dusdanig op orde wordt gemaakt dat Marken veilig is gedurende de 50 jaar na de aanleg ervan.

Tot op de dag van vandaag is de werkgroep een kennispartner voor Rijkswaterstaat. Men wordt middels periodiek overleg betrokken tijdens de uitvoering van het project. Hierin bewaakt men de belangen van Marken en de veiligheid van haar inwoners. Dat een werkgroep bestaande uit inwoners met kennis zo lang zo betrokken is bij een overheidsproject van deze omvang is uniek. Het is na hard werken van alle betrokkenen gelukt om het voor Marken beste dijkversterkingsplan vanaf 2023 tot uitvoering te krijgen.

Werkgroepen binnen de Eilandraad
De Eilandraad beoogt de leefbaarheid op Marken op zowel korte als lange termijn te versterken met daarbij het doel de Marker bevolking en andere belanghebbenden te informeren, adviseren en verbinden. Er zijn echter talloze voor Marken relevante onderwerpen die een raakvlak hebben met deze leefbaarheid. Om die reden is de Eilandraad jaren geleden gestart met het formeren van werkgroepen.

De werkgroepen zijn de drijvende krachten binnen de Eilandraad geworden. Het vormen ervan is een groot succes gebleken. In het begin vormden een kleine groep mensen een bestuur en daarmee de voltallige Eilandraad. Hiermee is veel bereikt maar werkgroepen hebben het geheel nog vele malen groter gemaakt. Als een Marker olievlek. Met voor elk onderwerp mensen die zich verbonden voelen met dat thema en/of hierin expertise hebben.

In de praktijk betekent dit dat er binnen de werkgroepen kennis is over uiteenlopende onderwerpen. Soms totaal verschillend van maar ook de samenwerking zoekend met elkaar. Hierdoor kan de Eilandraad vanuit inhoudelijke kennis naar buiten treden. Dit is na 20 jaar iets waarop we trots zijn en deze werkwijze houden we vast met al onze vrijwilligers.

Tot slot
Ter afsluiting van dit schrijven een groot woord van dank. Al het bovenstaande zou nooit zijn gerealiseerd zonder het keiharde werk van onze vrijwilligers. Wij danken daarom ook iedereen die, op wat voor manier dan ook in het verleden, het heden en/of de toekomst, een bijdrage heeft geleverd of levert aan het succes van de Eilandraad. Jullie zijn onze rijkdom, onze kracht en ons bestaansrecht. Onze dank en waardering hiervoor!

Wees voorzichtig en blijf gezond!

Eilandraad Marken


Afdrukken   E-mailadres