Eilandraad denkt mee over mogelijkheden Bukdijk

bukdijk 1Op initiatief van gemeente Waterland is de Eilandraad, samen met een aantal andere betrokkenen, zoals stichting Zon op Marken, uitgenodigd om mee te denken over de meekoppelkans Bukdijk. Dit is één van de vier benoemde meekoppelkansen uit de ‘MIRT verkenning Meerlaagsveilgheid Dijkversterking Marken’. De Bukdijk is verder meerdere malen onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. Daarbij ging het vooral over een eventuele doorsteek voor de pleziervaart. Verder staan er in het recent verschenen rapport ‘Marken boven Water’ suggesties voor de Bukdijk (zie bijgaand plaatje).

De Eilandraad hanteert de uitslag van haar enquête uit 2014 als vertrekpunt bij de gesprekken. Daaruit kwam naar voren dat 56% de Bukdijk zo wil laten als die nu is. De overige 44% zag het toevoegen van kleinschalige recreatieve voorzieningen als een waardevolle aanvulling. Een klein deel daarvan wilde tevens onderzoeken of zonnepanelen op de Bukdijk een optie is. De Eilandraad staat, op basis van haar streven om Marken 100% duurzaam te maken, achter het uitvoeren van dit onderzoek.

Tijdens het eerste overleg in maart is er dus gesproken over behoud van de huidige (natuur)waarden, kansen voor kleinschalige recreatie en het realiseren van zonnepanelen. Ook inpassen van educatieve voorzieningen over historie, natuur en waterbouw is besproken. Waar het gaat om een eventuele doorsteek van de Bukdijk, wordt deze door de Eilandraad als ongewenst en weinig kansrijk bestempeld. Ook de in het rapport ‘Marken boven Water’ ter inspiratie geopperde (vakantie)woningen bij het begin van de Bukdijk zijn door de Eilandraad als ongewenst aangemerkt.

In mei 2017 volgt een tweede overleg waar de gemeentelijke politiek, Rijkswaterstaat en andere maatschappelijke organisaties bij aanschuiven. Stichting Zon op Marken heeft naar verwachting voorafgaand aan dit tweede overleg haar haalbaarheidsonderzoek ‘Duurzame energie Bukdijk’ afgerond.


Afdrukken   E-mailadres