Met een bijdrage aan de Eilandraad, draagt u bij aan de leefbaarheid van Marken

beidragen1Eind 2013 is de Eilandraad, een jaar na de doorstart in 2012, ruimhartig financieel gesteund door de inwoners van Marken. Ook zijn er inwoners die in de jaren daarna zonder betalingsverzoek geld hebben overgemaakt. Wij hebben de afgelopen vier jaar dit geld naar eer en geweten besteed. Zie hiervoor www.eilandraad.nl: knop ‘doel’ en dan knop ‘financieel verslag’.

Dankzij deze financiële ruggensteun, en uiteraard de vele vrijwilligers binnen de diverse werkgroepen, is de Eilandraad springlevend. Belangrijk resultaat daarvan is dat de Eilandraad een volwassen gesprekspartner is waar diverse overheden en instanties terdege rekening mee houden. Tijdens deze gesprekken staat altijd het behouden van leefbaarheid op Marken voor de korte en lange termijn hoog op de agenda.

De Eilandraad is de afgelopen vier jaar bij vele onderwerpen betrokken geweest zoals u op onze website www.eilandraad.nl kunt lezen. Daar vindt u ook onze inlegvellen die wij periodiek via de gratis weekbladen verspreiden. Op de achterzijde van dit betalingsverzoek geven wij u een indruk wat ons de afgelopen vier jaar zoal heeft beziggehouden. Wat ons betreft is dit voldoende aanleiding om in het belang van Marken door te gaan met de Eilandraad.

Omdat onze reserves op dit moment minder dan € 1.000 bedragen, vragen wij u na vier jaar opnieuw om een financiële bijdrage. Wij wijzen u erop dat de Eilandraad in 2015 een ANBI status heeft gekregen van de Belastingdienst. Door deze status zijn giften aan de Eilandraad fiscaal aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Of en voor hoeveel u ons financieel wilt steunen bepaalt u uiteraard zelf. Ons rekeningnummer is:

NL14RABO0310759188 t.n.v. Stichting Eilandraad Marken

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van de Eilandraad dank ik u op voorhand voor uw bijdrage.

Henk Zeeman (voorzitter Eilandraad)  

 

Voor in uw agenda:
Onze eerstvolgende Openbare Vergadering is maandag 27 november van 20.00 tot 22.00 uur in Het Trefpunt (inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur).

 

Wat heeft ons de afgelopen vier jaar zoal beziggehouden?

Opstellen en realiseren Visie voor Marken op de Toekomst met o.a. de volgende speerpunten:

 • Inzetten op behoud van het huidige niveau van ouderen- en medische zorg
 • Zorgen dat de jeugd zich thuis voelt op Marken zodat jongeren minder wegtrekken
 • Streven naar voldoende en juiste woningen
 • Marken op de kaart zetten als aantrekkelijke woonomgeving
 • Marken goed bereikbaar houden
 • Verenigingen en stichtingen samen op laten trekken in het belang van hun eigen toekomst
 • Bij toerisme sturen op een (be)leefbaar Marken door tegengaan overlast en verhogen gastvrijheid
 • Bewaken van een functionele, schone, hele en veilige openbare ruimte
 • Bewaken van ons cultureel erfgoed en vrij uitzicht
 • Streven naar een 100% duurzaam Marken

Zelf onderzoek doen zoals:

 • Woonwensenonderzoek voor ouderen en jongeren
 • Enquête over leefbaarheid op Marken, wensen N518 en overlast langs hoofdroutes toeristen

Via onder andere formele zienswijzen input leveren voor beleid van gemeente Waterland zoals:

 • Bestemmingsplan 2015
 • Structuurvisie
 • Toeristische visie
 • Omgevingsvisie Waterland 2030

Structureel overleg voeren met:

 • Gemeente Waterland over vooral woningbouw, kwaliteit openbare ruimte, toerisme en parkeren
 • Rijkswaterstaat over ontwerp dijkversterking, huidig onderhoud van de dijk en de haven
 • Hoogheemraadschap over afwatering, wegonderhoud en ontwerp dijkversterking
 • Provincie Noord-Holland over herstructurering N518, meekoppelkansen dijkversterking en toerisme
 • Woonzorg over voortgang tijdelijke jongerenwoningen en realiseren ouderwoningen
 • Wooncompagnie als belangrijkste woningbouwcorporatie op Marken over toedeling huurwoningen

Deelname aan overleggen die van belang zijn voor Marken:

 • Optie tunnel N247 in Broek in Waterland en programma Bereikbaar Waterland
 • Openbaar vervoer en wijze aansluiting op de Noord-Zuid lijn in Amsterdam
 • Vanuit lidmaatschap meedoen binnen de vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland
 • Kernradenoverleg gemeente Waterland

Werven van subsidies door:

 • Overleg met Stichting Duurzaam Waterland om Marken 100% duurzaam te maken
 • Overleg met Rabobank i.v.m. benutten van haar expertise en fondsen
 • Meedoen met Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij 
 • Meedoen met de Dorpsvernieuwingsprijs van de Verenigingen van Kleine Kernen
 • Aanvragen van subsidies bij bedrijven zoals ING en andere fondsen
 • Beroep doen op jeugdparticipatie- en burgerparticipatiebudget gemeente Waterland

Bezoeken (en inspreken tijdens) raadvergaderingen ten behoeve van:

 • Punten uit onze Visie voor Marken op de Toekomst
 • Inrijden en parkeren op Marken
 • Behoud Deen Marken i.v.m. plannen tijdelijke supermarkt Galgeriet Monnickendam

En nog veel meer zoals:

 • Initiatief voor oprichten Stichting Herdenking Watersnood 1916 en realiseren monument aan de haven
 • Onderzoek doen naar het concept Herbergier op Marken (een woonvorm voor dementerenden)
 • Behoud PIN-automaat en optie om deze te combineren met openbare toiletten op het parkeerterrein
 • Regelen bezetting groencontainer en welkomsttasjes voor nieuwe inwoners

Afdrukken   E-mailadres