Kunstwerk mogelijk toch elders

monument 2016 1

Noordhollands Dagblad 08-09-2016

De gemeente Waterland gaat op zoek naar een alternatieve locatie voor het nieuwe kunstwerk dat op het voormalige eiland moet komen. Wethouder Gabriëlle Bekhuis wil vervolgens een online enquête op touw zetten om de mening van de Markers te peilen.

Het kunst­werk is een pla­teau van tien bij vijf me­ter met daar­op ze­ven zui­len van vieren­hal­ve me­ter met led­lamp­jes die wa­ter­stan­den in ver­schil­len­de plaat­sen in Ne­der­land aan­ge­ven. De ge­meen­te wil­de het plaat­sen langs de Wa­land­weg. Tij­dens een in­fo­avond be­gin deze week kwam er nog­al wat kri­tiek op het kunst­werk zelf, maar ook op de ge­plan­de lo­ca­tie. Die ligt pal naast een fiets­pad en een rij­baan voor au­to's, waar­door on­vei­li­ge si­tu­a­ties kun­nen ont­staan. Bo­ven­dien zit­ten de di­rect om­wo­nen­den niet te wach­ten op een kunst­werk voor hun deur met knip­pe­ren­de led­lamp­jes.

Naar aan­lei­ding van de kri­tiek zegt wet­hou­der Bek­huis op zoek te wil­len gaan naar een an­de­re plek. ,,Aan het kunst­werk zelf wil­len we niets meer ver­an­de­ren, dat blijft zo­als het is. Maar de lo­ca­tie wil ik wel her­o­ver­we­gen. Ik wil niet nu al voor­uit lo­pen op al­ter­na­tie­ven en ook niet op de ter­mijn waar­op we daar­mee ko­men. Of een lo­ca­tie ge­schikt is hangt van veel din­gen af, on­der meer of de grond ei­gen­dom is van de ge­meen­te. Als we de mo­ge­lijk­he­den in beeld heb­ben wil ik ze voor­leg­gen aan de be­vol­king via een di­gi­ta­le en­quê­te.’’

Tij­dens de in­fo­avond wer­den al een paar al­ter­na­tie­ven ge­op­perd, waar­on­der een lo­ca­tie in de buurt van de ijs­baan en een plek bij het sport­com­plex. Bij een eer­der lo­ca­tie­on­der­zoek is ook ge­ke­ken naar een plek bui­ten Mar­ken, na­me­lijk de par­keer­plaats aan het be­gin van de ver­bin­dings­dijk, bij de wind­mo­lens. Die werd ech­ter af­ge­we­zen om­dat hij moei­lijk be­reik­baar is voor fiet­sers, die er al­leen kun­nen ko­men door de druk­ke rij­baan voor au­to's over te ste­ken.

Als het kunst­werk niet per se op Mar­ken hoeft te ko­men, komt mo­ge­lijk ook de pick­nick- en wind­surf­plek langs de Wa­ter­landse­zee­dijk in beeld, tus­sen de af­slag naar Uit­dam en de par­keer­plaats met de wind­mo­lens. De grond is geen ei­gen­dom van de ge­meen­te, maar ligt wel aan de kant van het fiets­pad zo­dat fiet­sers niet over hoe­ven over te ste­ken.


Afdrukken   E-mailadres