×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

November 2004 notulen

Aanwezig: ongeveer 80 belangstellenden

En van de Eilandraad: Cees van Altena, Neel Zeeman, Jaap Boes, Hein Zeeman, Jelle Kaars, Agnes Boes, Els Chevallier en Brenda Stooker

1. Opening en welkomstwoord
Cees heet alle belangstellende welkom. Speciaal welkom aan de heren van Rijkswaterstaat.

2. Mededelingen voorzitter
Cees geeft aan dat er pauze zal zijn na de gastsprekers van Rijkswaterstaat. Hij verzoekt tevens alle aanwezige de presentielijst in te vullen en ook vraagt hij aandacht voor de gele vragen briefjes die bij punt 9 besproken zullen worden.


Monnickendam bestaat 650 jaar en Cees vraagt, namens Mona Keijzer, of er mensen geïnteresseerd zijn om mee te doen aan de activiteiten die gehouden zullen worden. Belangstellende kunnen zich melden bij de heer Schröder. Kijk ook op www.monnickendam.info
Actie: vermelden in rondschrijven.
Cees zet kort de stand van zaken uit een m.b.t. tot het trefpunt. Half december komt er weer een informatie avond voor belangstellenden. Er zal een enquête worden gehouden op Marken over de wensen van de bewoners. Als mensen zelf belangstelling hebben om privé het dorpshuis te gaan beheren, dan svp rechtstreeks contact opnemen met de GW.
De actiepunten uit de vorige vergadering:
Parkeerplaatsen Rozenwerf: de grond is eigendom van het Hoogheemraadschap en niet van GW. HHRS komt er op terug of zij iets kunnen doen aan parkeerplaatsen. Dit geldt ook voor lantarenpalen die daar staan. Als ze het niet doen, melden bij GW. Zij geven de melding door aan HHRS.
Actie: HHRS contacten i.v.m. parkeerplaatsen Rozenwerf.

3. Gastsprekers Rijkswaterstaat 
Cees introduceert de gastsprekers: de heer Nieuwenhuizen, mevrouw van den Hengel, de heer Copic, de heer Krijger. De sprekers geven uitleg praten over de kwaliteit van de dijk, het versterken van de dijk, het onderhoud van de dijk, uitleg over het maaien en de gang van zaken m.b.t. de haven. 

Uit onderzoek is gebleken dat een klein deel van de dijk aan de zuidkant niet hoog genoeg is. Deze zou kunnen vervormen bij een te hoge waterstand. Er is geen direct gevaar voor een doorbraak. Tussen nu en 2020 zal er aan de dijk worden gewerkt. Regelmatig (vaker dan 1 keer in de 5 jaar) zal RWS de dijk bekijken. Indien de situatie verslechterd zal er eerder actie komen. Dit ruime tijdsbestek heeft alles te maken met een tekort aan geld en prioriteiten stellen.

Afgelopen jaar is er een minimum geweest aan onderhoud aan de dijk i.v.m. beperkte financiële middelen. Dit houdt in 1 keer maaien en slecht 1 keer schouwen. Alleen het hoognodige is er gedaan aan onderhoud. Volgend jaar wordt dit waarschijnlijk beter. Er worden afspraken gemaakt met aannemers die naar eigen inzicht mogen werken, maar moeten wel een aantal punten in beschouwing nemen (minimale onderhoud, redelijk begaanbaarheid, redelijk netjes). Randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld: minimaal 2x per jaar maaien/graslengte..

RWS is nog steeds met de GW in overleg over de overname van de haven. De GW wil eerst duidelijkheid over de kosten (eerst opknappen, daarna overnemen). Waarschijnlijk wordt een deel van de restauratiewerkzaamheden volgende jaar gerealiseerd. In 2005 gaat RWS verder met het overleg met de GW. Ook is RWS bezig de hele omringdijk over te dragen aan het HHRS. Indien het HHRS geen interesse heeft, dan gaat RWS wellicht op zoek naar een andere partij. Het is het streven om zowel de haven als de dijk in 1 keer over te dragen.


