×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

November 2003 notulen

Eilandraad Marken d.d. 3 november 2003

Van het bestuur zijn aanwezig:
Cees van Altena (voorzitter), Hein Zeeman, Neel Huurman, Olga Smit, Els Chevallier, Jaap Boes en Brenda Stooker.
In de zaal zitten ongeveer 85 belangstellenden.

1. Opening
Om 20.05 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend en wordt iedereen van harte welkom geheten. Verder geeft de voorzitter aan dat dit de 5e openbare vergadering is en dat hij blij is om te zien dat er zo veel belangstelling is voor de vergaderingen van de Eilandraad (ER).
In het bijzonder een woord van welkom voor de heren van Woonzorg Nederland (WZNL)die iets gaan zeggen over de bouwplannen bij het voormalig bejaardentehuis Voor Anker.

2. Notulen
De notulen van 12 mei 2003 zijn terug te vinden op de website van de ER
De notulen zullen niet worden voorgelezen. Als er bij het behandelen van de verschillende stukken nadere informatie nodig is, kunnen wij alsnog de notulen raadplegen. De agenda wordt bij deze vastgesteld en goedgekeurd. 

3. Actiepunten n.a.v. de vorige openbare vergadering (d.d. 12 mei 2002)
De actie punten uit de vorige openbare vergadering zijn allemaal opgevolgd en zullen later in deze vergadering nog worden besproken.

4. Mededeling van de voorzitter
1. agenda wijziging. Na punt 5 van de agenda komt er een presentatie van (WZNL) inzake het project bij Voor Anker
2. de voorzitter wijst de aanwezigen op de presentielijst en verzoekt een ieder deze lijst te tekenen.
3. verder liggen er ook weer briefjes waarop een ieder in de pauze zijn/haar vraag/mededeling kan doorgeven aan de ER.
4. ook liggen er krantenartikelen, commissiestukken van de Gemeente Waterland en dergelijke ter inzage voor belangstellenden.
5. tot slot heet de voorzitter het nieuwe bestuurslid Jaap Boes welkom; Conform de statuten mogen mensen die hiertegen bezwaar hebben dit nu aangeven. 
Er zijn geen bezwaren. Jaap wordt benoemd als lid van de ER.

5. Beoordelen functioneren ER
De bevolking van Marken heeft volgens de statuten het recht om het bestuur tot verantwoording te roepen. Vandaar dat dit punt op de agenda is geplaatst.
De voorzitter geeft aan dat de samenwerking tussen de ER en GW steeds beter gaat. De ER wordt op de hoogte gesteld van acties en beslissingen van de GW, maar ook wordt er regelmatig de mening van de ER gevraagd. 
Zoals iedereen weet heeft de GW financiële problemen. Hierdoor blijven een aantal projecten liggen. Dit is helaas niet anders, maar de ER blijft zich inzetten om doelen gerealiseerd te krijgen.

Op de vraag of iemand het woord wil, komen er geen opmerkingen van de aanwezigen over het functioneren van de ER.

De voorzitter voegt nog toe dat er een rooster is gemaakt voor het aftreden van de verschillende bestuursleden. Dit rooster zal in de volgende openbare vergadering besproken worden.

6. Presentatie Woonzorg Nederland
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Lingen van WZNL. Hij start de presentatie over het bouwproject bij het Voor Anker. Na een introductie geeft de heer Van der Lingen het woord over aan de heer Kerste, architect van het bouwproject. Middels een aantal foto’s en maquette laat de architect de plannen tot dit moment zien.
Het geheel is nog een plan, alles kan nog wijzigen. Er is nog niets definitief. Op vragen over aantallen, datum realisatie, kosten enz. kan nog niets gezegd worden. 
WZNL gaat nog een onderzoek starten naar de behoefte op Marken aan woongelegenheid voor ouderen.

Na de presentatie is er een pauze en wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om de maquette van dichtbij te bekijken en/of vragen te stellen.

7. voortgang/Status
Bibliotheek: De ER vindt het sluiten van de bibliotheek geen optie. Het sluiten van de bibliotheek levert de GW geen extra geld op. Ook is het niet handig om eerst het dorpshuis te gaan verbouwen en daarna de bibliotheek te sluiten. 

Zwaar verkeer: Dit is en blijft een probleem. De ER roept de bewoners van Marken op om als ze zwaar verkeer zien dit door te geven aan de GW (met kenteken/naam bedrijf/ telefoonnummer). De GW is hier erg actief mee bezig. Verder wijst de ER de bewoners op eigen verantwoordelijkheid. Als er een leverancier iets komt brengen, meld dan bij de leverancier dat alleen voertuigen van max. 5 ton het dorp in mogen rijden.
Opm: brandweer wagen is 13 ton, hoe kan dat?
ER: bij deze aanschaf zijn wij als ER niet betrokken geweest, maar is inderdaad niet handig.
Opm: Bij wie moet je zijn binnen de GW voor het melden van zwaar verkeer?
ER: zoeken we uit en melden we in het rondschrijven.

