×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

April 2005 notulen

Maandag 11 april 2005 

Aanwezig: Cees van Altena, Neel Huurman, Els Chevallier, Jaap Boes, Hein Zeeman, 
Agnes Boes, Brenda Stooker
Afwezig: Jelle Kaars
Bezoekers: 110 geïnteresseerde

1. Opening en welkomswoord
De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet alle aanwezige welkom. Een speciaal welkom is er voor de gastsprekers deze avond. 
De voorzitter wijst de aanwezigen op de presentielijst en de vragenbriefjes die in de pauze ingevuld kunnen worden. De vragen zullen besproken worden tijdens punt 7 van de agenda.

2. Presentatie plannen Wooncomplex Voor Anker met gastsprekers.
De voorzitter geeft eerst het woord aan de heer Van der Lingen (projectontwikkelaar Woonzorg) en de heer Kersten (Architect). Zij geven door middel van een presentatie de aanwezigen een toelichting over de bouwplannen bij het voormalige bejaardenhuis Voor Anker. Er is sprake van 2 fases; 1e fase is het bouwen van 32 appartementen op de plek waar nu het oude bejaardenhuis nog staat. Hierin komen 15 huurappartementen voor de mensen die nu nog langs de dijk wonen en 17 koopappartementen voor andere geïnteresseerden. De koopprijs zal vooralsnog rond de 200.000 euro liggen (afhankelijk van het type appartement). De huurprijs wordt ongeveer 500 euro.
Fase 2 zal inhouden dat er een aantal starterswoningen worden gebouwd bij de dijk, daar waar nu nog de senioren woningen staan en de bouw van appartementen langs de Akkerstraat waar nu nog de “zusterskamers” staan. Deze fase is nog in ontwikkeling en daar is nog niets definitiefs over te zeggen.
Deze presentatie roept de nodige reacties en vragen op bij de aanwezigen. Enkele vragen die gesteld werden zijn:
• hoeveel meter vanaf de Noorderwerfstraat wordt er gebouwd?
• Hoe groot is de onderlinge afstand van de 4 eenheden in het ‘centrum’ van fase 1?
• Waarom de hoge bebouwing langs de dijk?
• Wat is de verhouding koop/huur woningen?
• Wat zijn de hoogtes van zowel fase 1 als fase 2?
• Kan er iets gezegd worden over de prijzen en aantallen appartementen?
• Is het bekend dat het transport van de materialen niet over de weg kan, maar over het water zal moeten waardoor de kosten zullen stijgen?
• Wanneer wordt er begonnen met het bouwen van fase 1?

Vervolgens werd het woord gegeven aan de heer Broeren van Evean. Hij vertelde de aanwezigen iets over het zorghotel dat gebouwd gaat worden tussen de Patmoskerk en de dijk. In dit zorg hotel zal altijd 24 uur per dag verplegend personeel aanwezig zijn, waardoor Evean ook weer in staat is om zorg te verlenen in de toekomstige appartementen en de andere zorg behoefenden van Marken. Evean is voorstander om de appartementen in fase 1 te laten bewonen door mensen met een zorgindicatie.

3. Mededingen voorzitter/actiepunten
Geen


4. Evaluatie functioneren ER/af- en aantreden bestuursleden
Zowel Cees van Altena als Neel Huurman hebben beide aangegeven nog een periode van 
3 jaar zitten te willen nemen in de Eilandraad.
Cees geeft aan dat het contact met de Gemeente Waterland (GW) steeds beter wordt. Sommige zaken moeten wij als bewoners echter zelf oplossen. Zoals:
- Parkeren
- Stuk rijden bermen
- Onkruid in de omgeving
- Sneeuw opruimen

5. Financieel verslag
Hein deelt een overzicht uit waarin alle cijfers van de Eilandraad zijn weergegeven. De kascontrole commissie heeft de stukken bekeken en akkoord bevonden.

6. Voortang/status o.a.
Opzitten: afgelopen jaar was de ER weer betrokken bij de voorbereidingen van het Opzitten. Aankomend jaar zullen we weer strenger gaan optreden, omdat er jongere zijn die van mening zijn dat de gestelde eisen niet voor de volle 100% voor hen van toepassing zijn. Voor de goede orde vermeldt de voorzitter dat de ER het opzitten niet stimuleert, maar het graag in goede banen wil leiden.

Parkeeroverlast: De GW zal nogmaals de politie vragen om meer controles uit te voeren binnen Marken. In verband met geld wordt er s’avonds niet gecontroleerd door de politie.
Verder wil de ER mensen er op wijzen dat de eigenaar van een ‘fout’ geparkeerde auto zelf aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel overlast veroorzaakt door die auto.
De ER heeft bij de GW het verzoek in gediend om de parkeergelegenheid achter Het Trefpunt te vergroten. Dit zou kunnen met ongeveer 20 parkeerplaatsten.
Vraag: laat de politie eens langskomen op een openbare vergadering voor tekst en uitleg
Reactie: binnen Marken geldt een gedoogbeleid; politie doet niets.

