Gemeente volgt advies Eilandraad over Bukdijk

bukdijkSinds begin 2014 wordt er gesproken over de Bukdijk. Dit begon met een initiatief van de Stadsraad Monnickendam. Zij stelde voor om ten behoeve van de pleziervaart een doorsteek in de Bukdijk te maken zodat de havens van Marken en Monnickendam beter bereikbaar worden. Dit zou vooral goed zijn voor de lokale economie. Omdat de Eilandraad op dat moment bezig was met de voorbereiding van de ‘Visie voor Marken op de Toekomst’, is in de daarvoor opgestelde enquête ook een vraag over de Bukdijk meegenomen. Daar kwam uit dat 56% van de respondenten de Bukdijk wilden laten zoals deze nu is, 44% was voor kleinschalige recreatieve voorzieningen en aantal deed bij de open vragen de suggestie om de Bukdijk mede te benutten voor duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen om daarmee Marken (mede) energieneutraal te maken.

De Eilandraad heeft deze visie voor de Bukdijk altijd conform de enquête-uitslag uitgedragen en daarmee leek de kous af. Naar aanleiding van een inspreekreactie in maart 2016 van een inwoner van Marken, kwam de Bukdijk echter wederom op de politieke agenda. De Eilandraad heeft daarop een mail naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin werd voorgesteld om gezamenlijk een onderzoek te doen naar wat er aan recreatieve voorzieningen en duurzaamheidsmaatregelen op de Bukdijk mogelijk en gewenst zou zijn. Van een doorsteek van de Bukdijk zelf zou sowieso geen sprake mogen zijn zie websitebericht 15 maart 2016.

Vanaf maart 2017 heeft de Eilandraad op initiatief van gemeente Waterland vervolgens meegedacht over de ‘meekoppelkans Bukdijk’ zie websitebericht 8 april 2017. Dit is één van de vier benoemde meekoppelkansen uit de ‘MIRT verkenning Meerlaagsveilgheid Dijkversterking Marken’. Ondertussen was in het kader van laag 3 van deze Meerlaagsveiligheid ook het rapport ‘Marken boven Water’ verschenen. Daarin werd de doorsteek van de Bukdijk opnieuw geopperd, maar ook het idee om recreatiewoningen op de Bukdijk te bouwen stond in dat rapport. In november 2017 zijn alle ideeën voor de Bukdijk ter informatie gepresenteerd aan de gemeenteraad. Vervolgens zijn in januari 2018, tijdens de inloopavond van Rijkswaterstaat over de dijkversterking Marken, wederom de meningen van de inwoners gepeild over de Bukdijk. Deze waren op hoofdlijnen nog hetzelfde als tijdens de door de Eilandraad in april 2014 gehouden enquête.

Op 7 augustus 2018 heeft het college van B&W een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad gestuurd.  Daaruit blijkt dat er geen onderzoek meer gedaan zal worden naar mogelijkheden om de Bukdijk nog verder te ontwikkelen. Dit in verband met de ondertussen formeel vastgelegde intentie van de gemeente om zonnepanelen toe te staan op de Bukdijk en de provincie die daar conform haar brief d.d. 18 juli 2018 positief tegenover staat. Verder ook in verband met de in april 2018 door de gemeenteraad vastgestelde maatregelen in het kader van meekoppelkansen dijkversterking Marken. De meekoppelkansen ter hoogte van de Bukdijk gaan alleen over kleinschalige recreatieve voorzieningen aan het begin en een vogelkijkhut iets verderop op de Bukdijk.

Qua zonnepanelen is het plan van Coöperatie Zon op Marken om deze op het laatste deel van de Bukdijk over een lengte van bijna 800 meter aan te brengen. Zij zijn hierover in gesprek met diverse stakeholders en zullen zelf inloopavonden organiseren om inwoners van Marken nader te informeren. Tot op heden heeft de Eilandraad via de halfjaarlijkse openbare vergaderingen u over deze voortgang geïnformeerd.

Na een lang traject wordt dus alsnog het advies van de Eilandraad door de gemeente overgenomen waar het gaat om de ontwikkeling van de Bukdijk. Dus slechts kleinschalige recreatieve voorzieningen toestaan en zonnepanelen mogelijk maken om Marken 100% energieneutraal te maken. Daarbij dienen de huidige natuurwaarden op de Bukdijk uiteraard zo goed als mogelijk in acht te worden genomen.


Afdrukken   E-mailadres