×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

mei 2003 notulen

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Eilandraad Marken d.d. 12 mei 2003

 

Van het bestuur zijn aanwezig:

Cees van Altena (voorzitter), Hein Zeeman, Neel Huurman, Antje van Oostrom, Olga Smit, Els Chevalliere, Martijn Springer en Brenda Stooker.

In de zaal zitten 40 belangstellende.

 

1. Opening

Om 20.15 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend en wordt iedereen die toch door de regen is gekomen van harte welkom geheten.

 

2. Notulen

Na het voorlezen van de notulen van de vorige openbare vergadering, d.d. 21 oktober 2002, wordt de notulen goedgekeurd en door de voorzitter getekend.

 

3. Actiepunten n.a.v. de vorige openbare vergadering (d.d. 21 oktober 2002)

De vraag was wat er gebeurt als er iemand komt te overlijden; komt er dan een arts om de dood vast te stellen, ook al is het weekend en woont de dienstdoende arts niet op Marken? Het antwoord hierop is ja. De dienstdoende arts moet altijd komen om het overlijden vast te stellen voordat de overledene wordt afgelegd.

 

4. Mededeling van de voorzitter

-    De voorzitter wijst de aanwezigen op de presentielijst en de vragen briefjes die in de pauze ingevuld kunnen worden.

-    De pauze wordt vastgesteld na punt 6 van de agenda

-    Op 28 april is er een informatieavond geweest inzake het huisvuil binnen Marken. Deze avond is goed bezocht. Voor de mensen die deze avond niet aanwezig zijn geweest heeft de ER nog informatie.

-    Zo af en toe komen er vragen over de leges kosten voor bijvoorbeeld het plaatsen van een hekje of het aanvragen van een schuur. Het is mogelijk om de verordening op te vragen bij de GW. Hierin staat alles benoemd waarvoor leges betaald moeten worden en hoeveel dit is.

Ø  Opmerking: voor het opvragen van de leges wordt door de GW wel geld in rekening gebracht.

Ø  Vraag; wordt er ook iets vermeld over de collecte vergunning?
antw: ja

Ø  Vraag; is deze verordening ook op internet te bekijken?
antw: dit zal de ER nagaan. U wordt hierover geïnformeerd

-    Om het bestuur te versterken zijn wij op zoek naar iemand die zijn vrije tijd wil opofferen voor de belangen van Marken. Als iemand interesse heeft om het bestuur te versterken dan is hij/zij van harte welkom.

-    De afgelopen tijd zijn er door de crisis binnen de GW geen gesprekken geweest met de betreffende kernwethouders. Zodra er een nieuwe kernwethouder is benoemd, zullen wij spoedig een vergadering plannen, om de lopende zaken onder de aandacht te brengen.

-    De oplossing die bijna voorhanden was inzake het mortuarium zijn helaas gestrand. In september 2003 komt de commissie weer bij elkaar om verder na te denken over een nieuwe oplossing.


-    De voorzitter wil nogmaals aangeven dat de bestuursleden van de ER geen bomenhaters zijn. De ER volgt alleen de voorstellen zoals die zijn voorgedragen door de bewoners en zoals de voorstellen zijn opgenomen in het concept bestemmingsplan.
de bomen nabij de speeltuin in de middenweg zullen in het najaar worden weggehaald.

 

7. Aftreden van Antje uit de ER

Antje heeft te kennen gegeven dat zij stopt als bestuurslid van de ER. Zij heeft haar ervaring die zij reeds had opgedaan voordat zij bij de ER kwam gebruikt bij haar werkzaamheden voor de ER. En niet andersom, zoals vele mensen willen geloven.

 

5. Financieel verslag+kascontrole

Hein geeft een korte toelichting op de balans en verlies- en winstrekening. Alle posten worden kort toegelicht zodat het duidelijk is waar het geld voor is gebruikt en waarom bepaalde uitgaven wel of niet zijn gedaan. Alle aanwezige hebben een exemplaar van de balans en V&W rekening gekregen bij het binnenkomen van de zaal.

Door de kascontrole commissie is 1 foutje ontdekt. Het bedrag wat door de ER aan de internet provider is betaald was in Euro’s. Echter, de factuur was in guldens. Inmiddels heeft de ER het teveel betaalde geld teruggekregen.

 

6. Beoordelen functioneren ER

De bevolking van Marken heeft volgens de statuten het recht om het bestuur tot verantwoording te roepen. Vandaar dat dit punt op de agenda is opgenomen.

