×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Eilandraad wordt niet serieus genomen

nhd-n518
De N518 oftewel de Waterlandes Zeedijk. De provincie wil de maximumsnelheid verlagen, tegen de zin van de Eilandraad Marken en de gemeente Waterland.
 

De pro­vin­cie Noord-Hol­land heeft zich de woe­de op de hals ge­haald van de Ei­land­raad Mar­ken. De Ei­land­raad vindt dat de ar­gu­men­ten van Mar­kers en de ge­meen­te Wa­ter­land om op de N518 gro­ten­deels de maxi­mum­snel­heid van tach­tig ki­lo­me­ter te hand­ha­ven, wor­den ge­ne­geerd. Jaap Boes van de Ei­land­raad spreekt van 'dis­res­pec­t' en 'be­stuur­lij­ke ar­ro­gan­tie'.

Eind vo­ri­ge week werd een brief open­baar waar­in de pro­vin­cie laat we­ten niet open te staan voor een com­pro­mis over een her­in­rich­ting van de weg tus­sen Mon­nic­ken­dam en de wind­mo­lens bij de Nes. De pro­vin­cie wil de snel­heid op dat tra­ject te­rug­bren­gen van tach­tig naar zes­tig ki­lo­me­ter per uur om de vei­lig­heid te ver­gro­ten. De Ei­land­raad en de ge­meen­te stel­den voor om dat niet te doen, maar de weg 50 tot 60 cen­ti­me­ter te ver­bre­den en voort­aan (brom)fiet­sers op de hoofd­rij­baan te we­ren. Dan zou de snel­heid van tach­tig kun­nen wor­den ge­hand­haafd.

,,Wij heb­ben be­ar­gu­men­teerd aan­ge­ge­ven dat je met die maat­re­ge­len kunt vol­doen aan de wet­te­lij­ke ei­sen die voor een tach­tig ki­lo­me­ter­weg gel­den'', al­dus Boes. ,,Maar de pro­vin­cie gaat daar nau­we­lijks op in. In plaats daar­van zegt ze dat, om van de weg een vol­waar­di­ge ge­bieds­ont­slui­tings­weg te ma­ken, hij met ze­ven me­ter moet wor­den ver­breed. Dat is klink­kla­re on­zin. Ook zegt ze dat dat 30 mil­joen euro kost, wat ook maar een slag in de lucht is.’’

,,Een vol­waar­di­ge ge­bieds­ont­slui­tings­weg zal de N518 nooit wor­den. Het blijft een mix van een ont­slui­tings­weg en een erf­toe­gangs­weg. Nie­mand wil er een snel­weg van ma­ken. Wij ook niet.’’

,,Je kunt het over al­ler­lei za­ken met el­kaar on­eens zijn, maar de brief van de pro­vin­cie geeft mij het ge­voel dat we niet se­ri­eus wor­den ge­no­men. Dat stoort mij en het ge­tuigt van be­stuur­lij­ke ar­ro­gan­tie.’’

 


Afdrukken   E-mailadres