Hoe word ik 100 op Marken?

image005'Hoe word ik 100 op Marken?' is de titel van het op te stellen Zorgplan Marken. Een plan dat er toe moet leiden dat Markers van geboorte tot overlijden op Marken kunnen blijven wonen en waar alleen voor specialistische zorg verblijf buiten Marken plaatsvindt. In het plan worden behoeften en wensen op het gebied van Zorg & Welzijn beschreven en wat daarvoor (bedrijfseconomisch) nodig en mogelijk is. De Eilandraad streeft naar een model waarbij mantelzorg, thuiszorg en kleinschalige groepszorg als een netwerk opereren en waar wonen en zorg financieel zijn gescheiden. 

Op 16 april 2018 is een eerste workshop gehouden om de behoeften en wensen in beeld te brengen. Er is nagedacht over wat Marken nodig heeft en waar meerwaarde kan worden geboden. Bij die workshop waren vele instellingen vertegenwoordigd zoals Evean, Zorgcirkel, Buurtzorg, WonenPlus en de Protestantse Gemeente. Verder deden ook gemeente Waterland, leden van de werkgroep Zorg & Welzijn en inwoners die afhankelijk zijn van zorg mee. Deze workshop werd begeleid door professionele zorgorganisatieadviseurs Ineke Pet en Tietsjannie Hamstra. 

De workshop werd gestart met de vraag wat maakt dat deelnemers zich willen inzetten voor het Zorgplan Marken en wat hun droom is. Vooral nabuurschap, menselijkheid en het iedere inwoner van Marken gunnen om in zijn of haar vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen werden genoemd. Het feit dat familie en vrienden die op Marken wonen dan letterlijk nabij zijn, kan het leven van zorgbehoevenden veraangenamen en de kans op eenzaamheid doen afnemen. De workshop werd vervolgd met het maken van collages. Daarbij werd in beeld gebracht en besproken wat past bij een levensloopbestendig Marken. Aan het einde van de workshop werd er in de huid gekropen van een zorgvrager en/of een mantelzorger. Daarmee werd nog duidelijker dat alleen goed luisteren en doorvragen de werkelijke behoefte aan het licht brengt en dat leveren van maatwerk het meest effectief is. 

De resultaten van deze eerste workshop worden de komende weken door het projectteam nader uitgewerkt. Tevens worden geanonimiseerde data verzameld zodat er ook zicht komt op de omvang van de zorgvraag voor nu en in de toekomst. Op 15 mei 2018 is een tweede workshop met dezelfde groep van 20 personen. Dan wordt aan de hand van een businessmodel gekeken wat nodig en realistisch is. Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op maandag 25 juni zal de tussenstand worden gepresenteerd. Inwoners van Marken kunnen dan hun mening geven. Daarna zal het Zorgplan Marken definitief worden gemaakt en worden formele gesprekken gestart. Dit betreft dan vooral gesprekken met zorginstellingen die, samen met mantelzorgers, het belangrijkste fundament vormen voor het kunnen slagen van het Zorgplan Marken. Met gemeente Waterland en Woonzorg zijn reeds positieve verkennende gesprekken gevoerd.

 

image003

Maken en bespreken van vier collages 


Afdrukken   E-mailadres