Nieuwsbrief Eilandraad Marken november 2019

a

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 18 november 2019
Locatie: Het Trefpunt  Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Het afgelopen half jaar hebben wij als Eilandraad niet stil gezeten. Graag praten wij je bij over verschillende onderwerpen. Hierin staan de volgende vragen centraal:

 • Wat heeft de Eilandraad reeds gedaan per onderwerp?
 • Wat gaat de Eilandraad nog verder ondernemen?
 • Wat zijn de verwachtingen?
 • Op welke termijn volgt een mogelijk resultaat of beslissing?

Agenda 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Rol Eilandraad
3. Presentatie Alliantie Markermeerdijken (afsluiting weg Uitdam – Durgerdam)
4. Het laatste nieuws:

 • Werkgroep Dijkversterking
 • Werkgroep Wonen:
  • een update door de wethouder Jelle Kaars
 • Werkgroep Verkeer
 • Projectteam Zorgplan Marken
 • Werkgroep Natuur & Milieu
 • Werkgroep Jeugd
 • Werkgroep Toerisme:
  • Bespreken convenant en gedragsregels beperken overlast toerisme
  • Neem hiervoor je smartphone mee! 

5. Sluiting

 

Wist u dat: ….. (en wij daar 18 november meer over gaan vertellen!)

 • De weg tussen Uitdam en Durgerdam voor minimaal 2 jaar wordt afgesloten?
 • Een ecoloog binnenkort naar Marken komt om u als inwoner te informeren over de steeds meer op Marken voorkomende ringslangen?
 • Wij met succes hebben aangedrongen op een Facelift van de begraafplaats?
 • Provincie NH pas begin 2020 antwoord geeft op onze zienswijze dijkversterking? Dit te maken heeft met vertraging ten gevolge van stikstof (PAS) en kuifeenden?
 • Hoogheemraadschap HHNK verantwoordelijk is voor een goede waterafvoer binnen Marken? Wij nog steeds met HHNK van mening verschillen of deze waterafvoer nu wel of niet op orde is en dat dit een relatie heeft met de dijkversterking (golfoverslag)
 • Rijkswaterstaat verder gaat met de voorbereiding van die dijkversterking? Er onder meer zettingsmetingen, om mogelijke discussies over schade te voorkomen, worden uitgevoerd bij panden grenzend aan de dijk?
 • Woonzorg en gemeente op initiatief van de Eilandraad in december 2019 verder praten over de bouwplannen aan de Hoogkamplaan? Dit mede bepaalt of de daar wonende jongeren eind 2020 op straat komen te staan?
 • Thuiszorgorganisatie Buurtzorg, in samenspraak met het projectteam Zorgplan Marken van de Eilandraad, op zoek is naar een plek voor haar zorgconcept ‘Buurtwonen’? Dit concept bestemd is voor fysieke en lichte mentale aandoeningen, waarbij zorg verleend kan worden in uw eigen vertrouwde Marker omgeving?
 • Het projectteam ook nog zoekt naar gelijkwaardige concepten ten behoeve van Markers die zwaardere zorg nodig hebben zoals bij verdergaande dementie?
 • De gemeente en projectontwikkelaar met betrekking tot de bouwplannen aan de Westerstraat geen vorderingen maken?
 • Van het bouwplan Buurterstraat nog geen sloopvergunning ter inzage heeft gelegen
 • Wij deelnemen in het Kwaliteitsteam van het bouwplan Sportvelden? Dit gaat om advies over o.a. het soort, aantal en uitvoering van de woningen?
 • Er wordt gesproken met de school over verbreden van buitenschoolse opvang? Dit ook belangrijk is voor behoud van de basisschool?
 • Er zicht is op een Jeugdraad op Marken voor de leeftijd 12 tot 25 jaar?
 • Bij het gemeentelijk onderzoek naar inrijden toeristen geen tellingen en interviews zijn uitgevoerd? Dit wel nodig is om de juiste maatregelen te bedenken?
 • De regels voor groepsrondleidingen toeristen door ons zijn herschreven en wij nog discussiëren met de Gemeente over het aanstellen van BOA’s voor de handhaving?

Afdrukken   E-mailadres