Alternatief plan Eilandraad parkeren Hogedijk

alternatief planBewoners van vooral Buurt IV, Zuidelijke Haven en Melisvennen parkeren op de Hogedijk en dat is ook toegestaan (zie hieronder tekening bestaande situatie). De situatie bij de Hogedijk gaat echter over enkele jaren veranderen vanwege de dijkversterking. Het officiële zwemstrand komt daarbij evenwijdig aan de Hogedijk te liggen. Parkeren langs dat strandje is dan ongewenst. Los daarvan zijn geparkeerde auto’s op de Hogedijk nu al geen fraai gezicht voor de historische Marker haven.

Omdat de omringdijk ter plaatse buitendijks wordt versterkt, ontstaat er binnendijks alternatieve ruimte voor parkeren. Deze ruimte sluit aan op de huidige parkeerplaatsen beneden aan de dijk ter hoogte van Havenbuurt 37 (zie hieronder tekening schetsidee nieuwe situatie). Het gaat om ongeveer 15 parkeerplaatsen, waar bij voorkeur alleen auto’s met een parkeerontheffing worden toegestaan. Op de Hogedijk komen volgens het voorstel paaltjes te staan. Parkeren op de Hogedijk wordt daardoor fysiek onmogelijk. Het idee van de Eilandraad is reeds besproken met de direct aanwonenden, Rijkswaterstaat en gemeente Waterland. Zij staan er niet afwijzend tegenover.

De Eilandraad heeft één en ander meegenomen in haar zienswijze op het Ontwerp-Projectplan Waterwet Dijkversterking Marken. Daarmee ligt het idee ook formeel vast. Wij hopen uiteraard dat het onderdeel wordt van het definitieve Projectplan Dijkversterking. Vragen en suggesties kunt u kwijt tijdens de eerstvolgende openbare vergadering van de Eilandraad. Deze wordt op maandagavond 17 juni gehouden in dorpshuis Het Trefpunt. Zie voor de agenda het bericht daarover op deze website.

 hogedijk oud  hogedijk nieuw
Bestaande situatie  Nieuwe situatie 

 

 


Afdrukken   E-mailadres