In 2 jaar tijd hebben wij geleerd dat de besluitvorming zeer traag werkt. Na een inwerktijd van ½ jaar heeft het bestuur zich op de verschillende projecten gestort. In mei 2002 waren er verkiezingen wat er toe leidde dat we pas in het najaar van 2002 verder konden met de verschillende projecten.

In het voorjaar van 2003 had de GW te maken met een crisis; de wethouders stappen op. Ook dit werkt vertragend voor alle projecten en vooral de besluitvorming. Een aantal van de kleine resultaten die wij toch behaald hebben zijn:

  • Opknappen van de vuurtoren
  • Opstellen van de telefoonkaart
  • Het onderhoud van de dijken
  • De informatie in het streekblad wordt kern gericht opgesteld
  • Bomen bij de speeltuin worden in het najaar verwijdert
  • Er komt een nieuw systeem voor het huisvuil
  • De bruggen worden schoongemaakt/geschilderd.

 

De aanwezige belangstellende hebben geen opmerkingen op het functioneren.

 

9. Pauze is van 20. 50 uur tot 21.05 uur

 

10. Convenant dorpsraden

er is nog steeds geen reactie ontvangen van de GW over het convenant. De gemeente heeft toegezegd binnen 1 maand te reageren op ons convenant.

 


12. Status groenafval

De ER heeft het idee om 1 a 2 containers te plaatse binnen Marken (voor kosten van de ER) voor het groenafval van de bewoners. Deze container kan afgesloten worden middels een sleutel en zal op gezette tijden geopend zijn, zodat het groenafval kan worden aangeboden. Verder wordt er controle gehouden op hetgeen er wordt aangeboden; dit mag uitsluitend groen afval zijn.

De gemeente heeft hierover nog niet besloten of het ermee akkoord kan gaan. Als de GW akkoord gaat, zal de ER in overleg gaan over de kosten van het legen van de containers.

Ø  Het afval kan toch ook worden opgehaald als je daarvoor de GW belt?
antw; dit wordt niet gedaan door de bevolking van Marken. Ophalen kan allen door de weeks e overdag. Veel mensen zijn dan niet thuis.

Ø  Er wordt al betaald voor het ophalen van het vuil
antw: de ER wil de verwerkingskosten gaan verhalen op de GW, als compensatie voor de inderdaad al betaald kosten.

Ø  Hoe groot schatten jullie de kans dat mensen van deze faciliteit gebruik gaan maken?
antw: groot, als mensen kunnen kiezen tussen illegaal dumpen langs de dijk of afleveren bij de container (die ook op marken staat en niet in Monnickendam) zal toch de moreel het winnen van de gemakzucht.

Ø  Hoe zit het met de sleutel?
antw; daar zoeken we een vrijwilliger voor

Ø  Als het werkt, kunnen dan alle kosten worden verhaald op de GW?
antw: we zullen dit uiteraard proberen te regelen.

 

11. Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft achterstand opgelopen door de crisis van de GW. Op 19 juni 2003 zijn de inspraken op het concept bestemmingsplan alsmede het concept plan naar de verschillende belangstellende instellingen gestuurd. Zodra de nieuwe wethouder is aangesteld, zal er in juni in de commissie Ruimtelijke Ordening worden gesproken over het concept alsmede de ingekomen reacties. Daarna gaan het concept plans met de ingekomen reacties naar een onafhankelijk buro die zijn reactie hierop zal geven. Na de zomer ligt het nieuwe concept bestemmingsplan voor een periode van 4 weken op het gemeentehuis, zodat belangstellende het nieuwe concept kunnen inkijken. Het is nog onduidelijk hoe er om gegaan wordt met bezwaren.

Het plan is dat eind 2003 de provincie het nieuwe concept onder ogen krijgt. Pas na de goedkeuring door de provincie is het bestemmingsplan definitief. Het streven is enige 2003.

 

13. Zwaar verkeer

er blijven foto’s binnenkomen bij het bestuur van (te) zwaar verkeer binnen Marken. De ER heeft de GW inmiddels nogmaals op haar verantwoordelijkheid gewezen, maar ook willen zij nogmaals en oproep doen op de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Geef bij een leverancier door dat Marken niet berekend is op zwaar verkeer.

De ER overweegt om een standaard brief op te stellen en die rond te sturen naar alle instellingen/leveranciers in de omgeving. Ook de GW heeft al aangegeven strenger te zullen optreden tegen zwaar verkeer.

