×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

Mei 2004 notulen

Aanwezig: ongeveer 80 belangstellenden en van de Eilandraad: Cees van Altena, Neel Zeeman, Martijn Springer, Jaap Boes, Agnes Boes en Olga Smid (iets later)

1. Opening
Cees heet alle belangstellenden welkom meldt afwezigheid Brenda, Olga en Hein. 

2. Mededeling voorzitter
Cees vertelt wanneer het pauze is, legt de werking gele (vraag)briefjes uit, worden behandeld in punt 6 van de agenda.
Memoreert dat je voor klachten over ruimtelijke ordening, etc beter de gemeente kan bellen; dat werkt beter dan ER-leden benaderen. Hij verwijst naar geplastificeerde lijst van vorig jaar verzorgd door Eilandraad.

3. Financieel verslag
Cees leest in het kort verslag voor. Meeste kosten zijn gemaakt voor vergaderingen en voor kopiëren.
De Kascontrolecommissie heeft financiële cijfers akkoord bevonden en bedankt Hein voor het gedane werk.

4. Beoordeling functioneren ER/ aftreden bestuursleden
Cees legt uit dat de vele wisselingen in de gemeenteraad en het vertrek van de wethouder Holthuis de oorzaak is dat vele projecten lang duren. 
Binnen bestuur ER worden werkzaamheden verdeeld. Zo worden bijv. werkgroepen gevormd voor bepaalde onderwerpen met in ieder geval één lid van het bestuur. Het laatste voorbeeld is de werkgroep Speeltuin Marken. Op 28 april a.s. wordt een uitgewerkt plan over de speeltuin aangeboden aan de Burgemeester.

Van de bestuursleden is Agnes herkiesbaar; voorgesteld wordt haar opnieuw te benoemen. 
Olga heeft om persoonlijke reden bedankt voor haar bestuursfunctie. Cees vraagt of er een gegadigde is voor de vrijgekomen plek. Daarnaast heeft Hein te kennen gegeven zijn taak als penningmeester binnen het bestuur graag te willen overdragen, dus ook op dit punt zijn nieuwe bestuursleden welkom.

5. Voortgang/status lopende zaken
a. Woonzorg
Onder druk van de ER is na de presentatie van de projectontwikkelaar van de vorige keer een nieuw concept bouwplan gerealiseerd. De ER heeft samen met de architect een rondleiding door Marken gemaakt en huisbezoeken afgelegd om voorkeur van de doelgroep te achterhalen. Denk bijv. aan logeerruimte, opberghok of hobbyruimte en een grootte van 75-90 m2. Buitenkant wordt niet alleen steen maar ook hout en met doorkijk.
Er komt een marktonderzoek naar de verhouding koop-huur.
Doelgroep zijn:
I. indicatie met zorg ongeacht leeftijd
II. oud gaat voor jong
III. eerst markers
IV. waterlanders en daarna externen
Woonzorg wil ruimte laten voor Evean (voor wijksteunpunt?) Kostenplaatje is nog niet bekend maar zeker is dat het budgettair neutraal moet gebeuren met andere woorden de koopappartementen moeten de bouw opbrengen. 
Woonzorg wil planontwikkeling gelijk op laten lopen met ontwikkeling bestemmingsplan.
Thans gaat het alleen nog maar over het oude hoofdgebouw, dat wordt een volledig nieuw gebouw. Starters worden niet apart genoemd maar kunnen wel in aanmerking komen, prijs wordt toegankelijk voor starters.
Ter verduidelijking: het wordt geen bejaarden/verzorgingstehuis maar een Wooncomplex!
De vragen uit de zaal zullen in het volgend overleg met Woonzorg worden meegenomen.

b. Parkeer- en inrijvergunningen
In 2002 heeft de ER en aantal voorstellen richting gemeente gedaan. Op 10 maart 2004 is daarop pas geantwoord vanwege onduidelijkheid parkeerterrein, collegewisselingen etc.
Toeristenbelasting moeten oud-inwoners blijven betalen bij inrijvergunning. Gemeente heeft in hoogste rechtsinstantie daarover gelijk gekregen want de belasting is voor elk verblijf anders dan de naam doet vermoeden.
Ook heeft de gemeente deskundigen laten kijken of kinderen van Markers kunnen worden vrijgesteld maar daarop is negatief geadviseerd. Het is zeer moeilijk hiervoor vrijstellingen te verlenen omdat zo rechtsongelijkheid met andere personen ontstaat.
Het bedrag aan toeristenbelasting wordt op fictieve basis door gemeente vastgesteld omdat controle op aantal bezoeken praktisch niet uitvoerbaar is.
Voor wat betreft de bezoekersvergunning wijzigt er ook niets. Alleen Het Trefpunt en de tenniskantine hebben deze nog. 
Het voorstel de parkeervergunning ook aan het kenteken te koppelen is ook afgewezen. Juist een geldigheid van één jaar voorkomt dat er ten onrechte gebruik wordt gemaakt van de parkeerplaatsen in het oude gedeelte. Controle of iemand nog op Marken woont is voor de politie niet mogelijk.