Wooncompagnie: Een aantal huurhuizen blijkt in slechte staat van onderhoud (denk aan ramen, deuren, hekjes, schuurtjes, schotten, goten etc). De ER wil hiervoor aandacht vragen bij de Wooncompagnie zodat ze actie kunnen ondernemen.
Je kunt voorbeelden (eventueel dmv foto’s) opgeven bij de voorzitter Cees van Altena.

Parkeerterrein: Er is geen geld, dus de renovatie en herindeling gaat niet door. Ook het parkeerterrein achter de Kets gaat (voorlopig) niet door.

Brug Haven bij Sijtje Boes: Deze brug zou opgeknapt worden, net als de beschoeiing achter de Havenbuurt. Dit gaat (voorlopig) niet door. 
E.e.a. wegens geldgebrek bij Rijkswaterstaat(RW).

Overname Haven: De onderhandelingen tussen de GW en RW liggen momenteel stil; GW heeft geen geld en RW heeft geen middelen om de haven op te knappen.

Peuters: Het is nu definitief dat de peuters verhuizen naar het Trefpunt. Offertes voor verbouwing etc zijn aangevraagd. Er moet nog nagedacht worden over het opstellen van het huurcontract.

Bouwlocaties: De GW wil proberen vast te houden aan het bouwen van 80 woningen op Marken (excl. Voor Anker). GW onderzoekt i.s.m. de ER de bouwlocaties.
De nieuwe Terp is daar wellicht een van.

Bestemmingsplan: De planning is dat er in november 2003 en nota van wijziging komt. Dan worden ook de bewoners op de hoogte gesteld wat er gedaan is met hun individuele opmerkingen/kritieken. In het voorjaar van 2004 zal er een nieuw concept bestemmingsplan voor de bevolking ter inzage/beoordeling liggen.

Medisch Centrum: de werkzaamheden zijn gestart. Meer is er niet te melden.

Illegale bebouwing: de GW was begonnen met een inventarisatie op de Kerkbuurt, maar inmiddels is op heel Marken gekeken naar illegale bebouwing (schuurtjes,ramen, dakkapellen, hekken schuttingen etc.).
Er zijn 3 opties:
1. de GW gedoogt de overtreding en de bewoner wordt alsnog gevraagd een aanvraag in te dienen (en dus uiteraard leges te betalen)
2. 0-optie; de GW accepteert de situatie zonder verdere gevolgen
3. situatie wijzigen; de GW schrijft de bewoner aan de huidige situatie zodanig te wijzigen dat het weer is zoals het zijn moet (eventueel voorzien van een boete)

Opm: Er moeten altijd leges betaald worden, ook als het voorstel eventueel wordt afgekeurd. Hou daar rekening mee.

Extra opmerkingen van de voorzitter:
* Aan het achterstallig onderhoud van de openbare verlichting wordt op korte termijn niets gedaan. In 7 tot 10 jaar zal de GW de achterstand proberen in te lopen(schoonmaken en eventueel restaureren). Dit t.g.v. de financiële situatie. De ER roept de bewoners op de lampen zelf schoon te maken en door te geven aan de GW wanneer een lamp stuk is.
* De GW wil het Trefpunt privatiseren, maar de ER is hier tegen. Als er meer te melden is laten wij het u weten.

Speeltuin: De GW heeft aangegeven dat Marken de speeltuin in eigen beheer mag houden, maar dan wel op basis van de voorwaarden en eisen van de GW. De nieuwe beheerder moet dan alles zelf doen; zoals onderhoud bodem, onderhoud toestellen, onderhoud groen etc. Het onderhoud en aanleg van de bodem is erg duur. De ER ziet mogelijkheden om dit te realiseren, maar daarvoor zijn er wel mensen met gepaste kennis nodig. Wij willen dus een werkgroep oprichten om dit plan op te zetten.
Opm: In het bestemmingsplan heeft de speeltuin een bouwlocatie. Houd tu hier rekening mee. 

Opm: wie is er juridisch aansprakelijk als er iets gebeurt in de speeltuin?:
ER: voorzover wij kunnen beoordelen uit de eisen/voorwaarden van de GW blijft de ER aansprakelijk.
Hierbij wordt er een oproep gedaan aan bewoners om zich op te geven voor de werkgroep. Er zal een gedegen plan bij de GW ingediend moeten worden (met een financiële paragraaf). Dit moet eerst door de GW worden goedgekeurd voor er actie ondernomen mag worden.