 


14. Afhandeling bezwaarschriften O.Z.B.

De OZB is gebaseerd op de WOZ waarde van de woning. Als de WOZ waarde onlangs naar beneden is vastgesteld, heeft u voor de WOZ waarde recht op een teruggaaf (mist u bezwaar heeft aangetekend tegen de vaststelling van de OZB). Echter, waterschap heeft te kennen gegeven dat zij niet in staat zijn om alle mensen die bezwaar hebben aangetekend een bedrag terug te geven (dit is voor hun administratief vrijwel onmogelijk). De ER wil dus die bewoners voor wie dit van toepassing is wijzen op het feit dat zij dus wel degelijk recht hebben op dat geld en moeten opletten dat zij dat geld terugkrijgen.

Waterschap wijst ook met de vinger naar de GW inzake deze problematiek. De GW zou niet de meest recente gegevens inzake de WOZ waardes hebben doorgegeven.

 

15. Peuterspeelzaal

op 1 september 2003 komen de peuters op straat te staan, omdat per die datum de huur is opgezegd. Om dit te voorkomen is er een commissie opgesteld die samen gaan zoeken naar een oplossing; de oplossing lijkt nabij.

Er is een beleidsnota aangenomen waarin staat dat iedere kern een peuterspeelzaal moet hebben. De wethouder stelt dit als prioriteit. Op 5 juni zal er een voorstel worden ingediend bij de GW waarin staat dat er een extra lokaal wordt gebouwd bij de school voor de peuters.

Ø  Wie gaat dit betalen?
antw; er is een soort voorziening voor gebouwen en daar kan het uit gefinancierd worden.

Ø  September is het al bijna; gaat dat allemaal lukken?
antw: als het moet, kan alles.

 

16. Speeltuin minneweg

De stelling van de ER is om van de 5 (?) speeltuinen die er zijn op Marken er 1 te behouden en daar alle aandacht op vestigen. De ER heeft bij de GW voorgesteld om zelf te schilderen, bomen te snoeien en de speeltuin op te knappen. De GW was hier tegen ivm aansprakelijkheid als er iets zou gebeuren tijdens die zelfwerkzaamheden. Op dit moment wordt er in heel waterland geïnventariseerd wat voor speeltoestellen er nog zijn en hoe de stand van die speeltoestellen is. Het is de bedoeling om de speeltoestellen die nog goed zijn te verdelen over de verschillende kernen en de oude/slecht speeltoestellen te verwijderen. Hiervoor komen geen nieuw terug; daar is geen geld voor.

De bodem van de speeltuin in de minneweg is slecht; dit komt met name door de hoge bomen dier er om heen staan waardoor er geen zon in de speeltuin komt en de grond dus nat en drassig blijft. De GW heeft inmiddels het plan opgevat om een aantal bomen te snoeien/kappen.

Ø  Er wordt gesproken over de veiligheid van de toestellen; de zogenaamd niet veilig toestellen worden verwijderd, maar waarom haalt de GW dan alleen de evenwichtsbalk weg en niet de veren waar deze balk op staat. Die zijn scherp en erg gevaarlijk
antw: wij zullen dit melden bij de GW

Ø  Opmerking: deze veren zijn inmiddels weggehaald door de GW.

Ø  Kunnen we er geen kinderboerderij van maken?
antw: er is al geen geld voor toestellen, laat staan een kinderboerderij.

 


17. Leefbaarheidsplan

Een aantal punten die in het leefbaarheidsplan zijn opgenomen zijn inmiddels gerealiseerd. Een aantal zijn:

·         Wijziging verkeerssituatie bij de kets (voorrangsborden)

·         Welkomsbord bij het binnenrijden van Marken

·         Op drukke dagen (veel toerisme) wordt er extra vuil opgehaald om te voorkomen dat prullenbakken vol zijn en er zwerfafval komt

·         De kwaliteit van de  omringdijk wordt verbeterd

·         De vuurtoren wordt opgeknapt en in de zomer is er een eco toilet

Het leefbaarheidsplan is ooit opgestart met het idee dat dit het verkrijgen van subsidies zou bevorderen. Maar hiervan is nog weinig te merken.

 

18. Illegale bebouwing inventarisatie

In juni start de GW met het inventariseren van alle illegale bebouwing binnen Marken. Voordat de GW daadwerkelijk zal gaan inventariseren, zullen de bewoners van Marken eerst worden geïnformeerd.