c. Eigendommen huurwoningen Wooncompagnie
Gemeente heeft verpaupering gesignaleerd en gemeld naar de Directie van Wooncompagnie, ook de ER heeft de Wooncompagnie aangeschreven. Gelet op karakteristiek Marken dient alles er netjes uit te zien. Wooncompagnie heeft toegezegd dat onderhoudstrajecten versneld zullen worden uitgevoerd. Dus als er nog klachten zijn gaarne een bericht aan de ER.

d. Overname Haven
De plannen inzake overname haven zijn uitgesteld tot 2007 in verband met bezuinigingen bij Rijkswaterstaat(RWS). Het groot onderhoud aan de haven is ook uitgesteld. Hekwerk onderlangs Buurt 4 blijft voorlopig staan, grote boten kunnen niet aanleggen bij Noordkant. ER heeft daarover bezorgdheid uitgesproken en zal dit zelf via brief aankaarten bij RWS. 
Volgend overleg met Gemeente en RWS is op 9 juni a.s.

e. Omringkade
De resultaten van de Geo-kastjes zijn nog niet bekend, zal 9 juni a.s. aan de orde komen.
Vraag: hoe zit het met bestrating? Antw: Stuk Taanderij-Bukdijk wordt na zomerseizoen gedaan. ER houdt toestand dijken in de gaten wordt verzekerd.

f. Bestemmingsplan
Alle bezwaarden hebben bericht gehad over de status van hun bezwaar. De Nota van Wijzigingen is een heel boekwerk. Het Ontwerp-Bestemmingsplan ligt ter goedkeuring bij B&W. In september 2004 zal het ter inzage komen te liggen.
Voor wat betreft de bouwlocaties zijn er wat wijzigingen omdat er binnendijks (75 meter) niet meer gebouwd mag worden. De Provincie zal de nieuwe c.q. gewijzigde locaties in de zomer 2004 vaststellen waarna verwerking in Ontwerp-Bestemmingsplan kan volgen. 
Uiteindelijke vaststelling Bestemmingsplan is ongeveer einde eerste kwartaal 2005.
g. Illegale bebouwing
Dit heeft niet (meer) de hoogste prioriteit voor gemeente. Gaat om schuttingen, kunststof ramen, schuurtjes, etc. Komt pas aan de orde met behandeling Bestemmingsplan eind dit jaar. Alle acties zijn van gemeentewege voorlopig gestopt.

h. Openbare verlichting
Gemeente heeft op 6 april toegezegd dat lantaarns zullen worden schoongemaakt en dat oude kern Marken met voorrang wordt gedaan.

i. Speeltuin
Jaap legt uit waarom speeltoestellen zijn geruimd en dat er geen geld is voor vernieuwing.
Een werkgroep heeft een uitgewerkt projectplan gemaakt en o.a. aan de gemeente gevraagd hoe het zit met de woningbouwlocatie. Zie hiervoor Bestemmingsplan waarin deze locatie nu geschrapt is. Projectplan getoetst aan programma van eisen voor particulier initiatief voor onderhoud/beheer. Denk aan verbetering drainage en ondergrond en ook het trapveldje is meegenomen en gekeken of daar kunstgras kan komen eventueel i.s.m. de voetbal. 
Alle andere speelveldjes worden weggehaald en alleen Walandweg blijft over. 
Begroting opknappen speeltuin van 25.000 euro plus vrijwilligerswerk; er waren 60 reacties na de enquête en voor trapveldje is begroting 45.000 euro incl. plaatsen hekwerk. Er zijn wel subsidiemogelijkheden maar is beperkt dat wat de gemeente aan ons wil betalen anders geen subsidie. Wij zoeken sponsoren voor speeltoestellen en gaan op de Koninginnedag en met de Havenfeesten met kraam staan om donateurs te werven. Als de gemeente ook welwillend is zou eind dit jaar de ondergrond aangepakt kunnen worden.
Probleem is de aansprakelijkheid en eigendom van de speeltoestellen. De gemeente bekijkt dit voor alle speeltuinen.