Punten die tijdens de vergadering naar voren zijn gebracht door de bewoners:
• Het is zo nat aan de binnenkant van de dijk, hoe komt dit?
o De binnenkant van de dijk is veen grond. Dit is van zichzelf vochtiger dan andere grond. Verder heeft ook de dijk te maken met de veranderingen van het klimaat.
• Wat voor dijk heeft Marken, van wat voor materiaal is de dijk gemaakt?
o De Marker dijk bestaat uit veen, zand, klei, puin en steen.
• De kwaliteit van de dijk is op sommige stukken onvoldoende, binnen welk tijdsbestek komt er een ingreep, wanneer gaan jullie er iets aan doen?
o Voor 2020 wordt de versterking aangebracht. Er is geen concreet tijdspad aan te geven i.v.m. de financiële situatie van RWS.
• Is het waterpeil in het Markermeer verhoogd?
o Nee. Zomers 20 cm onder NAP en in de winter is dit 40 cm.
• De slootkant is gemaaid met groot materiaal, het lijkt of de dijk is verzakt hierdoor. Klopt dit?
o RWS heeft niet het idee dat de dijk verzakt is door deze werkzaamheden. 
• De dijk wordt opnieuw bestraat, maar ook hiervoor wordt zwaar materiaal gebruikt wat de dijk doet verzakken. Zijn jullie hiervan op de hoogte?
o RWS was hiervan niet op de hoogte. Waarschijnlijk is er dus te zwaar materiaal gebruikt. RWS zal dit onderzoeken.
• Waarom wordt er in het voorjaar niet gemaaid?
o Geen geld.
• Waarom houden jullie rekening met het broedseizoen van de vogels, terwijl er helemaal geen vogels broeden op de dijk?
o Er broeden wel degelijk vogels op de dijk. Zowel in het riet als aan de binnenkant van de dijk.
• Het is gebruikelijk dat er in het voorjaar en het najaar wordt geschouwd. Waarom is dat dit jaar niet gebeurt?
o Geen geld.
• Het gras dat gemaaid is blijft liggen op de dijk/wordt niet opgeruimd. Dit wordt glad en kan valpartijen veroorzaken (aansprakelijk gesteld). Doen jullie hier iets aan?
o De aannemer die afgelopen jaar heeft gemaaid, had alleen de opdracht om te maaien en niet om het gras op te ruimen. 
• Als jullie zo op geld moeten letten, waarom dan niet klepelen?
o Met klepelen krijg je geen erosie bestendige dijk. 
• Waarom wordt er gemaaid in het weekend en niet door de weeks?
o Dat is de keus van de aannemers. 

Actie: ingekomen punten doorgeven aan RWS
Actie: in rondschrijven meldpunt vermelden waar mensen klachten kunnen doorgeven over de dijk (denk aan gras, verzakking door zwaar materiaal, verdachte zaken etc).

4. Beoordelen functioneren ER
Cees geeft aan dat het contact tussen de ER en de GW steeds beter gaat. Dit is een goede zaak. Verder wijst Cees de aanwezigen erop, dat ambtenaren ook mensen zijn. Zij voeren slechts het beleid uit, dat door B&W is vastgesteld. Als je commentaar hebt, moet je bij B&W zijn en niet bij de ambtenaren die het beleid uitvoeren.
Cees vraagt de aanwezigen hun mening over het functioneren van de ER en vraagt of iemand iets wil op- of aanmerken. Het valt stil.
Vervolgens introduceert het bestuur het nieuwe bestuurslid, Jelle Kaars. Ook de bestuursleden die al 3 jaar in het bestuur zitten en zouden moeten aftreden, Hein Zeeman en Els Chevallier, blijven voor nog eens 3 jaar.


5. Opzitten
De ER blijft achter het opzitten staan, wij zullen niet degene zijn die het gaan verbieden. Wel is het zo, dat de regels strenger nageleefd zullen moeten worden. B&W maakt zich zorgen over het drugsgebruik op Marken, wat ook extra brandgevaar kan opleveren. Waarschijnlijk zullen er meer en strengere controles gaan plaatsvinden. 
De eerste opzit vergadering is gepland op maandag 29 november om 19.30 uur in het trefpunt.

6. Lift medische centrum
Hein geeft aan dat de lift goed werkt, als je maar precies doet wat er staat. Vanuit de zaal komt echter de mededeling dat tijdens de griepprik de lift het weer niet deed. Nogmaals, als je rustig doet wat er staat, moet het wel lukken.

7. Verslag vergadering Hoogheemraadschap (HHRS)
In oktober is er een overleg/vergadering geweest van het HHRS over een aantal punten, 2 daarvan waren het afsluiten van Uitdam voor sluipverkeer en de lagere snelheid op de Marker dijk. Het afsluiten van Uitdam voor zogenaamd sluipverkeer is geschrapt. Uitdam zal niet worden afgesloten. Het punt betreffende verlagen maximum snelheid heeft te maken met verkeersveiligheid.
De ER is het met dit laatst punt niet eens. Het maakt het niet veiliger, ook drempels is geen optie i.v.m. kosten.
Actie: uitzoeken hoe/wanneer bewoners bezwaar kunnen maken tegen de voorgestelde plannen. Opnemen in rondschrijven.

