Zienswijze Eilandraad Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030

omgevingsvisie2030Via onze website en ons inlegvel hebben wij u erop gewezen dat u tot en met 15 december 2016 een zienswijze kon indienen op de Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030. Deze Omgevingsvisie is een belangrijk document voor de toekomst van Marken. In deze visie worden namelijk de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. Als Eilandraad constateren wij dat de Omgevingsvisie grotendeels aansluit op onze eigen Visie voor Marken op de Toekomst welke wij op 1 februari 2015 hebben gepresenteerd. Gezien het belang van de Omgevingsvisie, en het feit dat onze visie alweer bijna twee jaar oud is, hebben wij een uitgebreide zienswijze ingediend. De volgende onderwerpen komen daarin aan bod:

 

 

 

 

 

 

 • Behoud en verhogen leefbaarheid en waterveiligheid
 • Maatwerk per gebied binnen gemeente Waterland en rol provincie Noord-Holland
 • Weidevogelleefgebieden en veenweidelandschap
 • Waterrobuust bouwen en inrichten op Marken
 • Vrijwaringszone waterkering en bouwmogelijkheden
 • Bodemdaling en consequenties funderingen van houten palen met betonnen opzetters
 • Duurzaamheid en plannen Bukdijk
 • Demografische ontwikkelingen Marken: vergrijzing en ontgroening 
 • Woningbehoefte en sociale woningbouw (Woonvisie)
 • Lopende bouwprojecten Marken
 • Toeristische visie 2015 – 2025 en meekoppelkansen dijkversterking
 • Co-creatie, Aanbeveling 6 Bestuurskrachtonderzoek gemeente Waterland en rol Eilandraad
 • Herontwikkeling Boxenring 
 • Bereikbaarheid oude kernen en schade door (zwaar) verkeer
 • Parkeren binnen de oude kern

Na verwerking van alle zienswijzen stelt gemeente Waterland de Omgevingsvisie definitief vast. Wij houden u uiteraard van de voortgang op de hoogte.

PDF Icon


Afdrukken   E-mailadres