j. Groencontainer
Is destijds verdwenen vanwege overlast dat er geen groen in gedaan werd. GFT oude kernen zal niet meer apart worden ingezameld. De gemeente gaat daarvoor ontheffing aan Provincie vragen. Als dat allemaal geregeld is gaan we weer om de tafel zitten en kijken waar en hoe een groencontainer kan. Opm. deze is natuurlijk voor heel Marken.
De hekken voor de containerplek zijn tijdelijk worden vervangen door vaste andere afscheiding. Niemand weet hoe dat eruit ziet.

k. Parkeeroverlast
Komt elk jaar terug. Is voornamelijk op de Kerkbuurt/Kerkplein en hoek bij de Spar. Is in gesprek op 6 april met gemeente naar voren gebracht. Cees wijst de mensen ook op mentaliteit en eigen verantwoordelijkheid. In het overleg met de gemeente is gevraagd om veelvuldige controle in de avonduren dit wordt meegenomen in het overleg met de politie.

l. Groenvisie/Bomenverordening
Er komt gemeentelijk groenbeleid. Alle bomen zowel van gemeente als van particulieren zijn geïnventariseerd en worden in categorieën ingedeeld. De groenvisie komt eind dit jaar ter inzage. Kapaanvragen zullen daar aan getoetst gaan worden. Grof kader: verwijder hoge bomen en zet kleine terug zodat weids landschap terug komt. Bijv. Kruisbaakweg.
De ER heeft de gemeente gevraagd de bomen bij het parkeerterrein naast ‘Klapperhoutjes’ weg te halen en rest goed te snoeien, ook voor de weg tussen kerkbuurt en Minneweg: snoeien of vernieuwen met lage bomen. Gemeente wacht op groenvisie.

m. Verpaupering weilanden
Het aantal boeren op Marken wordt steeds minder en (teveel) grond vervalt aan gemeente waardoor gevaar voor verpaupering ontstaat. De laatste tijd hebben 10 huurders opgezegd. ER heeft dit met gemeente besproken en adressen (o.a. staatsbosbeheer, Landschap Waterland) gevraagd ook is er door de gemeente gevraagd of ER met een visie op dit probleem kan komen. De ER wil hiervoor een werkgroep oprichten en vraagt om vrijwilligers. De werkgroep kan de problemen in kaart brengen en inventariseren om hoeveel grond het gaat en wat daarmee kan worden gedaan.

n. Bibliotheek
Blijft voorlopig in deze vorm bestaan in ieder geval nog 1 jaar.

o. Het Trefpunt
De gemeente wil privatiseren en op 28 april is het eerste gesprek hierover tussen Beheerscommissie en gemeente. Houden jullie op de hoogte.

p. Peuterspeelzaal
In de zomer zal verbouwing van Het Trefpunt plaatsvinden waarna de peuterschool kan verhuizen voor augustus 2004. Gemeente heeft hiervoor 75.000 euro gereserveerd.


6. Bespreking voorstellen inwoners

a. Inzake gft-bak. De kleine gft-bak mag maximaal 7 kg. wegen anders nemen ze de bak niet mee. Hoe zit dat? Antw.: lost zichzelf op straks, zou 25 kg zijn; ER zoekt dit uit. 
b. Kan er gft-bak geplaatst worden bij volkstuinencomplex oostzijde?
Antw.: ER zal dit ook uitzoeken; kan gelijk met plaatsen groencontainer.
c. Wat is follow-up van enquête parkeren werven?
Antw.: Zal ER aan gemeente vragen.7. Rondvraag
Cees bedankt nogmaals Olga (intussen binnen) voor haar werk in de ER en vraagt om belangstellenden voor de open plaats.

Kan de plank op brug Schooldijkje bij Trefpunt gerepareerd worden? Is in slechte staat.
De ER zal dit doorgeven.

Hoe nemen we de overheidsinfo tot ons? 
Cees legt uit via streekmedia en via internet.
Maar als je geen internet hebt?
Cees vertelt dat alles ook ter inzage ligt, bijv. in de bibliotheek dus je hoeft niets te missen van de gemeente.


8. Sluiting
Hierna sluit Cees de vergadering.


Afdrukken   E-mailadres