Eilandraad wordt als belanghebbende betrokken bij uitvoering dijkversterking Marken

De Eilandraad is sinds 2007 via Rijkswaterstaat (RWS) betrokken bij het ontwerp van de dijkversterking Marken. Vanaf 2012 is daar zelfs een aparte werkgroep Dijkversterking voor opgericht die mee heeft gedaan aan het ontwerpproces. Het belangrijkste resultaat van die bijdrage is dat er nu voldoende rekening wordt gehouden met toekomstige zettingen. We krijgen daardoor een dijk die er weer 50 jaar tegen kan en in die periode nog maar 30 cm mag zakken. Ook heeft deze werkgroep zich hard gemaakt voor zogenaamde ‘meekoppelkansen’. Mede daardoor krijgt de dijk straks extra natuurvoorzieningen en kwalitatief goede recreatieve voorzieningen zoals bankjes, strandjes en aanlegplekken voor kleine bootjes. Daar kunnen vooral ook de inwoners van Marken van profiteren.

Naast het borgen van waterveiligheid en recreatieve (natuur)voorzieningen, is het beperken van schade ten gevolge van wateroverlast ook een belangrijk speerpunt. Tijdens extreme situaties van regen en golfoverslag kan deze wateroverlast namelijk altijd ontstaan. Belangrijk is daarbij dat het water snel afgevoerd kan worden. Daarvoor zijn voldoende brede en diepe sloten nodig en zo min mogelijk belemmeringen ten gevolge van dammen en (te kleine) duikers. Verder moet het gemaal bij Rozenwerf goed blijven functioneren en moeten er noodpompen ingezet kunnen worden bij Het Kruis. Voor deze goede afwatering is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verantwoordelijk. Zij hebben berekend dat er in zeer extreme situaties alleen water op de weilanden en straten komt te staan. Huizen op het maaiveld, zoals in de Minnebuurt, komen naar zeggen van het HHNK niet in gevaar.

Hoewel deze toezegging nog onvoldoende op papier staat, gaat de Eilandraad niet in beroep bij de Raad van State. Dit zou zij op basis van haar eerder ingediende zienswijze over dit onderwerp wel kunnen doen. De werkgroep Dijkversterking acht het echter niet in het belang van Marken als de dijkversterking nog verder vertraagt ten gevolge van zo een bezwaarprocedure. De extreem slechte staat van zowel de Westkade als de Zuidkade staan dat simpelweg niet toe. RWS is reeds begonnen met de voorbereiding van de aanbesteding om tot een aannemer te komen die de versterking gaat uitvoeren. Deze aannemer krijgt medio 2021 opdracht nadat eventuele door anderen ingezette bezwaarprocedures zijn afgehandeld. Vervolgens werkt de aannemer het detailontwerp uit, vraagt diverse vergunningen aan en verzorgt afstemming met bewoners en ondernemers op Marken. In 2023 start het werk aan de dijk zelf.

Omdat de Eilandraad op basis van haar ingediende zienswijze nu formeel als belanghebbende is aangemerkt, zal de werkgroep Dijkversterking ook nadrukkelijk meekijken met de uitwerking door de aannemer. Naast de nadere detaillering, zal er vooral ook worden gelet op de wijze van uitvoering. Dit om overlast en schade tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. De Eilandraad doet dat uiteraard in overleg met andere direct belanghebbenden zoals inwoners en instellingen met huizen of landerijen direct grenzend aan de werkzaamheden. Dit ontslaat die direct belanghebbenden er uiteraard niet van om zelf ook hun verantwoordelijkheid te nemen en tijdig te reageren op plannen van de aannemer. Als Eilandraad zullen wij u in ieder geval blijven informeren over belangrijke momenten in het ontwerp- en uitvoeringsproces.

Voor meer informatie over dit project zie de website van Rijkswaterstaat:

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/dijkversterking-marken/index.aspx


Afdrukken   E-mailadres