Stikstof en kuifeenden geen probleem meer voor dijkversterking Marken

kuifeend

De Eilandraad heeft een brief ( zie PDF hier onder ) van Rijkswaterstaat ontvangen waaruit blijkt dat het stikstof- en natuurbeleid de voortgang van de dijkversterking Marken niet meer in de weg staan. Eind 2019 was dat nog wel het geval. Daardoor kon onder meer het projectplan Waterwet Dijkversterking Marken niet ter besluitvorming bij Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland worden aangeboden. De toen vereiste aanvullende onderzoeken zijn nu echter gereed. Daaruit blijkt dat het project niet leidt tot verstoring van kuifeenden in de Gouwzee en dat de stikstofuitstoot dusdanig laag is dat dit niet vergunningsplichtig is. Rijkswaterstaat gaat daarom binnenkort de definitieve stukken indienen bij provincie Noord-Holland.

Mocht Gedeputeerde Staten al in mei 2020 een besluit nemen, dan komt hun besluit nog voor de zomervakantie 6 weken ter inzage. Vanwege de Corona-crisis kan het ook één of twee maanden later worden. In dat geval komt het direct na de zomervakantie ter inzage. Partijen die eerder een zienswijze hebben ingediend, waaronder de Eilandraad, hebben dan een bezwaarmogelijkheid bij de Raad van State. De Eilandraad heeft nog geen formele reactie ontvangen op haar zienswijze, maar er is daarover het afgelopen jaar wel veelvuldig afstemming met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap geweest. Het ziet er op dit moment naar uit dat alle zorgen van de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad zijn weggenomen. De bevestiging daarvan gaan we als het goed is terugzien in de nog te ontvangen formele reactie. Deze maakt op haar beurt weer onderdeel uit van het nog te nemen besluit van de provincie.

Zodra Gedeputeerde Staten een positief besluit heeft genomen, start Rijkswaterstaat direct met de procedure om tot een aannemer te komen die de dijkversterking gaat voorbereiden en uitvoeren. Dit loopt dus parallel aan de zienswijzetermijn en eventuele bezwaarprocedure bij de Raad van State. Voordat Rijkswaterstaat een aannemer een definitieve opdracht geeft, moeten de bezwaarprocedures zijn afgerond. Volgens de huidige planning kan Rijkswaterstaat medio 2021 een aannemer opdracht geven. Vervolgens werkt de aannemer het detailontwerp uit, vraagt diverse vergunningen aan en verzorgt afstemming met bewoners en ondernemers. In 2023 start het werk aan de dijk zelf. Dit gaat, afhankelijk van de gekozen uitvoeringswijze, tussen de 2 en 4 jaar duren. Aansluitend verzorgt de aannemer nog 1 jaar het onderhoud waarna het Hoogheemraadschap de dijk in beheer overneemt van Rijkswaterstaat.

Voor meer informatie zie de website van Rijkswaterstaat: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/dijkversterking-marken/index.aspx

PDF Icon


Afdrukken   E-mailadres