×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

Voortgang Bestemmingsplan Marken 2013

In het kader van de actualisering van de oude bestemmingsplannen van de gemeente, wordt een Bestemmingsplan Marken 2013 gemaakt.

Stand van zaken:

  • 14 augustus 2012: Het college van burgemeester en wethouders heeft de “Notitie Inspraak, Vooroverleg en Ambtshalve wijzigingen” vastgesteld. Van 4 mei tot en met 14 juni 2012 was het namelijk mogelijk om een inspraakreactie in te dienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze inspraaktermijn is op dinsdag 22 mei 2012 een inloopbijeenkomst gehouden in Het Trefpunt. De inspraaktermijn is verstreken. Het indienen van inspraakreacties is niet meer mogelijk.

 

Het Voorontwerp Bestemmingsplan “Marken 2013” kan nog wel worden ingezien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl De notitie Notitie Inspraak, Vooroverleg en Ambtshalve wijzigingen kunt u inzien door op onderstaand PDF te kilkken.

 

 Voorontwerp Bestemmingsplan Marken

De belangrijkste inspraakreacties van de bewoners van Marken waren:

  • 22 keer inspraak Bennewerf => Door Gemeente Waterland afgewezen omdat locatie Bennewerf geen deel uit maakt van het nu voorliggende Voorontwerp Bestemmingsplan.
  • 11 keer inspraak cruisesteiger => Gemeente Waterland verwijst naar Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan (TROP) waarin gestreefd wordt naar verhoging verblijftijden en ook toerisme buiten het hoogseizoen en wijzigt Bestemmingsplan op dit punt niet; omdat er ten die tijd nog voldoende bezwaarmogelijkheden zijn.
  • 6 keer inspraak op woonbestemming oude boerenbedrijven => Gemeente Waterland heeft dit gehonoreerd door bestemming te wijzigen van “Wonen – Voormalig agrarisch bedrijf” naar “Agrarisch – Bedrijf”.
  • Winkel Kes vervangen door 8 appartementen voor senioren/starters (bouwhoogte 10 m en goothoogte 6,2 m) ? => Gemeente Waterland geeft aan dat de plannen nog niet concreet genoeg zijn om nu in het voorontwerp Bestemmingsplan op te nemen.
  • Parkeervoorziening achter Kets 33a – 40 schrappen => GW honoreert niet, omdat e.e.a. al in het Bestemmingsplan 2005 stond.
  •  Lijst beeldbepalende panden vervalt omdat status beschermd dorpsgezicht al voldoende het behoud van deze panden borgt.
  • Eisen ten aanzien van kleur en materiaalgebruik vervalt omdat de reeds vastgestelde Welstandsnota e.e.a. al borgt en deze ook aansluit op de uitgangspunten van beschermd dorpsgezicht.

 

  • Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu opgesteld. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan in het laatste kwartaal van 2012 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De gemeenteraad besluit dan of het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt bekendgemaakt in Ons Streekblad, in de Staatscourant, in het elektronisch gemeenteblad en op deze pagina. In de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en op welke wijze u een zienswijze kunt indienen.

 

=0=0=0=


Afdrukken   E-mailadres