STICHTING EILANDRAAD MARKEN

Dorpsraad van de gemeente Waterland

Welkom op de website van de Eilandraad

Door middel van deze site stellen wij u op de hoogte van de voortgang van onderwerpen en projecten waarmee de Eilandraad zich bezighoudt waar het de kern Marken betreft.

Voor de duidelijkheid delen wij onderstaand de kerninformatie van onze stichting.

Contactgegevens
Stichting Eilandraad Marken
Secretariaat
Buurt III nr. 20
1156 BE Marken
Tel. :06-20.56.59.92.
Email : info@eilandraad.nl

Overige info:
Website : www.eilandraad.nl
KvK. Nummer : 37094663 (zie link onderstaand)
RSIN/fiscaalnummer :8157.69.301
IBAN : NL14 RABO0310759188

Doel van de Stichting:

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid

Het beleid van de stichting is gericht op het realiseren van de in de vijfjaarlijkse Toekomstvisie vastgelegde doelstellingen. (zie link onderstaand)

Het bestuur (zie link onderstaand) van de stichting tracht deze doelstellingen te realiseren door o.a. regelmatig overleg met het College van B&W van de Gemeente Waterland en andere overheden en instellingen.

Verder beschouwen wij het als onze taak inwoners en betrokken partijen te informeren, adviseren en verbinden.

De Stichting Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

De inkomsten benodigd ter realisering van onze doelstellingen worden verkregen door donaties van zowel inwoners als bedrijven, bijdragen van de Gemeente Waterland en aanspraak op beschikbare subsidies voor speciale projecten.

De financiële middelen worden beheerd en penningmeester die onderdeel is van het dagelijks bestuur. Jaarlijks wordt een Financieel verslag (zie link onderstaand) opgesteld waar de inkomsten en uitgaven worden verantwoord. Het verslag wordt op detail gecontroleerd door een Kascommissie die in de jaarlijkse Openbare Vergadering met de inwoners van de controle verslag doet en waar de penningmeester verantwoording aflegt.

De Stichting kent geen beloningsbeleid en bestuurders ontvangen daarom geen beloning voor hun werkzaamheden maar kunnen uitsluitend een vergoeding vragen voor redelijkerwijs gemaakte kosten (zie link onderstaand).

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de Eilandraad of heeft u anderszins vragen en/of opmerkingen, dan kunt u zich te allen tijde melden bij ons secretariaat.

 

Kamer van Koophandel
Toekomstvisie 2021-2025
Bestuur
Financieel verslag
Beloningsbeleid

 

Image

Het Bestuur

Cees van Altena (voorzitter)
Nicolette Schouten (secretariaat)
Suzan Visser (secretariaat)
Pieter Schipper (penningmeester)
Alice Schouten (bestuurslid)
Jan-Edward Commandeur (bestuurslid)
Henk Zeeman (bestuurslid)
Melissa Zwaan (bestuurslid)
Danny Zondervan (bestuurslid)