Watersysteemanalyse breekpunt in zienswijze Eilandraad

watersysteemanalyseDe Eilandraad heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-projectplan Waterwet Dijkversterking Marken. De meeste punten betreffen zaken die naar mening van de Eilandraad onvoldoende zijn verwoord in het ontwerp-projectplan. Het gaat vooral over het aanscherpen en formeel vastleggen van wat eerder met Rijkswaterstaat is besproken. De volgende tien punten leest u terug in de zienswijze:

 

  1.  Eilandraad beschouwen als (indirect) belanghebbende
  2.  Eilandraad betrekken bij aanbesteding en toets documenten aannemer
  3.  Eisen bereikbaarheid, geluid, trillingen, stof, veiligheid en communicatie
  4.  Sturen op uitvoeringsduur en zetting tijdens de uitvoering
  5.  Afvoer golfoverslag en regenwater (opstellen watersysteemanalyse)
  6.  Alternatief plan parkeren Hogedijk
  7.  Diversen locatie KNRM
  8.  Diversen locatie Rozewerf
  9.  Diversen locatie Haven
  10.  Deels te verwijderen bomen strandje Bukdijk niet vervangen

 

Breekpunt voor de Eilandraad is de nog ontbrekende watersysteemanalyse (punt 5). Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) moet deze analyse opstellen en heeft dat ruim een jaar geleden schriftelijk toegezegd. HHNK moet aantonen dat onder extreme weersomstandigheden het regenwater en de golfoverslag voldoende snel afgevoerd kunnen worden. Er mag op Marken immers geen extreme wateroverlast ontstaan. Als uit berekeningen blijkt dat de waterafvoer niet voldoet, zal HHNK extra maatregelen moeten treffen. Zijn deze niet afdoende, dan zal het dijkontwerp van Rijkswaterstaat aangepast moeten worden (hogere dijk met minder golfoverslag) en/of zal er zelfs een tweede gemaal aan de westkant van Marken moeten komen.

 

HHNK heeft ondertussen op voorhand de duikers in de dammen naar Zereiderpad 8 en 10 door grotere exemplaren vervangen. Verder is de duiker onder het kruispunt Walandweg/Zereiderpad geïnspecteerd met de conclusie dat deze in slechte staat verkeert. Het voorstel van de Eilandraad is om een extra duiker aan te brengen onder de weg bij Het Kruis. Deze staat wel op tekening van Rijkswaterstaat, maar is niet door HHNK gehonoreerd. Ook niet in combinatie met de toekomstige dijkversterking. De Eilandraad blijft echter van mening dat water naar verwachting niet snel genoeg naar het gemaal bij Rozewerf en/of de voorgenomen noodpompen bij Het Kruis stroomt. Dit komt enerzijds door te weinig en te kleine duikers. Anderzijds doordat sloten te smal, te ondiep en soms te begroeid zijn. Tijdens de recente brand op de Kets werd dit vermoeden pijnlijk duidelijk. Bluswater moest daardoor helemaal uit de haven worden gehaald.

 

Vragen over de ingediende zienswijze kunt u kwijt tijdens de eerstvolgende openbare vergadering van de Eilandraad. Deze wordt op maandagavond 17 juni gehouden in dorpshuis Het Trefpunt. Zie voor de agenda het bericht daarover op deze website.


Afdrukken   E-mailadres