Groencontainer: De ER heeft opnieuw met de GW overleg gehad over de te plaatsen groencontainer op kosten van de ER. De GW heeft dit plan afgewezen.
De ER blijft werken aan een oplossing in eigen beheer. 

Convenant: Het convenant wordt opgesteld voor alle dorpsraden binnen de GW zodat we allemaal dezelfde status krijgen. In september hebben we een nieuwe versie gekregen en onlangs hebben we hier onze opmerkingen over ingediend. Wij wachten dus op de volgende versie.

ADSL-aansluiting: De KPN heeft een site waarop je je kunt aanmelden als je belangstelling hebt voor deze voorziening.
Ook is het mogelijk te internetten via de kabel (Wanadoo/Casema). Ook zij hebben een internetsite waar je je als belangstellende kan aanmelden.

Opm: Kan ER bijhouden wie er allemaal geïnteresseerd zijn etc.
ER: nee, dit is een individuele actie van de bewoners zelf
Opm: Let op de kleine lettertjes bij het aanmelden, want voor je het weet zit je aan een abonnement vast waar je eigenlijk geen zin in hebt.
Opm: Is het mogelijk dat de ER de namen van de internet site vermeld in een rondschrijven?
ER: dit zullen wij doen.
Opm: internet via de schotel is ook mogelijk. Wat vinden jullie daar van?
ER: heeft beperkingen en het plaatsen van schotels zal een probleem opleveren bij de GW.

Leefbaarheidsplan: dit is de leidraad voor de ER. Een aantal punten van het leefbaarheidsplan zijn reeds gerealiseerd. Het gaat niet snel, maar we komen er wel.
Evaluatie van het plan met de GW staat op de agenda voor eind 2003.

Parkeer en inrijvergunnig: alle voorstellen die door de ER zijn ingediend zijn van tafel geveegd. De GW wil hier niet aan mee werken. Voor de komende jaren verandert er niets, behalve dan dat de prijzen weer om hoog gaan.
Voor 2004:
Inrijden: EUR 17,90
Parkeren: EUR 23,=

Opm: parkeren bij het trefpunt blijft een probleem
ER: in het bestemmingsplan staat een oplossing, maar die moet eerst vastgesteld worden
Opm: peuters bij het trefpunt dus minder parkeerterrein
ER: het parkeerterrein blijft in takt
Opm: is het mogelijk, net als bij zwaar verkeer, de kentekens van vb toeristen te noteren zodat zij ook een boete kunnen krijgen van de GW?
ER: de GW kan hier weinig aan doen.

Omringkade: een groot deel is opnieuw bestraat. Langs de dijk staan meet kastjes van GEO Delft. In 2004 zullen de uitkomsten van dit onderzoek worden bekend gemaakt. Als iemand iets ziet waarvan hij/zij denkt dat dit een gevaar zou kunnen zijn, svp melden bij Outger Zondervan (beheerder Trefpunt).

8. bespreken ingekomen punten van de bewoners
Bij wie kunnen we klagen over het bushokje van Uitdam? 
ER: bij de RW of GW, de ER zal dit uitzoeken en melden in het rondschrijven.

Hoe kan het gebeuren dat taxi Zeevang en een kraamverzorgster een inrijvergunning is geweigerd?
ER: wij zullen dit uitzoeken en/of navragen.

Het zwaar verkeer tussen Buurt II en Buurt III.
ER: wij zullen dit punt aandragen bij de GW en om actie vragen.

De bewoners van Buurt IV hebben een brief gekregen van de GW inzake het ophalen van het huisvuil. Deze brief was erg onduidelijk.
ER: wij zullen de GW vragen om een duidelijker brief op te stellen voor de bewoners van deze Buurt, zodat ook zij begrijpen wat er van hun wordt verwacht inzake huisvuil.

9. Rondvraag
* Wat is er gebeurt met de actie om Uitdam te sluiten voor sluipverkeer?
ER:hier hebben wij niet meer over gehoord. Wel is het zo dat er tel kastjes langs de Uitdammerdijk staan. De ER zal nagaan wat de status van dit plan is.

* Wil de ER in een volgend rondschrijven de bewoners vragen om minder onnodig met de eigen auto binnen Marken te rijden. Marken is klein genoeg om alles met de fiets te kunnen doen. We moeten onnodig auto verkeer proberen te voorkomen.

10. Sluiting
Om 22.25 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun belangstelling.


Marken, 9 november 2003 
Voor akkoord: Datum:


Voorzitter Secretaris


Afdrukken   E-mailadres