8. voortgang/status
Illegale bebouwing
De ER heeft in voorgaande vergaderingen gewaarschuwd voor deze acties van GW. ER heeft protest aangetekend bij B&W over de procedure, adressering, onzorgvuldigheid etc. Het is echter niet de bedoeling dat de ER ingaat op de inhoud van de verschillende brieven. Een ieder moet zelf protest aantekenen bij GW.

Bestemmingsplan/Welstandsnota
Jaap legt de procedure uit van vaststellen bestemmingsplan. Verder geeft hij toelichting over de welstandsnota. Ook het nut van een aantal regels in het handhavingsbeleid wordt besproken.
Vervolgens ontstaat er een discussie over kunststof kozijnen, roetjes, dubbel glas en meer van dat soort zaken.
Actie: uitzoeken of de welstandsnota zorgvuldig is vastgesteld.

Woonzorgcomplex
Afgelopen juni zijn de plannen gepresenteerd voor het nieuwe wooncomplex. Er ontstonden toen een aantal discussies over o.a. parkeerbeleid, toewijzingsprocedure, en bouwhoogtes. Alleen de bouwhoogte is nu nog punt van discussie.16 november as komt het wooncomplex weer ter sprake in de commissie ROM. Als hier een positief oordeel uitkomt, dan kunnen we verder gaan.

Overname haven
Zie commentaar RWS

Huisvuil/groencontainer
Inzamelen van groen huisvuil wordt hoogst waarschijnlijk gestopt in de oude kern. Als compensatie wil de GW de algemene container weer in het leven roepen die iedere zaterdag dan open zal zijn (onder toezicht).
Actie: oproepen vrijwilligers t.b.v. toezicht houden bij de groencontainer. 

Groenvisie Bomenverordening
In de loop van 2005 zal deze worden vastgesteld. Als voorwerk zijn er 5 waardevolle bomen benoemd op Marken. Dit i.v.m. de wijziging van de kapvergunning die de GW wil doorvoeren.


Geluidsapparatuur begrafenissen
ER heeft samen met de kerken een geluidsinstallatie aangeschaft voor op de begraafplaats. De kosten worden gedeeld door alle 3 de partijen.

Speeltuin
Op 10 november jl. is de stichting opgericht en kon er een bankrekening geopend worden. De eerst nota’s zullen dus binnenkort naar de donateurs gestuurd worden. Eind april zal er een feestelijke opening zijn.

Parkeeroverlast oude kern
Punt is besproken met kernwethouder. Er zal wederom weer aandacht voor gevraagd worden. Cees wijst de mensen op de aansprakelijkheid van de mensen die fout parkeren als bijvoorbeeld de ambulance of brandweer er niet door kan.
Opmerking: in Monnickendam wordt er weggesleept, kan dat ook op Marken.
Antwoord: Nee, want dat moet eerst aangegeven worden. Is nu nog niet zo
Opmerking: In de minneweg is er wel voldoende controle. Oude kern is ook controle, maar op verkeerde tijdstippen.
Opmerking: in het bestemmingsplan staat dat auto’s niet op eigen terrein geparkeerd mogen worden. Dit zal zorgen voor nog meer problemen. Heeft de ER hier op gereageerd?
Actie: uitzoeken of we hier nog niets aan kunnen/willen doen.

Verpaupering weilanden
Er is momenteel geen potentiële pachter. Er is wel een huurder, maar die wil alle grond bij elkaar en niet overal een stukje. Ruilen is op Marken onmogelijk. Eind 2004 zal er meer duidelijkheid zijn over hoe dit volgende jaar opgelost zal gaan worden.

Connexxion
Lijn 103 rijdt niet meer langs het ziekenhuis. Nu overstappen op tramplein op bus 105. In 2006 is er een aanbesteding, dan komt er wellicht een nieuwe vervoerder en dus mogelijk nieuwe kansen.

9. Bespreken punten/voorstellen bewoners
Hoeveel verdienen wij aan de toeristenbelasting die geïnd wordt op het parkeerterrein?
Actie: ER zal opbrengst/kosten van het parkeerterrein opvragen bij de GW. Misschien is dit ook interessant om zelf iets te ondernemen.

10. Rondvraag
Antje van Oostrom wil het kanaal gaan open graven. Het HHRS maait alleen, verder niets. 
Het kanaal is eigendom van de GW.

11. Sluiting
Cees geeft aan dat er een beknopt verslag rondgestuurd zal worden dmv een rondschrijven. Verder wenst hij een ieder een fijne avond en sluit de vergadering om 23.00 uur.





Akkoord:


Datum:


Afdrukken   E-mailadres