 

19. Status medisch centrum

Binnenkort (in 2003) verwachten wij dat er gestart gaat worden met de verbouwing van het medisch centrum (en de garage van de brandweer). Tijdens deze verbouwing zal er o.a. een inpandige lift worden aangebracht voor de bewoners die minder goed ter been zijn.

Ø  Kan deze lift ook gesloopt worden door vandalen?
antw: nee, want de lift zit in het pand.

 

20. Bouwlocatie Patmoskerk / overige bouwlokaties / binnendijks bouwen

Er mag niet gebouwd worden binnen 100 meter vanuit de dijk. Op de volgende openbare vergadering zullen wij u verder informeren over de bouwlokatie nabij de Patmoskerk; deze bouwlokatie vervalt misschien. Na het instelleren van een nieuw B&W kan er verder gedacht worden over bouwlokaties binnen Marken.

 

21. Woonzorg

De commissie Welzijn Ouderen Marken heeft op dit moment zelf overleg, vandaar dat er geen afgevaardigde aanwezig kan zijn om een korte toelichting te geven op de stand van zaken met betrekking tot het voormalige bejaardenhuis.

Woonzorg Nederland is bezig met fusies en reorganisaties. Zodra wij meer duidelijkheid hebben gekregen, zullen wij u informeren.

 

22. ADSL aansluiting

ER wil een enquete gaan houden onder de Markers hoeveel mensen er interesse hebben in een ADSL aansluiting. Het abonnement is 35 euro per maand, zonder telefoontikken. Dit hoeven niet meer betaald te worden. Pas als er 250 aansluitingen zijn, dan is het rendabel om een ADSL verbinding te laten aanleggen.

Ø  Als je bij de enquete zegt dat je interesse hebt, is dat dan een verplichte toezegging?
antw: eigenlijk wel, want als uit de enquete blijkt dat er 250 gegadigde zijn en bij het werkelijk aansluiten blijken dit er minder te zijn, dat gaat niet.

Ø  Kan toch ook internet via de kabel?
antw: dat werkt erg langzaam.

 

23. Parkeer- en inrijvergunning

Tegen de tariefsverhoging van januari 2002 heeft de ER bezwaar aangetekend alsmede hebben we een voorstel ingediend (mede ivm de toeristenbelasting). Het antwoord van de GW was dat zij de wijziging van de parkeer- en inrijvergunnig willen koppelen aan de herinrichting van het parkeerterrein (medio 2007). Inmiddels is er een commissie opgesteld, die een nieuw voorstel gaat opstellen, want wachten tot de herinrichting van het parkeerterrein duurt te lang.

Verder heeft de GW laten weten dat zij de komende tijd strenger zullen toezien op het naleven van de parkeer- en inrijvergunningen.

Ø  Geldt deze controle ook voor de minneweg?
antw: daar is geen parkeervergunning nodig.

Ø  Kan er een inrijvergunnig/parkeervergunning worden opgesteld voor niet op Marken wonende familie?
antw: er is voor de GW geen splitsing aan te brengen tussen een familielid en overige bezoekers.

 

24. Connexxion

Het kabinet heeft besloten om te gaan bezuinigen op het openbaar vervoer. Op dit moment is het zo dat Connexxion zelfstandig kan/mag uitmaken hoe wel wat zij rijdt. Het ROA houdt alleen nog maar toezicht dat het niet te veel uit de hand gaat lopen met Connexxion. Eventuele bezwaren op ivm het openbaar vervoer moeten gericht worden aan Connexxion en niet meer aan het ROA.

 

25. Bespreken tijdens pauze ingekomen stukken

·         Evenwichtsbalk in de speeltuin; de veren staan er nog en zijn gevaarlijk
reactie: de veren zijn inmiddels verwijderd.

·         De omringdijk is te laag en te zwak
reactie: rijkswaterstaat is op dit moment met de omringdijk bezig. Er is een nieuw rapport opgesteld door RW over de toestand van de omringdijk, maar de ER heeft dit rapport nog niet gezien

·         Wat zijn de richtlijnen voor het aanvragen van een schuur?
reactie: de ER zal info opvragen bij de GW en de bewoners middels een rondschrijven informeren.

·         Hoe zit het met de subsidie van Jantje Beton/Juliana fonds?
reactie: deze actie ligt bij de GW. Zij kunnen iets aanvragen, de ER niet omdat wij een stichting zijn.

·         Kunnen er paaltjes komen bij de lus van de minneweg?
reactie: deze lokatie is onder de aandacht van de GW. Echter de GW is geen voorstander van paaltjes omdat zij bang zijn voor schadeclaims etc.