N518: De doorgetrokken streep is gedaan uit hoofde van het verkeerscirculatieplan. De GW, de Provincie en het Hoogheemraadschap gaan binnenkort rond de tafel om te overleggen hoe ze de situatie echt kunnen verbeteren. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken.
Vraag: was dit bij de ER bekend?
Antwoord: nee

Bestemmingsplan (illegale bebouwing en welstandsnota): het bestemmingsplan is in januari door de GW vastgesteld. Mei 2005 is er een hoorzitting. Uiterlijk 23 augustus moet het besluit er zijn. Daarna komt het weer ter inzage.
Jaap Boes ligt de wijzigingen toe die wij als ER hebben opgegeven. Dit had vooral betrekking op de bouwlocaties.
Wat betreft de illegale bebouwing is er besloten om een aantal zaken te gedogen. Dit voorstel wordt door B&W van de GW gedaan en zal waarschijnlijk goedgekeurd worden door de gemeenteraad.


Groenvisie: de oude groenvisie dateert uit 1994. Deze versie wordt in de toekomst aangepast. Dit zal nog enige tijd in beslag gaan nemen. Eind 2005 zal de concept groenvisie worden besproken met de ER en de bewoners.


Bomenverordening: in de bomenverordening is aangegeven wanneer er een kapvergunning noodzakelijk is voor het kappen van bomen. De GW wil dit versoepelen. Dus waarschijnlijk wordt deze verordening ook gewijzigd.
Opmerking: is het mogelijk dat de mensen van het groen onderhoud eens worden afgewisseld met mensen met echte kennis van zaken?
Reactie: De ER heeft dit ook al aangedragen bij de GW. De sociale contacten zijn een algemene reden waarom de gemeente medewerkers van een sociale werkplaats inzet. Daarnaast draagt de gemeente ook verplicht financieel bij aan de sociale werkplaats en kan daarmee van deze dienst gebruik maken. Ze gaan naar Marken omdat zij toch vanuit Purmerend komen en dus al op vervoer zijn aangewezen. Doorrijden naar Marken is dus makkelijker (goedkoper) dan deze mensen in te zetten in Monnickendam en de vaste medewerkers uit Monnickendam naar Marken te laten reizen. Ze worden in ieder geval wel begeleid door een professional.

Speeltuin: Het hek en de toestellen worden deze week geplaatst. Op 23 april wordt de boomschors geleverd en op 29 april is de opening.

Huisvuil: Het vuil mag pas smorgens vanaf 7 uur worden aangeboden. Er zijn geen vaste routes die de vuilniswagen rijdt. Het is dus niet mogelijk om te zeggen hoe laat de vuilnisman waar is.
Vraag: kan dit niet geregeld worden; kost geen geld.
Reactie: vragen het na bij de GW
De ondergrondse containers werken positief. In de gehele periode is er slechts 4 keer een storing geweest. Het plan is om in 2007 de ondergrondse containers uit te breiden. De ER geeft nogmaals aan dat een groot deel bij de eigen verantwoordelijkheid ligt van de Markers zelf.

Groencontainer: ieder zaterdag van 11 tot 1 geopend. 6 maanden op proef. Er zijn nu 10 vrijwilligers die om beurten de wachten houden op zaterdag bij de container. Ondanks alles zijn er toch al illegale vuilniszakken gevonden in de groencontainer. Dit is dus Niet de bedoeling.

RWS Haven: waarschijnlijk zal er in april/mei gestart worden met de werkzaamheden aan de beschoeiing en de brug bij de haven. In september 2005 is de verwachting, dat er gestart wordt met de schoeing van de haven zelf.

Trefpunt: er zijn 2 mogelijkheden. Eerst is het pand huren (zoals in broek). Tweede optie is het aankopen voor 1 euro incl. 6% belasting over de waarde van het gebouw. Er zijn al de nodige acties gedaan, zoals het opstellen van een begroting voor meerdere jaren, het beoordelen van de onderhoudachterstand van het gebouw (80.000 euro) en het opstellen van vrijwilligers contracten.
Er zijn echter nog een paar knelpunten. Zo is de huur van de bibliotheek verlaagd en er zijn niet voldoende vrijwilligers. De huidige medewerkers zullen vrijwillig ontslagen worden. Er wordt een verzoek gedaan aan de aanwezige om zich aan te melden als vrijwilliger.
Vraag: mag de stichting ook door verhuren aan horeca ondernemers?
Antwoord: ja


7. Bespreken punten/voorstellen bewoners.
Verruiging weilanden; er zijn 2 pachters geweest, maar die willen aaneengesloten stukken grond hebben. Hoe het nu opgelost wordt is nog niet duidelijk. 
De ER doet navraag bij de GW/Kernwethouder

Krijgen Markers voorrang bij het huren/kopen in fase 1? ER doet zijn best om dit voor elkaar te krijgen, maar vooralsnog is dit niet het beleid van de GW.

Kunnen de starterswoningen niet elders gebouwd worden, zodat de huidige bewoners niet hoeven te verhuizen? Als dit kon, hadden we het wel gedaan. Maar vooralsnog is er over fase 2 nog niets definitiefs.

8. Sluiting
Om 23.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.


Afdrukken   E-mailadres