Agenda openbare vergadering juni 2016

openbarevargadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 6 juni 2016
Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur

Agenda


1. Opening en mededelingen van de voorzitter

• Bestuursaangelegenheden
• Kascontrole en donateursverzoek
• Mening aanwezigen inzake verwijderen dam bij Minneweg en steiger bij de vuurtoren
• Korte toelichting inhoud en werkwijze agendapunt 4

2. Terugkoppeling Woonwensen onderzoek Eilandraad 60 plussers en Eilandverlaters en hoe nu verder

3. Presentatie Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland: Ontruimingsoefening 2 en 3 november 2016

4. Informatie en beantwoorden vragen aan aparte tafels (zelf vrij te kiezen)

• Maaibeleid Marken en aanpassen berm Buurt I/II (door Debbie Nuijten van gem. Waterland)
• Parkeren en Inrijden Marken (door Jaap Boes)
• Dijkversterking Marken (door Jacob Zeeman)
• Toerisme op Marken (door Adriana Stam)
• Vragen en opmerkingen agendapunt 2: Woonwensenonderzoek (door werkgroep Wonen)
• Vragen en opmerkingen agendapunt 3: Oefening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

5. Sluiting

Aan de achterzijde van dit inlegvel leest u alvast uitgebreide informatie over de uitgevoerde acties van de werkgroep Toerisme van de Eilandraad.

Stand van zaken Toerisme:

We concludeerden in 2014 dat het toerisme een aantal voordelen heeft in de vorm van voorzieningen zoals de busverbinding, supermarkt, horeca-aanbod. Maar dat er ook een keerzijde is die wordt ervaren als overlast in diverse vormen. Ter informatie, en ter voorbereiding van de bezoekers van onze Openbare Vergadering op 6 juni, ontvangt u via dit inlegvel alvast de laatste stand van zaken. Bij agendapunt 4 (zie ommezijde van dit inlegvel) kunt u uw vragen stellen en ontvangt u nadere informatie.

In de toekomstvisie voor Marken van de Eilandraad (februari 2015) is de hoofddoelstelling voor toerisme als volgt geformuleerd: ‘een gastvrij en authentiek Marken dat (be)leefbaar is’. Sindsdien zijn er een aantal onderwerpen voortvarend opgepakt, terwijl we merken dat andere meer tijd kosten.

In mei 2015 is het informatiepunt aan de haven van Marken geopend. Zij informeren de bezoekers over al het aanbod op Marken en wijzen hen erop dat Marken geen museum is maar een plek waar mensen wonen en werken. In het najaar van 2015 is er door de Eilandraad een mini-enquête gehouden bij bewoners op de drukste route van parkeerterrein naar de Haven. Dit om de overlast te specificeren. Een aantal relevante uitkomsten zijn enkele weken later besproken met de gidsen van Tours en Tickets met als doel dat zij zich bewust zijn van de overlast die door inwoners van Marken wordt ervaren. Andere uitkomsten en zaken die al eerder naar voren zijn gekomen zijn voorgelegd aan gemeente Waterland. Hen is gevraagd een aantal acties die overlast moeten verminderen uit te voeren. Daarnaast hebben gemeente Waterland, gemeente Edam-Volendam en stichting Zaanse Schans het initiatief genomen om met Nederlandse touroperators die Marken, Volendam en de Zaanse Schans aanbieden, in gesprek te gaan. Besproken is onder meer de overlast die door bewoners ervaren wordt en wat daar aan te doen. Aan het uitwerken van eenvoudige gedragsregels wordt op dit ogenblik door genoemde partijen gewerkt. Wij volgen dit uiteraard nauwgezet en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Wat betreft de openbare toiletten is de regeling voor de toiletten aan de haven in 2016 voortgezet. Wat betreft de gewenste toiletten bij het parkeerterrein zal dit op zijn vroegst in 2017 gerealiseerd kunnen worden. Gemeente Waterland doet in de loop van 2016 voorstellen daartoe. Voor de tussenliggende periode hebben wij er wederom bij de gemeente op aangedrongen om in ieder geval tijdelijke toiletten te plaatsen nabij het parkeerterrein.

Leuk om te benoemen is verder dat Tours en Tickets vanaf dit jaar haar deelnemers aan de luxe tours ook een bezoek aan het Marker Museum laten brengen. Tevens hebben zij vrije tijd gekregen om op eigen gelegenheid Marken te verkennen. Ook organiseren de horecaondernemers een culinair festijn: Lekker Marken en hebben de winkeltjes op Marken zich verenigd in een winkelroute.

Meer, grotere en beter zichtbare vuilnisbakken is nog een actiepunt dat opgepakt moet worden. Dat geldt ook voor het vaststellen van veilige plekken waar de gidsen van grote groepen hun informatie kunnen geven en eventuele bewegwijzering voor alternatieve routes. Bij al deze punten is inbreng van u als bewoner nodig. Dus waar is het echt nodig, waar kan het plaatsvinden, wat zijn veilige routes et cetera.

Ook inwoners van Marken veroorzaken soms zelf overlast en gevaarlijke situaties. Wij ontvangen berichten vanuit vooral de Westerstraat en Kerkbuurt (deel tussen Walandweg en Wilhelminabrug) dat er daar veel te hard wordt gereden. Ook daarvoor graag uw aandacht en suggesties om dit met eventuele maatregelen te verbeteren.


Wij zien u daarom graag op onze Openbare Vergadering op 6 juni


Afdrukken   E-mailadres