Ø  Waarom moeten er palen komen?
antw: dat is nodig, omdat de mentaliteit van de bewoners dit vraagt.


·         Parkeerbeleid binnen Marken/is hier aandacht voor?
reactie: de ER brengt dit iedere keer weer onder de aandacht bij de GW, zowel over de kerkbuurt, als de buurten als het groendepot. Voor parkeren bij het groendepot is geen parkeervergunning nodig omdat het grond is van rijkswaterstaat.

Ø  Kunnen we iets doen tegen de kampers op het parkeerterrein?
antw: bij de nieuwe inrichting van het parkeerterrein wil de GW hier iets aan gaan doen. Tot die tijd kunnen we alleen parkeergeld vragen.

Ø  In monnickendam staan borden verboden voor campers.
antw: ER zal dit punt meenemen in de bespreking met de kernwethouder.

Ø  Opmerking: er is inmiddels een bord voor Marken in aantocht waardoor campers verboden worden.

Ø  Wat is het nadeel van de campers?
antw: geven veel overlast ivm vuil en chemo toiletten die geleegd worden op het parkeerterrein.

·         Kunnen de bewoners van Marken zich op de dijk houden aan de maximum snelheid? Er ligt een fietspad naast wat veel gevaar kan opleveren.

·         Het verzoek is binnengekomen vanuit Uitdam om in Uitdam de snelheid van 30 km per uur ook na te komen.

·         Kan de ER iets doen aan een lamp die stuk is nabij de Grote Werf? Het is onduidelijk van wie die lamp is en wie die dus moet maken.
reactie: De ER gaat uitzoeken wie die lampen moet repareren, zowel voor de lampen die stuk zijn bij de grote werf als bij rozenwerf.

Ø  Opmerking: je kan het bestede de buitendienst van de GW bellen. Zij maken de lamp dan binnen een paar dagen.

·         Wat is er bereikt met de inventarisatie van de parkeerproblemen bij de werven?
reactie: de uitkomst van de inventarisatie ligt bij RW, maar daar zijn intern wat problemen. RW is verantwoordelijk voor een oplossing.

·         Waarom worden er geen bekeuringen uitgedeeld voor zwaarverkeer?
reactie: ER zal wederom aandacht vragen voor dit probleem. Meer kunnen we niet doen.l Het gaat ook om de mentaliteit van de bewoners. Blijf foto’s maken, die sturen wij door naar de GW om onze opmerking kracht bij te zetten.

 

Rondvraag:

Ø  Hoe zit het met parkeren langs de dijk bij mooi weer. Dit is gevaarlijk/onverantwoord. Kunnen we daar iets aandoen?
antw: dit is reeds aangekaard bij de GW, maar de dijk is van RW.

Ø  Dit komt toch door de wandelroute van de ANWB?
antw: er is aangekaard om het parkeren te bemoeilijken, omdat het nu erg gevaarlijk is. Soms worden er bekeuringen uitgedeeld, maar meestal niet. De ER zou de ANWB kunnen aanschrijven om de tekst van de wandelroute aan te passen.
De politie is niet bereid bonnen uit te delen, als de beheerder van de weg (=RW) het parkeren niet wil bemoeilijken.

Ø  De dijk is niet van RW maar van het waterschap.
antw: ER zal uitzoeken wie nu precies de beheerder van de weg en de parkeerplaatsen is.

Ø  Is het een idee om een bord verboden te stoppen te plaatsen?
antw: is een makkelijke oplossing

Ø  Er worden stenen bij de dijk geplaatst om de dijk weer te versterken. Wordt er hierbij rekening gehouden met de pleziervissers?
antw: visserij is verboden, dus geen verdere aandacht voor dit onderwerp

Ø  Kan er iets worden gedaan aan de leuning van de steiger bij de haven (de lange brug)?
antw: dit hoort bij RW en er is reeds aandacht gevraagd. Planning is om in november 2003 deze brug te renoveren. Op dit moment wordt er gestart met het schoonmaken/schilderen van de lange brug.

Ø  Mag bezoek voor de rozenwerf doorrijden en bij de werf parkeren? Het parkeerterrein ligt immers meer dan 1 km van de werf af.
antw: er is aandacht gevraagd, maar vooralsnog moet iedereen zonder vergunning gewoon parkeren op het parkeerterrein.

 

26. sluiting

om 22.30 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen en sluit de vergadering.

 

 

 

 

Voor akkoord:                                                    Datum:

 

 

Voorzitter                                                           Secretaris 


Afdrukken   E-mailadres